Drift 2014
Det lokale NAV-kontoret har både kommunale og statlige tjenester. I Løten legger vi svært stor vekt på at innbyggerne skal møte et integrert NAV, uten å måtte tenkte på om tjenestene de etterspør er kommunale eller statlige.

NAV sitt hovedmål er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad.

Dette innebærer at vi må ha god kunnskap om arbeidsmarkedet på landsbasis, og godt samarbeid med lokale arbeidsgivere.  De innbyggere som av forskjellige årsaker står utenfor arbeidslivet, skal vi bistå og hjelpe inn i/tilbake til arbeidsmarkedet. Vi skal også bistå med stønader til livsopphold når arbeid ikke er mulig.

NAV Løten har gjennomført nok et hektisk år med store endringer og prosjekter. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle, forbedre og integrere våre statlige og kommunale tjenester.

Saksbehandling og utbetaling av de statlige stønadene er sentralisert. NAV Løten saksbehandler og utbetaler selv Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsstønad.

Du finner søknadsskjemaer til de kommunale tjenestene på www.loten.kommune.no

For de statlige tjenestene og stønadene er det utviklet svært gode elektroniske selvbetjeningsløsninger på www.nav.no/DittNAV Når man logger seg inn med Bank-ID får man alle opplysninger om seg selv. Man kan sende søknader elektronisk og utføre det aller meste av det du trenger i samhandlingen med NAV. Man kan også sende spørsmål/opplysninger direkte til/fra NAV på en trygg måte, hvis man logger seg inn på DittNAV. For eksempel kan man se alle utbetalinger av barnetrygden. Logg deg på og prøv selv!

Nøkkeltall

Resultat
2013

Resultat
2014

Prognose
2015

Brutto driftsutgifter til sosial stønad  pr. mottaker (KOSTRA)

32 658

37 436

40 000

Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker (KOSTRA)

67 276

78 597

80 000

Netto budsjettramme

 

8.746.000

10.246.000

Antall møter i Samarbeidsutvalg

4

4

4

Antall alderspensjonister pr 31.12.

1 335

1 397

1 380

Antall uførepensjonister pr 31.12.
Nytt navn fra 1.1.2015: Uføretrygdede

630

662

660

Antall kommunale gjennomgangsboliger

45

 45

45

Kommunalt ansatte i 100%   stilling

8

8

8

Statlig ansatte i 100% stilling

7

7

7

Til toppen