Året 2014

2014 har vært et år på det jevne for kultur, informasjon og service (KIS). Kulturaktivitetene har naturlig nok vært litt færre enn i jubileums- og feståret 2013, men vi har bidratt til Løtens kulturliv med våre faste arrangement som kulturprisutdeling til forestillingen Arbesdaer etter en flott premiereforestilling på Klevfos, og ildsjelprisutdeling til Inger Marie Bjørke i et arrangement på Tingberg.

Løten kommune har mange og aktive lag og foreninger og vi støtter opp om disse så godt vi kan gjennom økonomiske tilskudd og deltakelse på diverse arrangement. Vi merker at vi har fått en idrettskonsulent med på laget og at dette styrker kontakten med lag og foreninger innen idrett. Vi jobber sammen med lagene når det gjelder holdningsarbeid og inkludering. Målet er at terskelen for å delta i fritidsaktiviteter skal være så lav som mulig. Vi bidro blant annet til at musikkrådet og idrettsrådet for første gang hadde et felles møte, og gjennom sekretærbistand til begge disse rådene håper vi at kultur- og idrettslivet fortsetter å blomstre.

Gode fritidsaktiviteter er med å gi trivsel, og trivsel kan være med å gi flere innbyggere. Dette er et mål ikke bare for Løten, men for Hamarregionen som vi er en del av sammen med Hamar, Ringsaker og Stange. KIS er sterkt involvert i det regionale samarbeidet og vi tror at vi både kan være tydelig som kommune og ha vår egen profil og styrker, men samtidig tenke regionalt. Med  korte avstander er hele regionen en felles bo- og arbeidsregion, og vekst hos nabokommunene er derfor et gode for hele regionen. I forbindelse med regionsamarbeidet har vi i KIS blant annet deltatt i arbeidet med å lage en felles kommunikasjonsplattform for regionen og vi har deltatt på arrangement som har til hensikt å rekruttere nye innbyggere. Ettersom KIS jobber med kommunikasjon er vi opptatt av kommunens omdømme både som bosted og arbeidsplass og vi prøver å markedsføre dette så godt vi kan. Derfor sto vi i 2014, som tidligere, på stand under Pultost og akevittdagene og vi hadde stand på Budor under sykkelrittet Tour of Norway.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

 Antall årsverk

14

13,1

12

Antall ansatte

30

25

25

Netto budsjettramme

12 809 000

13 226 000

12 383 000

Antall timer åpningstid pr uke på Sentralen Miljøsenter

28

23

23

Antall lag og foreninger

130

130

130

Antall besøk (”unike gjester”) på nettsider – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

1 554

1 454

> 1 500

Antall mottatte telefoner i servicekontor – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

513

533

< 500

Antall personlige henvendelser i servicekontoret – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

462

460

350

Antall mottatt e-post til servicekontoret – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

Ikke målt

336

350

Antall ekspederte (mottatt og sendt) brev/postsendinger fra post/arkiv - snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

Ikke målt

1 239

<1 100

Tilskudd tildelt lag og foreninger (hittil i år)

850 000

850 000

850 000

Tilskudd til kirken

2 539 000

2 564 000

2 641 000

Tilskudd til andre religiøse formål

92 000

107 000

115 000

Antall objekter i kommunens kunstsamling

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Antall regionale prosjekter som KIS deltar i

3

4

2

Antall søknader behandlet av servicekontoret
(bostøtte, parkeringstillatelser, friplass barnehage) (siste tertial)

Ukjent

Totalt: 261

Ukjent

Beskrivelse av driften i 2014 og spesielle utfordringer
Driften i 2014 har vært på det jevne, uten spesielle utfordringer utover det som er nevnt ovenfor. Deler av virksomheten har et høyt aldersnitt og det kan by på utfordringer at mange går av med pensjon samtidig. Det er viktig at det blir en god overføring av kunnskap fra disse. Vi har mange enmannsfunksjoner som er sårbare ved fravær og ferier. Det er viktig å lage gode rutiner for overlapping av oppgaver for å hindre slik sårbarhet. Manglende lokaler for kulturskole er fortsatt en utfordring, men her er en løsning på gang.

Utfordringen med lokaler til kulturskolen håpes løst i 2015 med en samlokalisering med Løten ungdomsskole. Virksomheten vil ellers oppleve en del endringer knyttet til digitalisering av tjenester og spesielt lovendring om digitalt førstevalg i det offentlige. Både dette og sårbarhet ved enmannsfunksjoner søkes løst ved justeringer innad i arbeidsstokken slik at flere kan jobbe i team og avlaste hverandre ved topper.

Til toppen