Året 2014
Helse - og familietjenesten er en virksomhet med få ansatte og virksomheten er sårbar når det oppstår langvarig sykdom i tjenestene, noe vi har erfart dette året. Alle helsetjenester til barn er samlet i virksomheten . Det er et nært samarbeid mellom fysioterapeut, familiekonsulent, helsesøstre ,jordmor, leger og konsulentene for barn med bistandsbehov.

Det er 100% oppslutning om de ulike tilbudene som gis i helsestasjonen for aldersgruppen 0-5 år. Jordmor har arrangert 2 fødselsforberedende kurs for vordende foreldre. Få gravide har benyttet ”Drop-in time” hos jordmor i 2014 – tilbudet avvikles derfor fra mars 2015.De fleste foreldre med barn i alderen 0-1 år ønsker å  gå i gruppe på helsestasjonen, bl. a for å treffe og utveksle erfaringer med andre foreldre med barn på samme alderstrinn. Helsestasjonen har valgt en modell hvor Familiekonsulent/ Marte- Meo terapeut i samarbeid med helsesøster deltar på de 3 første gruppetreffene hvor tema er samspill med barnet ditt. Fysioterapeut og tannpleier deltar i tillegg til helsesøster på gruppetreffene ved h.h.v  4 og 9 måneder. Ny vaksine, mot rotavirus, ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet fra 01.09.2014.KVIK-prosjektet (KartleggingsVerktøyIKommunene) ble avsluttet i november – de første resultatene blir presentert i løpet av våren 2015. Helsestasjonen vil takke foreldrene til barn i aktuell aldersgruppe som deltok i prosjektet – bidragene fra dere er viktige i arbeidet med å utvikle helsestasjonstilbudet.   Helsesøster har fast kontortid på skolene. På en av barneskolene gjennomførte helsesøster, i nært samarbeid med foreldre og lærere, samtalegruppe for barn som opplever samlivsbrudd. Både barn og foreldre ga positive tilbakemeldinger på opplegget i etterkant. Helse- og familietjenesten har ansvaret for at barn med store og sammensatte behov for tjenester fra flere virksomheter, får utarbeidet en individuell plan. Planen skal bl.a beskrive mål for barnet på kort og lang sikt. Fysioterapeut for barn har også et spesielt ansvar for å koordinere arbeidet med Individuell Plan.  Det er utarbeidet 10 planer i aldersgruppen 0-18 år. Noen barn/unge/foreldre velger i stedet for individuell plan å ha en fast samarbeidsgruppe med møter  2 – 4 ganger årlig. Konsulent for barn med bistandsbehov har i samarbeid med konsulent for voksne med bistandsbehov arrangert møte/veiledning med støttekontaktene.

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

 Antall årsverk

9,8

9,2

10,0

Antall ansatte

15

18

15

Netto budsjettramme

7 909 000

8 754 000

8 905 000

Antall nye gravide

88

72

75

Antall nyfødte

72

70

75

Antall barn 0-6 år

471

477

474

Antall barn 6 – 20 år

1620

1589

1625

Antall faste konsultasjoner-helsestasjon / skolehelse

3631

3305

3660

Ekstra konsultasjoner helsestasjon/skolehelse

1749

1837

1750

Antall deltagere foreldrekurs, DUÅ

19

27

20

Nye barn med oppfølging fra fysioterapeut for barn

24

29

25

Antall barn med oppfølging fra fysioterapeut

61

67

60

Driften i 2014 og evt. spesielle utfordringer
Virksomheten har et bredt spenn i oppgaver som skal ivaretas av få ansatte – enkelte fagstillinger er alene i tjenesten og det er en stor utfordring ved avvikling av ferier og annet fravær. På grunn av at det er få ansatte blir det også få og fordele oppgaver på, og ved sykdom/permisjoner har det vært en utfordring å få kontinuitet i helsesøstertjenesten på skolene høsten 2014. Sykefravær/permisjon i konsulenttjenestene har også gitt utfordringer for å få ivaretatt alle oppgaver i deler av året.

Virksomheten har lang og god erfaring i å ha kurs for foreldre etter metoden ”De utrolige årene”. 2 av de ansatte har over 7 år arrangert kurs for foreldre. Samarbeid med Barneverntjenesten har gjort det mulig å arrangere kurs i 2014 da det har vært sykdom hos våre kursledere.

Brukere og samarbeidspartnere har høye forventninger til tjenestene. Føde/barselavdelingen skriver ut raskere enn før, noe som krever raskere og fleksible tjenester på kommunalt nivå. Det er forventninger fra spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse om at brukerne skal ha tilbud om oppfølging på kommunalt nivå, noe som er en ekstra utfordring, og krever styrking av kompetansen på kommunalt nivå. Virksomheten har en ansatt som har permisjon fra deler av stillingen for å gjennomføre mastergrad i psykisk helse ved Høyskolen i Hedmark, avd. Elverum. Midler fra Fylkesmannen har gjort dette mulig. En av de ansatte har gjennomført videreutdanningen ”Relasjonskompetanse og anvendt adferdsanalyse”.

Virksomheten har økonomiske utfordringer på tiltak etter Helse - og omsorgstjenesteloven. Det er økning i antall brukere med behov for tjenester som blant annet avlastning og støttekontakt.

Fremtidige utfordringer/hendelser i virksomheten
Den nye veilederen for barselomsorgen beskriver raskere utskrivning fra føde/barselavdeling og med hjemmebesøk av jordmor innen 1-2 døgn etter utskrivning i tillegg til hjemmebesøk av helsesøster 7-10.dager etter utskrivning. Med 50% stilling som jordmor er dette en utfordring som vi umiddelbart ikke ser noen løsning på.

I løpet av 2015 vil medarbeidere med bred erfaring og høy kompetanse gå av med pensjon. Utarbeidelse av gode rutinebeskrivelser og overføring av kunnskap er en prioritert oppgave internt i virksomheten i året som kommer.

Skolehelsetjenesten har stor økning i antall henvendelser. På bakgrunn av positive erfaringer med grupper for barn som har opplevd foreldrenes samlivsbrudd er det ønskelig å legge om noe av driften fra individuelle samtaler til oppfølging i grupper for barn/ungdom.

Mange barn med store og sammensatte behov for tjenester har rettigheter til Individuell Plan. Dette er en stor utfordring fordelt på få ansatte og vi ønsker et tettere samarbeid med barnehager og skoler for å ivareta arbeidet med Individuell Plan.

Virksomheten opplever at det er store forventninger til de ulike tjenestene og vil prioritere å styrke og utvikle kompetansen til de ansatte for å være rustet til å møte fremtidens behov for helse og omsorgstjenester.

Til toppen