Drift
Overgang til ”a-ordningen” har vært meget arbeidskrevende, og forutsatte stor omlegging og tilrettelegging i lønnsystemet for å klargjøre til den elektroniske a-meldingen. Vi har også gjort en omfattende ryddejobb i arbeidsstedsregisteret for å sikre bedre kvalitet i rapporteringen.

Seksjonen har vært sentral i anskaffelse av ny rekrutteringsportal i samarbeid med Hamar og Stange kommuner. Vi har ventet lenge på nytt brukervennlig system og har store forventninger til at dette skal innfri både for kommunen som rekrutterer og for kandidater som ønsker å søke stilling hos oss.

Lokale forhandlinger / lønnsregulering ble gjennomført på høsten og var ekstra hektisk og krevende grunnet hovedoppgjør med påfølgende streik. I tillegg ble forhandlingsleder sykmeldt, og stabssjefen måtte tre inn i forhandlingsutvalget på kort varsel.

Det er jobbet godt med felles kompetanseutviklingstiltak som administrasjonsseksjonen har ansvaret for, og det har vært satset mye på såkalte ”VOX”-kurs (basiskompetanse innenfor områdene norsk skriftlig og muntlig og IKT). Flere nye ledere ble rekruttert i 2014 og administrasjonsseksjonen har vært sentrale i opplæring og oppfølging av disse.

Jevnt over hele året har det vært mange utfordrende personalsaker som seksjonen har håndtert og ytt bistand i. Seksjonen jobber også mye med IA og arbeidsmiljø på overordnet nivå og bistår virksomheter i enkeltsaker.

Administrativt delegeringsreglement ble sluttført i april etter et meget tidkrevende arbeid.

To av seksjonens medarbeidere var sentrale i planlegging og gjennomføring av årets trivselsuke. Tilbakemeldingene på arrangementene var gode. Erkjentlighetsgaveutdelingen ble gjennomført i oktober.

Det er godt arbeidsmiljø og effektiv drift i seksjonen og vi har godt samarbeid med alle virksomheter og seksjoner.


Fremtidige utfordringer/hendelser i virksomheten og hvordan seksjonen har tenkt å løse disse

 • Rekruttere og beholde dyktige arbeidstakere.
  Vi har de siste årene hatt høy turnover i rådgiverstilling. Vi har lyktes godt i rekruttering, men må jobbe med å beholde dyktige medarbeidere.
 • Alders- og kompetansessammensetning i virksomheten.
  På kort og noe lengre sikt vil alle lønnsmedarbeiderne slutte grunnet alder. Ved siste rekruttering til rådgiverstilling har vi forsøkt å møte denne utfordringen ved å vri arbeidsoppgavene fra personal til lønnsområdet.
 • Agresso – systemkompetanse. Det har vært vanskelig å skaffe etterspurt kompetanse.
  Vi lyktes i å rekruttere medarbeider til egen seksjon da forventning om å få dekket Agresso-kompetanse ved ansettelse av IKT-rådgiver ikke ble innfridd, men dessverre sluttet medarbeideren etter kort tid. Vi har nå rekruttert ny medarbeider som skal prioritere kompetanseheving i Agresso og samtidig skape relasjoner og nettverk til Agressokompetansen i Hamar og Stange kommuner.
 • Nye og krevende oppgaver krever ny kompetanse (for eksempel innen arbeidsrett/jus). Alle ressurser går med til drift/operative oppgaver, og det blir lite tid til utvikling. Denne problemstillingen forsterkes ved at vi har vridd ressurser fra personal mot lønnsområdet.
  Disse utfordringene kan løses ved kompetanseheving og/ eller økte ressurser.
 • Liten og sårbar enhet.
  Det jobbes kontinuerlig med kompetanseoverføring mellom medarbeidere og gode rutiner i EQS.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

Mål 2014

Resultat 2014

Prognose 2015

Totalt antall årsverk *

6,1

7,35

7,35

Lønnsutbetalinger pr år **

10 200

9 840

9 800

Antall eksterne kunngjøringer

60

47

60

Antall ansettelsessaker/
tilbudsbrev etter ekstern kunngjøring

60

50

60

Antall planlagte/ gjennomførte opplæringsaktiviteter (felles)
- inkludert Trivselsuka i 2014.

30

49

30

Ressursbruk planlegging/
gjennomføring opplæringstiltak (timer)

450

400

450

Antall styrende dokumenter i EQS i enheten

206

222

210

Antall pågående prosjekter med frist i perioden; 1. WebCruiter og 2. Saman om ein betre kommune. Pågår med frist i 2015.

2

2

2

Antall fast tilsatte hele kommunen

600

558

600

Netto budsjettramme

7.228.000

6.084.000

6.568.000

Totalt antall årsverk: frikjøpte tillitsvalgte / hovedverneombudet er tatt med i antall årsverk fra 2014. Ordinær drift administrasjonsseksjonen er fortsatt 6,1 årsverk.

** Redusert antall lønnsutbetalinger skyldes bl.a. at flere fast ansatte har fått økt stillingsprosent (redusert vikarbruk) og timelønnede har gått over til fastlønn. 

Løten, 27.2.15

Oddveig Sandvold Klafstad, seksjonsleder administrasjon

Til toppen