Drift 2014
2014 har vært et svært krevende arbeidsår for alle ansatte. Høyt sykefravær, mange krevende brukere, vanskelig økonomi.Likevel er tilbakemeldingene fra brukerne gode. Samarbeidet i virksomheten har blitt ennå bedre, samarbeidet mellom andre virksomheter i kommunen og andre utenfor kommunen har også blitt bedre.

Kunnskapsnivået har økt gjennom at flere deltar i opplæringstiltak.

Vi har hatt en grundig gjennomgang av økonomistyringen og vil fortsette det.

Utfordringene vil være å redusere sykefraværet, fortsette det gode arbeidet i forhold brukere, tilpasse driften i forhold til de økonomiske rammene.Det er utfordrende å ha faste økonomiske rammer som skal hjelpe innbyggere med ulikt og svært varierende hjelpebehov.

Et av de områdene som blir en utfordring framover er boveileding. Mange brukere har spesielt i overgangsperioder behov for veiledning til å bo. Det er ikke nok for unge og eldre å bare få hjelp til å utføre praktiske oppgaver i hjemmet sitt, men også hjelp til selv å utføre oppgaver og videre holde styr på sitt eget liv. Dette er grunnleggende for at vi skal nå målsetningen om at en skal bli ”sjef” i eget liv og det å bo lengst mulig i sitt egen hjem. Vi trenger ennå mer fokus på dette området framover.

Faglige tiltak
Høy aktivitet i ROP: I 2014 ble vi nødt til å styrke bemanningen med 0,68 stilling som miljøarbeider, rettet mot brukere av psykisk helse/ROP. Hensikten er å jobbe med mestring, alt ifra praktiske tiltak til veiledningsoppgaver. Dette har vært et svært vellykket tiltak.

Det forsøkes også med et brukestyrt tiltak en gang i uken i lokalene til Sentralen, miljøsenter. Dette for å kompensere bortfallet av lavterskeltiltaket på Kvennhaugen for gruppen ROP-brukere. Ingen kostnader.

I samarbeid med hjemmebasert har en av ergoterapeutene deltatt og deltar i demensteam arbeidet, videre har en også startet opp arbeid med hverdagsrehabilitering prosjektsamarbeid mellom Hjemmebasert omsorg  og BRA.

Helsesøster for eldre deltar i nettverk med de omliggende kommuner.

Utdanning
En ansatt i ROP teamet, har startet opp videreutdanning i administrasjon og ledelse ved høyskolen på Rena. Videre har en annen ansatt startet opp videreutdanning i aktivitetstiltak i forhold til ROP-brukere. Helsesøster for eldre har gjennomført videreutdanning i kognitiv terapi som er et meget godt verktøy i forbindelse med samtaler med hjemmeboende eldre.

Virksomhetsleder har gjennomført videreutdanning i helseplanlegging (folkehelse) ved høyskolen i Lillehammer (KS) 30 studiepoeng.

Ellers har alle ansatte i ROP deltatt på KORUS sin årlige konferanse rundt ROP-gruppen

Ansatte i boligen har også hatt en del faglige kurs.  

Forebygging
En stilling som er dedikert til forebygging er Helsesøster for eldre. Antall forebyggende hjemmebesøk/forebyggende helsesamtaler, utført av ”Helsesøster for eldre”, hos personer over 77 år har vært 39 i 2014.

Helsesøster for eldre  tilbyr også sammen ergoterapeut/fysioterapeut en vurdering av hjemmet til den enkelte for å avdekke mulige hjemmeulykker.

BRA bidrar med følgende :

 • Deltakelse i TUT, tverrfaglig ungdomsteam
 • Deltakelse i sped- og småbarnsteam
 • Koordineringsgruppen i SLT
 • Interkommunalt arbeid i forhold til folkehelsetiltak
 • Planarbeid (boligsosial handlingsplan)
 • Gruppa ”Samhold” trivselstiltak i samarbeid med frivilligsentralen
 • Etc-

Kommentar til nøkkeltall:

 • Total antall ansatte er økt pga. oppgaven til avlastning - 2,3 stilling. Utgifter dekkes av Helse og familie.
 • Noe reduksjon i personer som mottar støttekontakt, men en skal her ta i betraktning at det har kommet flere nye bruker, eks. unge demene.
 • Antall brukere av ROP tjenesten har gått betydelig opp. Flere innbygger sliter med sin psykiske helse og nye brukere er registrert etter overtagelse av tjenesten fra NAV til BRA.
 • Dagsenter/Kvenhaugen har redusert antall brukere, som kan skyldes at tilbudet ble redusert i forhold til ROP-brukere. 

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

 Totalt antall årsverk *

42,5

37,97

46

Totalt antall ansatte

61

59

61

Netto budsjettramme *

32 746 000

28 632 000

31 785 000

Antall personer over 67 år som helsesøster har besøkt

38

39

45

Antall personer med støttekontakt

65

58

50

Antall brukere i ROP med vedtak

148

207

120

Dagsenteropphold Kvennhaugen

59

42

42

Grønn Omsorg

 

8

8

Antall brukere fysioterapi

153

133

140

Antall brukere ergoterapi

292

236

250

Samarbeidsmøter:

 • Samarbeidsutvalg

4

4

4

 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjons evne

4

4

4

*Totalt antall årsverk: Endringer skyldes avlastningstiltak
*Budsjettramme: 2013 er revidert
* Kvennhaugen er også en lavterskel tilbud, hvor man ikke må søke seg inn. Tallene viser de som har vedtak om opphold
* ROP-tjenester = rus og psykisk helse

Til toppen

Vil du vite mer?
Les om bolig, rehabilitering og aktivisering her