Året 2014
Løten Helsetun – skal gi en tjeneste der brukeren opplever medbestemmelse, kvalitet, respekt og trivsel.

  • Gi et tilbud der brukeren får mulighet til å benytte sine ressurser i forhold til egne ønsker og mål.
  • Utvikle og ivareta et gjensidig samarbeid med pårørende. Pårørende skal føle seg velkommen, oppleve trygghet og trivsel under brukerens opphold.

I 2014 har vi hatt en effektiv bruk av plassene på Løten Helsetun og et godt samarbeid på tvers av fag og virksomhet.

Som tiltak for å holde budsjettet ble det fra 16.juni 2014 solgt to plasser til Elverum kommune for bruk til korttidspasienter – fortrinnsvis utskrivningsklare fra sykehus. Dette har fungert godt og Elverum kommune har vært svært tilfreds med tilbudet. Pasienter og pårørende har også gitt gode tilbakemeldinger. I tillegg ble det fra 01.10.2014 lagt ned fire sengeplasser og redusert bemanning på dagtid i uka.

På tross av at seks senger ikke har vært disponible for kommunens innbyggere, har de som har hatt behov for det, fått opphold. Det er kun betalt for ett døgn for utskrivningsklar pas. fra 2. linjetjenesten.  Men behovet for plasser varierer veldig og kan snu på en dag. Samarbeidet med sykehuset har blitt enklere med innføring av Helsenett.( Elektronisk meldingsutveksling)

Pasientene får forsvarlig og omsorgsfull pleie og behandling.  I perioder har det vært nødvendig å styrke bemanningen, dette for å ivareta forsvarligheten og omsorgen for alvorlig syke pasienter. Bemanningen må også styrkes i perioder ved uro, spesielt på kveld, natt og i helger, da bemanningen ellers er redusert.

I 2014 ble det ansatt sykehjemslege i 100 % stilling. Dette har ført til god og kontinuerlig medisinsk oppfølging av pasientene.  Ansatte føler seg også tryggere ved å ha lege tilgjengelig hver ukedag.

Med midler fra Eldrevelferd, legat og innsamlede penger fra Lions er det satt opp en paviljong på uteområdet ved Helsetunet. Denne vil bli ferdigstilt vår/sommer 2015 og blir et fint tilskudd til gangstiene.

Det er innført systematisk internkontroll på Helsetunet, noe som gir oss bedre innsikt i områder som har forbedringspotensiale. Den gjennomføres tre ganger pr.år.

I år har fokuset vært på ernæring, fallforebygging og riktig legemiddelbruk i sykehjem, deltatt i Nasjonal pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”.

Det fjerde måltidet er innført på sykehjemmet. Kjøkkenet har  produsert 14500 middager til hjemmeboende i tillegg til de som bor på Helsetunet og i Boenheten.

Nøkkeltall

Resultat
2013

Resultat
2014

Prognose
2015

Kostnad pr. bruker

880 129

904 400

910 000

Antall pasienter i løpet av året

199

211

200

Antall utskrivningsklare pasienter fra 2. linjetjenesten med behov for kommunale tjenester, meldt til kommunen

Ikke målt

133

140

Andel innbyggere 67 – 79 år i institusjon

5,4

Kostra

7,5

Andel innbyggere over 80

18,2

kostra

17

Antall rehabiliteringsopphold

Ikke målt

44

50

Antall avlastningsopphold

Ikke målt

7

6

Antall korttidsopphold

Ikke målt

113

114

Antall plasser på Helsetunet

85

81
(fra 01.10.14)

76

Antall middager produsert til hjemmeboende

14 500

14 500

14 500

Antall ansatte under utdanning

5

5

5

Antall studenter/ lærlinger i løpet av året

14

14

20

Antall tverrfaglige samarbeidsmøter

Ikke
målt

Begynner registrering i 2015

100

Møter i Samarbeidsutvalget

3

3

4

Antall årsverk

87,55

81,1

80

Antall ansatte

 

150

140

Kommentarer til nøkkeltallene
Nøkkeltallene forteller om et aktivt år med mange utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale tjenester.

Antall korttidsopphold av forskjellig typer har økt, noe som har en sammenheng med kortere liggetid på sykehuset, samt at vi har hatt kapasitet til å ta imot og pasienter fra bygda som kan få et ”løft” og kan bo lenger i eget hjem.

Kjøkkenet har i år produsert 14500 middager som er kjørt ut til hjemmeboende. Varm mat blir kjørt ut av frivillige hver dag helseåret. Dette er positivt både for den som får mat tilkjørt og for den som kjører ut maten.

Det er flere ansatte som har tatt fagbrev innen helsefagarbeiderfaget i 2014. Prosjekt ”fagbrev på jobben”. Noen tok fagbrev som praksiskandidater og tre lærlinger tok fagbrev. En helsefagarbeider har tatt videreutdanning

Demensomsorgens ABC: 1 har fullført perm 1 og 19 fullførte perm 2.

En sykepleier tar videreutdanning i palliativ omsorg, en tar i rehabilitering og en sykepleier fullførte videreutdanning innen rus og psykiatri. En helsefagarbeider  utdanner seg til sykepleier og en annen helsearbeider ble ferdig utdannet sykepleier våren 2014, men søkte seg jobb i hjemkommunen. En helsefagarbeider har tatt videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie.

Antall tverrfaglige samarbeidsmøter vil ikke bli registrert før i 2015. men det er samarbeidsmøter når pasienter skal skrives ut til hjemmet. Dette for at tilbudet i hjemmet skal være kvalitetssikret og at hjemmet er tilrettelagt med hjelpemidler det er behov for.

Tverrfaglige fagmøter med ansatt på Løten Helsetun, Hjemmebasert omsorg og BRA foregår en gang pr. mnd. Dette for å styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt pasienter på tvers av virksomhetene, samt at det tas opp konkrete faglige temaer.

Til toppen