Året 2014

Ådalsbruk skole har høsten 14 jobbet mye med læringsmiljøet. Vi har hatt fokus på kjerneverdiene våre, Respekt – Ansvar – Omsorg, og standarder knyttet til disse i klasserommene, gangene og uteområdene. Arbeidet har vært knyttet til mål i fagene norsk, RLE og samfunnsfag. Arbeidsmåter har blant annet vært rollespill, idemyldring, samarbeid og diskusjon. Alle klassene har hatt fremgang med å følge reglene.  
Læring: Organisasjon; Ådalsbruk skole har høsten 2014 jobbet med å øke organisasjonskapitalen og strukturer. Dette for å utvikle oss som lærende organisasjon, og vi har blant annet satt av i snitt 1,5 time i uka til felles refleksjon og erfaringsdeling i fag og på tvers av fag. Dette vil igjen gi økt humankapital og sannsynligvis være med på å gi økt læringsutbytte til den enkelte ut fra dens ståsted.
Foreldresamarbeid, Ådalsbruk skole har høsten 15 opprettet egen facebook side der vi viser frem elevaktiviteter, hvordan vi jobber i de enkelte fag og temaer vi setter fokus på. Følg oss gjerne du også!
Ådalsbruk skole på Facebook


FAU er meget aktivt ved skolen med hensyn til å bygge foreldrenettverk og engasjere seg i skolen. Fau har fått et eget fag i Itslearning slik at det er lettere for alle foresatte å finne informasjon fra FAU. 

Nøkkeltall

2013

2014

Elever i skolen pr. 01.10

112

118

Elever i SFO pr. 1.10.

48

50

Elever på leksehjelp pr 1.10

 

26

Totalt antall årsverk

15,73

12,84

Veien videre for Ådalsbruk skole

Som ny rektor på Ådalsbruk skole har jeg satt fokus på prosesser og verdier. Skolen jobber med å utarbeide et verdidokument bygget på kjerneverdiene Respekt – Ansvar – Omsorg, og å lage skolen visjon. Vi har utarbeidet plan for det psykososiale miljøet. Vi har laget en virksomhetsplan, som er dynamisk. Vi har startet arbeidet med en kriseplan, og en plan /beskrivelse for kontaktlærerne.

Rektor har utarbeidet en møteplan der alle skolens møtefora skal være representert og det kommer tydelig frem hvem som er møteleder, tidspunkt og hva som er agenda på de ulike møtene.

I arbeidet med disse planene er det viktig å ha med seg: en plan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en hendelse/avvik, men den kan være et hjelpemiddel for å kunne koordinere håndteringen av hendelsen/avvik best mulig, og således sette inn rett tiltak til rett tid. Det heter seg at the plan is nothing but the planning is everything”.

Vi har laget budsjettprosess der alle team vurderer sin praksis og setter dette opp mot hva behovet er neste år. Vi jobber og med skolens utviklingsplan/virksomhetsplan i prosess, der tiltak er satt inn etter analyse av brukerundersøkelsen og ekstern skolevurdering. Planen er dynamisk. Alle skolens tiltak skal være knyttet opp til den didaktiske relasjonsmodellen.  Vi vil i denne planen ha overordnede tiltak, slik at vi på individnivå kan sette inn virkemidler innunder tiltakene – disse virkemidlene kan bla knytte seg til ansattes utviklingsmål.

Vi vil ha fokus på at det er viktig å være med:
Medvirkning + Medbestemmelse = MEDANSVAR.

Denne prosessen mener jeg styrker skolens evne til omstilling og endring, basert på kunnskap og erfaringer, og relatere dette til egen praksis.  Utviklings/virksomhetsplanen vil også være en av de viktigste dokumentene i vår økonomiprosess, jeg ønsker å styrke koplingen mellom planer og virkemidler.  For å få til dette knyttes mål og tiltak i utviklingsplanen og budsjettprosessene nærmere hverandre i en intern prosess.

Medarbeidersamtalen er satt inn i en prosess med oppstarts- og målsamtale, samt utviklingssamtale og resultatsamtale – her skal mål og tiltak i utviklingsplanen være tema til refleksjon. Skolen møteplan, der oppfølging av skolens måltall er en rød tråd. Tiltak som settes i gang mellom møtene blir viktig og oppfølging av disse.

Vi på Ådalsbruk har valgt ha fokus på PALS skoleåret 2014/15, alle ansatte har en personlig utviklingsplan under dette tema. Valget av dette tema kom etter en analyse av ståstedsanalysen våren 2014. Skolen ser frem til å være med i prosjektet «vurdering for læring» sammen med de andre skolene i Løten, med oppstart i 2015.

Ådalsbruk, 26.02.2015; Heidi Amundsen, rektor

Til toppen

Vil du lese mer om Ådalsbruk skole og SFO?
Besøk deres hjemmesider her