Stabssjef: Tore Edvardsen Tore Edvardsen

Tjenesteområdet stab består av økonomiseksjonen, administrasjonsseksjonen, bygg- og vedlikeholdsseksjonen, renholdsseksjonen, IKT-rådgiver og tre økonomirådgivere.

De fire seksjonene omtaler/presenterer sin egen virksomhet i egne presentasjoner.

Driften 
Staben utfører felles-/ støttefunksjoner for hele kommunen. Målet er å tilby profesjonell hjelp og rådgivning til de virksomhetene som ønsker det.

Økonomirådgivernes viktigste arbeidsoppgaver i 2014 har vært å sluttføre og følge opp prosjekt Løten 2015 der alle virksomheter har analysert seg selv med mål om å foreslå tiltak for å optimalisere sin drift. Dette arbeidet har lagt et godt grunnlag for en grundig analyse av alle kommunens virksomheter og danner også grunnlaget for viktig controller-arbeid som tjenesteområdet har fokus på. Kontinuerlig arbeid med analyser av kommunens økonomi er en viktig oppgave for å kunne møte forberedt på eventuelle endringer i kommunens økonomiske rammevilkår i fremtiden.

Løten kommune har egen IKT-rådgiver selv om kommunen kjøper alle sine IKT-tjenester gjennom det interkommunale selskapet Hedmark IKT. IKT-rådgiveren bistår virksomhetene i IKT-relaterte spørsmål. Alle virksomheter i kommunen benytter IKT-verktøy og behovet er stadig økende. Kravet om innføring av digitalt førstevalg stiller store krav til kommunene. All kommunikasjon med innbyggerne skal kunne foregå digitalt i fra 2016 (dersom innbyggeren ønsker det). Det betyr blant annet at alle skjemaer må digitaliseres og at registrerte data må kunne gjenbrukes. Grundig kartlegging, planlegging og kompetanseheving er viktig for å kunne lykkes med en slik innføring. Dette arbeidet er godt i gang. Kartlegging av brebåndstilgangen i kommunen har også vært et viktig arbeid i 2014. Resultatet av kartleggingen er at bredbåndsdekningen har stort potensiale for forbedringer. Dette er utfordrende sett opp i mot digital kommunikasjon mellom kommunen og dens innbyggere.

Fremtidige utfordringer
Kommunesektoren står stadig overfor utfordringer med å tilpasse driften etter sentrale føringer og rammer. Stabens oppgave i slike tilpassninger er blant annet å kvalitetssikre faktagrunnlaget og samtidig være med å gi anbefalinger om mulige tiltak. Dette er viktige oppgaver som er avhengig av god kompetanse. Både bevaring av eksisterende og stadig opparbeiding av ny kompetanse vil være viktig for fremtiden. Dette gjelder både innenfor økonomi og IKT.

Økonomisk resultat
Totalt har staben et økonomisk resultat i samsvar med budsjettramma. Alle seksjonene har vist god økonomisk styring gjennom hele 2014. Vi ser imidlertid en del utfordringer i tiden fremover. Spesielt er dette knyttet til endringer innenfor IKT.

Til toppen