Plansjef: Yngvar Pederstad

Tjenesteområdet lokalsamfunn består av virksomhetsområdene Kultur, informasjon og service, Teknisk forvaltning og Teknisk drift, samt eiendomskattekontoret og plansjef. Plansjefen har budsjettansvar for kommunens økonomiske bidrag til Hedmarken landbrukskontor, Hedmarken brannvesen, Hamarregionen Utvikling, IKA øst IKS og Hamarregionen Reiseliv, og deltar i ulike kontaktfora med disse, samt Hias IKS.

Tjenesteområdet lokalsamfunn representerer et bredt spekter av tjenester og oppgaver. Dette omfatter både typiske driftsoppgaver, forvaltning og saksbehandling, investeringstiltak i infrastruktur og planlegging for utvikling av kommunen på kort og lenger sikt.

Flere innbyggere
I 2014 har kommunen deltatt i tre regionale prosjekter med mål om å øke folketallet i regionen. Disse inngår i en bevisst strategi i kommunen, regionrådet og fylkeskommunen om å få flere innbyggere i Hedmark.

Tomter til bolig og næring
Et viktig lokalt tiltak for å øke folketallet i Løten er å tilrettelegge for boligbygging. Kommunen har tidligere opparbeidet flere tomtefelt, og selger tomter i alle skolekretser. Sist ferdigstilte tomtefelt er Håvegen på Bergum. Nytt tomtefelt i Brenneriroa ( Norderhovskogen ) ble påbegynt opparbeidet sent i 2014, og skal ferdigstilles i 2015. Framtidig utbygging på Bergum (Bergum syd) er forberedt ved kjøp av tomtegrunn i 2014. Før dette tomtefeltet kan opparbeides i 2017 – 2018, i samsvar med økonomiplanen, skal det utarbeides en reguleringsplan for området, som er ca. 100 dekar stort.

På Ånestad har kommunen tidligere opparbeidet næringstomter for salg, siste gang ca. 40 dekar. Kommunen samarbeider med Hamarregionen Utvikling om markedsføring av disse. Så langt er ingen tomter solgt.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet langs vegnettet er viktig for en god bokommune. Kommunen arbeider med trafikksikkerhet både ved oversiktsplanlegging, reguleringsplanlegging, ved bygging av gang- og sykkelveger og gjennomføring av ulike trafikksikkerhetstiltak. Flere nye gangvegtrasèer er vurdert i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Som et ledd i en strategi om å etablere gang- og sykkelveger mellom tettstedene i kommunen, tok kommunen initiativ til å lage reguleringsplan for strekningen mellom Bergum – Ådalsbruk stasjon – Ådalsbruk. Denne ble godkjent av kommunestyret i 2014, og skal bygges av Vegvesenet i 2015 - 2016.

Kommuneplanen
Revisjon av kommuneplanens arealdel ble igangsatt i 2013. I 2014 er det gjennomført registreringsarbeider, og arbeider med ajourføring av plankartet og utarbeiding av temakart, som vedlegg til planen. Forslag til revidert plan vil bli framlagt våren 2015, med forslag om høring. I samsvar med godkjent planprogram vil hovedtema for denne revisjonen være nye hyttefelt i nordre del av kommunen (Budor – Nordhue).

Kommunedelplan vann og avløp
Felles kommunedelplan for vann og avløp for kommunene i Hamarregionen ble behandlet som høringsutkast høsten 2014. Her beskrives vesentlige tiltak for økt forsyningssikkerhet for vann (nytt vannverk), og utbedring og utvidelse av renseanlegget. Begge deler driftes av Hias. Planen har en ambisjon om å øke utskiftingstakten av eldre ledningsanlegg i kommunene, både vann og avløp. For Løten er det beskrevet en videreføring av tidligere vedtatt strategi om ny vannforsyning i Nordbygda, og tilknytting av eksisterende vann- og avløpsanlegg på Budor til hovedanleggene i bygda.

Ny fotgjengerundergang
I 2013 – 2014 er det gjennomført forberedende saksbehandling for ny fotgjengerundergang under Rørosbanen ved Løten stasjon. Siste år omfatter dette utarbeiding av reguleringsplan, gjennomføring av tilbudskonkurranse for entreprenører og forhandling med grunneiere. Vedtak om gjennomføring forventes tidlig i 2015. Tiltaket inngår i en satsing på Løten sentrum, i samsvar med tidligere vedtatt tematisk kommunedelplan for sentrum, og tilrettelegging for universell utforming. Dagens undergang har bare trappeløsning.

Forberedelser til ny riksveg 3/25
Reguleringsplan for ny rv. 3 og rv. 25 Ommangsvollen – Elverum grense ble vedtatt i januar 2012.
I 2014 har kommunestyret vedtatt sak om finansiering med bompenger. Vegvesenet har også igangsatt en reguleringsendring ved Ånestad, som blant annet omfatter ny trafikkstasjon til erstatning for dagens ved Husum. Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 at veganlegget skal gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig – Privat Samarbeid). Dette har skapt usikkerhet om framdriften for veganlegget, som tidligere var forutsatt gjennomført i perioden 2016 – 2018. Prosjektet vil, når det er ferdig bygget, gi en betydelig trafikksikkerhetsgevinst for Løten, ved redusert trafikk/ tungtrafikk på lokalvegnettet og flere gang- og sykkelveger langs eksisterende veger.

Til toppen