Virksomhetsområdet består av:

Flyktningtjenesten
Flyktningtjenesten har tatt imot og bosatt 11 personer i 2014, det vil si at vi har bosatt 34 personer i treårsperioden 2012-2014 som tilsvarer 4 personer over vedtak. I samme periode har 9 bosatte personer flyttet fra Løten.

Bosettingstallene år for år varierer, men til tross for ny bosettingsordning der IMDI tilviser hvem kommunene skal bosette, jobber vi iherdig med å få bosatt barnefamilier. Barnefamilier er ettertraktet i alle landets kommuner og for Løten sin del er det helt avgjørende å få slike bosettinger da vi stort sett har et eneboligmarked og ikke et leilighetsmarked. Flyktningtjenesten har derfor de siste årene bosatt mange overføringsflyktninger da det i denne gruppen er flere barnefamilier tilgjengelig enn de som sitter i mottak og venter på bosettingskommune. Når det gjelder bosetting av overføringsflyktninger er erfaringen at det ofte er nødvendig å forlenge introduksjonsperioden utover normert tid på to år da de bosettes direkte fra tredjeland til kommunen uten å ha vært innom mottak og tilegnet seg noe språklig kompetanse.

Mottaket i 2014 fordeler seg på 6 voksne og 5 barn, nærmere bestemt to enslige voksne og to familier med hhv. 2 voksne med 4 barn og 2 voksne med 1 barn. Den største familien er overføringsflyktninger.

Introduksjonsloven pålegger kommunene å tilby introduksjonsprogram innen tre mndr. etter bosetting, noe vi ikke klarer å oppfylle på grunn av mangel på barnehageplasser utenom hovedopptak.. 

Flyktningtjenesten har i løpet av 2014 gått til innkjøp av en enebolig, denne vil bli benyttet til planlagt bosetting februar 2015. Det er ikke blitt solgt noen boliger i 2014. 

Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere:

Gjennom 2014 har det deltatt totalt 69 elever i norskopplæringen som fordeler seg på 15 i introduksjonsordning (+ 5 tidligere intro), 17 andre elever med rett og/eller plikt til opplæring og 32 elever som selv betaler for opplæringen. Betal selv elevene er en ustabil gruppe. De er borgere fra EØS-området som går inn og ut av arbeidsmarkedet og har problemer med å følge norskkurs og dessuten i noen tilfeller utfordringer med å betale for tjenesten.

I løpet av 2014 har: 26 bestått minimum A2 - muntlig (13 av dem rett/plikt ).
18 bestått minimum A2 - skriftlig (7 av dem rett/plikt)

Utfordringen i 2014 har vært innføringen av de nye norskprøvene. I juni 2014 ble den siste prøven etter gammel ordning avholdt ved Hamar Læringssenter. Fra desember 2014 ble prøvene avholdt ved hvert enkelt lærested. De skriftlige prøvene er nå digitaliserte og dette  har vært en stor omstillingsprosess for alle  norskopplæringssentre.

At prøvene er digitaliserte stiller store krav til deltakernes digitale ferdigheter. Opplæringen må i sterkere grad innrettes etter dette. Det prøveadministrative systemet for avviklingen av prøvene har hatt store tekniske og organisatoriske utfordringer, men fungerte rimelig bra med enkelte unntak for noen læresteder. At de muntlige prøvene avvikles ved hvert enkelt lærested har iverksatt en stor opplæringsdugnad blant alle norsklærere i hele landet. Alle har deltatt i kurs om vurderingskriterier, noe som gjør lærerne bedre rustet til å lose elevene fram til målet om bestått prøve. Denne oppgaven var tidligere lagt til noen utvalgte læresteder og gjorde at den alminnelige norsklærer hadde mindre fokus på det som venter elevene i selve avslutningsvurderingen. Alt i alt har dette vært en faglig styrking av norskopplæringen.

Løten Arbeids- og opplæringssenter (LAOS):
Løten arbeids- og opplæringssenter, gir tilbud om aktivitet, opplæring og sysselsetting til voksne i Løten med behov for bistand. På senteret blir det lagt til rette for gode opplevelser ute og inne.   

Det har blitt investert i ny traktor til Løten ved og service. Økt salg av varer og tjenester har gjort det mulig å investere i nye driftsmidler i sysselsettingstiltakene gjennom en periode. Avtalen med Løiten Almenning om overtagelse av vedproduksjon, salg og kunder, har gitt positive økonomiske resultater, men kanskje noe mindre enn vi så for oss. Hovedgrunnen til dette ligger i generelt nooe mindre etterspørsel etter ved i markedet.

Åpen dag og Julemesse ble gjennomført 19. juni og 4. desember. Vi ser en økning i antall besøkende fra år til år. Målsettingen for arrangementene er verdiskaping og synliggjøring av senteret i lokalmiljøet.

I løpet av 2014 er forprosjekt ”Nye lokaler” igangsatt og det er gledelig at det ble bevilget ytterligere midler til prosjektet i budsjettbehandlingen for 2015. Dette muliggjør å jobbe videre mot en full samlokalisering av LAOS, sysselsettingstiltakene og dagaktivitetssenteret. Forprosjektet er i en utredningsfase og vi forventer å fremme sak til politisk behandling nærmere sommeren og det forventes byggestart høsten 2015 og gjennom store deler av 2016.

Nøkkeltall:

Resultat
2013

Resultat 
2014

Prognose 2015

Antall møter  i samarbeidsutvalget*

4

4

4

Antall tildelte timer dagaktivitet LAOS pr. uke (Kommunalt vedtak)

303,5

346,5

220

Antall tildelte årstimer voksenopplæring LAOS

1 254

1 368

1 200

Antall brukere i sysselsettingstiltak henvist fra kommunale virksomheter

10

9

10

Antall brukere i syssel-settingstiltak henvist fra Nav

20

18

25

Antall samarbeidsavtaler i sysselsettingstiltakene

5

6

7

Antall elever i voksen-opplæringen for flyktninger og innvandrere**

 

69

45

Antall flyktninger, familie-gjenforente og innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring

44

37

30

Antall i introduksjons-ordning i løpet av året

 

13

12

Antall flyktninger bosatt pr. år

 

11

10

Totalt antall årsverk

19,15

18,49

19,35

Totalt antall ansatte

 

23

22

Netto budsjettramme

 

11 759 000

11 888 000

* Samarbeidsutvalg sammen med Nav
** Alle elever, også arbeidsinnvandrere

Kommentar til nøkkeltall

  • Det har vært en klar økning i tildeling av kommunale timer både til dagaktivitet og sysselsetting.
  • Samtidig har det vært mindre aktivitet fra NAV noe som har medført færre deltakere i arbeidspraksis.

Utfordringer i kommende år

  • Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere har mange elever innom i løpet av året, en tjeneste vi driver med 2,8 stillinger. Vi er ytterst sårbare og har veldig lite å gå på, dette er en av de største utfordringene vi ser ift. drift.
  • Fremtidig økonomi i virksomheten er usikker. Redusert ramme med kr. 200.000.- pr. år i perioden 2013-2015 pga. redusert mottak samt ikke fått kompensert G-regulering (grunnbeløpet i Folketrygden) de siste årene. Størrelsen på introduksjonsstønad er basert i Grunnbeløpet. Det vurderes i tillegg at vi har utnyttet mye av det inntekstspotensialet som har ligget i sysselsettingstiltakene, forskjellig produksjon og tjenesteyting.
  • Prosjekt ”Nye lokaler” vil kreve mye av oss i 2015 og 2016, for det første å gjennomføre forprosjektet for deretter å få tilslutning til oppstart, noe vi mener er avgjørende viktig å komme i gang med i løpet av 2015.

Samlet vurdering:
Arbeidsstokken har vært stabil gjennom året og holder en høy faglig kompetanse. Når det gjelder sykefravær ligger det på 6,47 % og er hovedsaklig basert på sykemeldinger av lengre karakter. Virksomheten legger lista høyt for bruk av vikarer da dette ofte er arbeidskrevende, spesielt med tanke på rekruttering og opplæring.

Gjennomførte brukerundersøkelsene i virksomheten viser gode resultater og brukerne er fornøyde med våre tjenester.

Vi har stort sett gjennomført de tiltak vi hadde satt opp i opplæringsplanen, men ser i tillegg behov for å søke erfaring og kunnskap utenfor egen organisasjon og deltar derfor i nettverkssamarbeid og fagkonferanser innefor de ulike avdelingene i virksomhetsområdet.

Vi søker også å forberede en byggeprosess med å være oppdatert på andres erfaringer og metodikk knyttet til både sysselsetting og dagaktivitet og har også dette året gjennomført besøk hos andre for å innhente slike erfaringer.

Til toppen

Vil du lese mer om virksomhetsområdet kvalifisering?
Besøk deres hjemmesider her