Drift i 2014
Tjenesteområdet har hatt høy aktivitet. Vi har oppdimensjonert og skiftet ut kulvert i Dalstuvegen på grunn av for liten kapasitet ved store intense nedbørsmengder (klimatilpasning).
Kulverten er dimensjonert for 200 års flom + 20%.

Det er sanert 650 m hovedvannledning, 525 m ved Kjels-Rustad  - Hølingstad og 120 m i Lyngvegen (inkludert avløp).

Nytt avløpsanlegg Skrinhagan er bygd og en ny avløpspumpestasjon. De fleste eiendommene i Skrinhagan er nå tilknyttet offentlig avløp.

Nytt tomtefelt i Brenneriroa (Norderhovskogen) ble påbegynt opparbeidet sent i 2014 og ferdigstilles i 2015. Dette inkluderer 1. etappe av vann avløpsanlegget Brenneriroa - Reksla.

Det er registrert en liten nedgang i antall lekkasjer på kommunale hovedvannledninger. 9 lekkasjer ble registrert i 2014.

 

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

 Totalt antall årsverk

5

6

6

Netto budsjettramme

3 924 000

4 162 000

4 719 000

Budsjettramme selvkost

- 3 419 000

-3 692 000

-3 718 000

Brutto driftsutgifter i kr/km kommunal veg inkludert gang / sykkelveg

33

39

42

Antall gatelyspunkt

1 322

1 322

 1336

Driftsutgifter gatelys per punkt

770

678

< 770

Transportsystem for Løten vannverk:

 

  •    Planlagte avbrudd (kundetimer/år)

360

10

< 360

  •    Ikke planlagte avbrudd (kundetimer/år)

600

198

< 600

Nye vannledninger Løten vannverk m/år

300

0

1 300

Nye avløpsledninger m/år

300

1 188

1 300

Sanering av vannledninger Løten vannverk m/år

626

650

520

Sanering av avløpsledninger Løten m/år

0

135

0

Nye vannledninger Budor vannverk m/år

0

0

270

Nye avløpsledninger Budor m/år

0

0

270

Gjennomføring av investeringstiltak 5* + 8* mill. kr

13,2

15,4

34,8

 

Til toppen