Beskrivelse av driften i 2014 
Driften i 2014 har vært preget av en del endringer. På slutten av 2013 ble 3 rådgivere flyttet fra økonomiseksjonen til stab. Dette medførte også at en del arbeidsoppgaver ble flyttet; budsjett, ressurskrevende brukere, vederlagsbehandling, rapportering, innkjøp, barnehager; tilskudd og tilsyn og KOSTRA. 
Forståelsen av ansvarsforholdet er nå implementert hos brukerne og fungerer bra. Vi har nedbemannet ved at 2 av våre ansatte har blitt delvis pensjonister og gått ned til 80 % og 60 % stillingen. Dette gjør oss mer sårbare ved fravær og ferier, i tillegg blir vi dessverre mindre tilgjengelig – dette blir en utfordring i tiden fremover da vi er en liten enhet. Vi må sette fokus på å overføre kunnskap fra de som nå trapper ned – og etter hvert blir pensjonister slik at god kompetanse ikke går tapt. Vi må øke vår systemkompetanse på Agresso. Her må vi finne løsninger sammen med eventuelt administrasjonsseksjonen – og ved å bygge nettverk med Hamar og Stange slik at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse.

Framtidige utfordringer
Sårbarheten ved nedbemanningen søkes løst ved å jobbe mot enda mer digitalisering av regnskapsfunksjonen i Løten Kommune. I tillegg jobber vi med teamutvikling slik at flere kan jobbe med samme oppgaver og avlaste hverandre ved topper. Vi må også vurdere en mer hensiktsmessig måte vi kan kommunisere med brukerne våre på – i tillegg til telefon som blir hyppig brukt i dag.

Det blir også spennende med hva som blir resultatet av regjeringens forslag om sentralisering av skatteoppkreverfunksjonen – det vil ha mye å bety for økonomiseksjonens organisering dersom det vedtas.

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

Totalt antall årsverk

7

6,4

6,4

Netto budsjettramme

32 425 000

8 406 000

5 558 000

Antall utsendte fakturaer

19 463

20 415

20 000

Antall utsendte purringer/inkassovarsel

3 400

4 170

3 500

Antall saker til namsmann/tingretten

130

165

150

Antall elektroniske bilag

14 314

13 865

14 500

Antall manuelle bilag

3 862

3 301

3 000

Antall korrigeringsbilag

2,5%

10%

5%

Antall leverandører

2 494

3 247

 

Nøkkeltall skatt
- resultatkrav 2014:
Oppnådd:Oppnådd: 
 • Restskatt person 93,5 %
 • Forskuddsskatt person 98,4%
 • Forskuddstrekk 99,9 %
 • Arbeidsgiveravgift 99,7 %
 • Restskatt upersonlige 97,0%
 • Forskuddsskatt upersonlige 99,9%

95,0 %
98,9 %


99,9 %
99,6 %
86,9 %
100,0 %

93,6 %
99,1 %


99,8 %
99,8 %
100,0 %
99,6 %

 

Økonomiseksjonens oppgaver:

 • Regnskap; utgående fakturering, behandle inngående fakturaer, mva og mva-kompensasjon, bilagsføring, regnskapsavslutning.
 • Skatte-innkreving.
 • Kommunal innfordring.
 • Finans og låneopptak.
 • Kommunikasjon/samarbeid med revisor.

Rådgiverne har fremdeles sin arbeidsplass i Økonomiseksjonens lokaler – dette er en god løsning med tanke på kompetanseutvikling og faglige diskusjoner.

Vi har i 2014 startet et prosjekt med HMS Øst: Kultur, arbeidsmiljø, teamutvikling. Det er flere formål med prosjekt bla å stimulere velfungerende team ut fra gitt arbeidsområder, og sikre at det finnes beredskap på alle oppgaver. Dette prosjektet skal fortsette også i 2015.

Økonomiseksjonen er opptatt av å digitalisere driften på seksjonen og har høsten 2014 tatt i bruk inngående EHF-faktura (Efaktura fra leverandørene). Vi har jobbet aktivt med få leverandørene våre til å gå over til EHF – og i oktober var andelen 41 %, noe vi er meget godt fornøyd med.

Opplæring er noe vi i Økonomiseksjonen brenner for og i november 2014 arrangerte vi derfor kurs for attestanter og anvisere i Løten Kommune hvor vi blant annet hadde en gjennomgang av lovverket for mva og mva-kompensasjon.

Vi samarbeider godt med økonomiseksjonene i Hamar og Stange kommune – dette er et viktig bidrag for kompetanseutvikling og faglige diskusjoner.

Økonomiseksjonen går 2015 i møte med spenning – da skal det avgjøres hva som skjer med skatteoppkreverfunksjonen. Blir det endringer der vil det ha store innvirkninger på seksjonen vår.

Økonomiseksjonen har i 2014 levert tjenester med høy kvalitet til resten av organisasjonen. Brukerundersøkelsen viser god kvalitet på leveranser og kompetente medarbeidere.

Det arbeides godt og effektivt i seksjonen – og vi har godt samarbeid med alle virksomheter og seksjoner.

05.03.2015 Rita Irene Stenersen

Til toppen