Driften 2014
Bemanningsmessig har det vært stabilitet i arbeidsstokken, med ett unntak. Miljøvernrådgiver har i deler av året vært ute i permisjon og stillingen har da vært besatt av vikar.

Av klimatiltaksmidlene har det i 2014 blitt gitt 33 stk. tilskudd til utskifting av gamle vedovner, hver på kr. 3.000.

I løpet av året har hele kommunen fått sluttført tildeling av offisiell adresse, også hytteområdene. I målekortet står vi imidlertid med en prosentvis adressedekning på 98,3 %, men dette skyldes at matrikkelen regner med noen skogskoier som det ikke skal gis adresse til.

Helt på slutten av året ble en ny og forbedret kartløsning gjort tilgjengelig på internett. Dette er et resultat av et godt og fruktbart GIS-samarbeid med nabokommunene Ringsaker, Hamar og Stange, som vi har felles kartløsning med.

Av viktige planoppgaver har det i løpet av året blitt vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Løten sentrum og Ådalsbruk, reguleringsplan for ny fotgjengerundergang under Rørosbanen og reguleringsplan for Venslivegen 9 og 11 (samlokalisering av Løten ved og service og Løten arbeids og opplæringssenter). Dessuten er arbeidet med kommuneplanens arealdel, trafikksikkerhetsplanen, energi- og klimaplan og reguleringsplan for skytebanen kommet godt i gang, alle med forventet sluttbehandling i løpet av 2015.  

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose
2015

 Totalt antall årsverk

5

5

5

Netto budsjettramme

2 574 000

3 069 000

2 735 000

Budsjettramme selvkost

-64 000

-148 000

-182 000

Antall behandlede byggesakssøknader

171

168

170

Antall utførte oppmålingsforretninger

51

44

50

Antall vedtatte reguleringsplaner

0

8

5

Antall abonnenter septiktømming

1 170

1 243

1 230

Til toppen