Året 2014
Det har vært utskiftning av personell i løpet av året, og ny Virksomhetsleder ble tilsatt i August 2014. Tjenesten ble i de første månedene administrert av leder for Helse- og familie, mens konstituert barnevernleder hadde det faglige ansvaret for tjenesten. Den midlertidige fasen, ved tilsetting av ny Virksomhetsleder og skifte av personell, kan i perioder ha ført til en mindre effektiv tjeneste. Lovpålagt saksbehandling har blitt prioritert, og lovpålagte frister er overholdt.

Tjenesten har over tid hatt en vakanse når det gjelder antall ansatte i forhold til antall saker. Barneverntjenesten fikk i år tilført ressurser til stilling gjennom statlige midler fra Fylkesmannen.

Barnevernskonsulentene i Løten jobber etter generalistmodellen. Det betyr at hver konsulent har ansvar for alle prosessene i en barnevernssak som undersøkelse, forebyggende arbeid, oppfølging av hjelpetiltak og omsorgstiltak. Det har tidligere vært forsøkt å dele opp tjenesten i team innenfor de ulike prosessene, men pga en sårbar organisasjon, har dette blitt vanskelig å gjennomføre. Barneverntjenesten har også tilsynsansvar for flere barn som er plassert i Løten av andre kommuner.

Barneverntjenesten har som mål å være tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere i kommunen. I 2014 var barneverntjenesten representert i 14 ulike tverrfaglige team i kommunen.

Interkommunalt samarbeider barnevernet med kommunene i Hedmark vedr barnevernsvakt og krisesenteret.  Andre viktige samarbeidspartnere er BUF etat, politiet, SMISO, BUP  og Familievernkontoret.  Løten barnevern deltar i barnevernledernettverket i Hedmark.

Barneverntjenesten har i 2014 samarbeidet med Helse- og familietjenesten med å gjennomføre DUÅ, De utrolige årene, som er et foreldreveiledningsprogram.

Faglig kompetanseheving hos personalet har gjennom året vært implementering av KVELLO kartleggingsmal , RVTS- traume sensitivt barnevern,  opplæring i De utrolige årene, kurs vedr vold/seksuelle overgrep/rus, kurs vedr suicidalitet  og COS-P.

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

 Andel barn med barnevernstiltak

 

91

100

Netto kostnad per barn under tiltak (0-18 år)

120 145

167 483

 

Brutto driftsutgifter pr barn i tiltak utenfor opprinnelig familie

241 771

417 865

 

Totalt antall årsverk

7,4

7,3

8,9

Totalt antall ansatte

 

9

10

Antall barn plassert, med krav om oppfølging fra barneverntjenesten

ca. 20 %

ca. 20 %

ca. 20 %

Antall meldinger mottatt

96

91

100

Antall meldinger gått til undersøkelse

84

67

85

Antall undersøkelser med fristoverskridelse

3

1

0

Antall undersøkelser gjennomført innen ord. frist (3 mnd.)

73

65

75

Tilsyn av barn

 

13

15

Kommentar til nøkkeltall
Løten barnevern har relativt mange meldinger, tiltak og omsorgstiltak i forhold til befolkningsmengden. Økonomisk er det ressurssparende å hjelpe et barn i sitt hjem heller enn ved plassering ut av hjemmet. Ved å ha økt fokus på tidlig intervensjon, og et bedre tverrfaglig samarbeid kan dette være avgjørende for å bedre barnas situasjon i hjemmet.

Nøkkeltallene viser at barneverntjenesten har gode rutiner på vurdering og gjennomgang av meldinger, og fokus på å gjennomføre undersøkelser innenfor lovpålagte frister. Tallene viser at oppfølging av hjelpetiltakene kan bli bedre.

Spesielle utfordringer
Barneverntjenesten i Løten har mange meldinger med høy alvorlighetsgrad som kan dreie seg om vold, rus og psykisk helse. Effektiviteten i tjenesten krever gode rutiner og godt tverrfaglig samarbeid. Det krever også at barneverntjenesten og samarbeidspartnere er tydelige på hva som er deres arbeidsområder, og samarbeider på tvers til barnets beste.

Løten barnevern ønsker å fokusere på tidlig intervensjon og tverrfaglige tiltak, og økt oppfølging av hjelpetiltak i hjemmet. Endringsprosesser hos brukere over tid krever tilpassede tiltak  og er arbeidskrevende . Tiltaksplaner, og kontinuerlig evaluering av tiltakene vil fortsatt være et satsningsområde i Løten barnevern.

I saker hvor hjelpetiltak er prøvd, eller ikke mottatt til tross for store bekymringer for om omsorgen er god nok, kan barneverntjenesten velge å prøve saken i Fylkesnemda. De økonomiske utgiftene er ikke forutsette da de er avhengig av mengde saker, advokatutgifter, sakkyndige utredninger og konsulentbistand i løpet av et år.

Barneverntjenesten er opptatt av å ha en god oppfølging av barn som bor utenfor familien. Det krever lovpålagte tilsynsbesøk, 2-4 ganger i året. Dette er tid og kostnadskrevende for saksbehandlerne i en ellers hektisk hverdag. Tallene som kommer frem i tabellen viser prosent av at antall besøk som ikke er overholdt. Det betyr at det har vært gjennomført tilsynsbesøk, men ikke det antall som var forventet.

Løten barnevern er gode på å overholde frister i undersøkelsessaker. Et videre satsningsområde vil være oppfølging og evaluering  ulike hjelpetiltak .

Framtidige utfordringer/hendelser i virksomheten
En forutsigbar hverdag i en krevende arbeidssituasjon krever at godt kollegium. Det er utfordrende med gjennomtrekk av personale. Det tilstrebes å jobbe for en stabil tjeneste hvor den ansatte opplever at arbeidet som gjøres blir verdsatt.

Barnevernet har utfordringer når det gjelder å følge opp hjelpetiltak godt nok. Våren 2015 tilsettes en tiltakskonsulent i engasjement i barnevernet.

Fokus på å utarbeide bedre rutiner internt og eksternt i tjenesten vil være et kontinuerlig satsningsområde. Det handler om å avklare arbeidsoppgaver, og ha felles prosedyrer i samsvar med problemsituasjonen i den enkelte barnevernssak.

Det tilstrebes å være mer effektive i tverrfaglig samarbeid, og ønske om en tydeligere ressursdeling i enkeltsaker.

Barneverntjenesten ønsker fortsatt å være en samarbeidsorientert, god og faglig oppdatert tjeneste.

Til toppen

Vil du vite mer?
Les om barneverntjenesten her