Rådmann Tollef Imsdalen

Alltid i utvikling

Tollef Imsdalen

Arrangement
2013 gikk inn i historien som det store jubileums- og arrangementsåret i Løten. Da viste befolkningen hvor stor dugnadsånd det er i kommunen. I 2014 var 200-årsjubileet for grunnloven og 100-årsjubileet for Alf Prøysen med på å prege arrangementskalenderen. Sykkelrittet Tour of Norway var det største arrangementet med internasjonalt preg i Løten i fjor, og med målgang på Budor var vi sikret stor nasjonal og internasjonal medieinteresse for vårt område. Det som likevel slår en når en ser på hva som har foregått i Løten i 2014, er den store bredden og variasjonen i aktivitetene. Det er mange lag og foreninger som arbeider godt til glede for både egne medlemmer og for å gi et tilbud til andre. 

På nasjonalt nivå fortsetter kommunen sin deltakelse i Munch-nettverket. Kommunestyret har fattet vedtak om forprosjektet ”Barnas kunstfestival”, der rapport vil bli lagt fram for kommunestyret våren 2015. Det er viktig å bygge videre på de arrangementene som gir muligheter for videre aktiviteter og markedsføring av kommunen.

Kommunereformen
Arbeidet med kommunereformen startet opp i 2014. Regjeringen har følgende mål for reformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati. Reformperioden er definert å vare fram til 1. januar 2018, da nasjonale vedtak skal være fattet. Fylkesmannen la i september fram sin tidsplan for arbeidet i Hedmark, hvor det forutsettes at alle kommunene i fylket skal ha avklart sin framtidige struktur våren 2016.

Kommunestyret ble orientert om reformen i egen sak høsten 2014. Videre arbeid med reformen vil bli basert på Stortingets kriterier for god kommunestruktur og hvilke oppgaver som skal tilligge kommunene. I dette arbeidet vil Fylkesmannens initiativ til videre arbeid med reformen og nabokommuners invitasjon til samarbeid i utredningsarbeidet bli vurdert.

Planer
Boligsosial handlingsplan for perioden 2015 – 2015 ble vedtatt i kommunestyret. Planen bidrar til å gi en bedre samlet forståelse av hvilke utfordringer kommunen står overfor og hvilke virkemidler som er til rådighet. Kommunen skal framstå enhetlig og koordinert i arbeidet med å ivareta kommunens forpliktelser overfor brukergrupper med behov for hjelp til å etablere en bolig og mestre sin bosituasjon. Tiltakene i Boligsosial handlingsplan vil, som for alle andre planer, måtte være en del av en samlet vurdering i de årlige budsjett- og økonomiplanprosesser, og som en del av dette er bygging av omsorgsboliger for flere brukergrupper vedtatt i økonomiplan 2015 – 2018.

Strategiplan for bygg og eiendom 2014 – 2019 er også vedtatt. Den framlagte planen er en milepæl for både eierskap, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Løten kommunes bygg og eiendommer. Planen gir uttrykk for hvordan vi ønsker å forvalte eiendomsmassen og hvordan dette skal gjøres i et samspill mellom eier og forvalter, til beste for fellesskapet. Gjennom dette gis det føringer for forvalters arbeid og rapportering gjennom året. Det er ikke mulig å gjennomføre det vedlikeholdsløftet som er vist i planen, men det er viktig å ha en målsetting om på sikt å øke vedlikeholdsinnsatsen for å hindre verdiforringelse av kommunens bygg.

Utbygging og utvikling
Salg av tomter og etablering av nye områder er under utbygging og utvikling både i Brenneriroa (Norderhovskogen) og på Bergum (Håvegen og Bergum syd). Nye boligtomter i forskjellige deler av kommunen er et viktig tiltak for tilflytting og befolkningsvekst. Det vil bli bygd ny gang- og sykkelveg mellom Bergum og Ådalsbruk stasjon langs Ådalsbrukvegen. Dette er en del av den helhetlige strategien om å ha gang- og sykkelveger mellom alle tettstedene i kommunen.

Kommunen venter på byggingen av ny RV 3 og RV 25 Ommangsvollen – Elverum grense.  Les mer om riksveg 3/25- prosjektet herDet er nå fattet vedtak om at dette skal gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid). Dette har skapt usikkerhet om framdrift og oppstart ut fra tidligere framlagte planer. For kommunen skaper OPS-modellen også usikkerhet om hvordan samarbeidet med kommunen skal håndteres, da kommunen ikke har erfaring med denne type utbyggingsmodell. Prosjektet vil gi stor trafikksikkerhetsgevinst og bedre trafikkavvikling. Det er derfor viktig at prosjektet nå kommer i gang etter mange års planlegging.

Det arbeides også med ny fotgjengerkryssing av Rørosbanen og andre planer for utvikling av sentrum. Formannskapet har fattet vedtak om et samarbeid med Løten Rotary om utvikling av en Edvard Munch-inspirert lekeplass. Begge tiltakene innebærer satsing på Løten sentrum, tilrettelegging for universell utforming og et sentrum med tilbud og tilgjengelighet for alle brukergrupper. 

Etter flere saksrunder har Brenneriroa fått status som typisk turiststed. Dette er inngangen til Løtenfjellet og Hedmarksvidda. Hytteutbyggingen i fjellet og aktiviteten på Brenneriet gir positive ringvirkninger for den lokale varehandelen og tryggere arbeidsplasser i næringen.
I 2014 ble tildelingen av vegnavn i Løtenfjellet og på Budor avsluttet. Dermed har hele kommunen fått gateadresser, noe som betyr bedre beredskap og sikkerhet/trygghet for innbyggerne. 

Som en del av tilrettelegging for full digital kommunikasjon har det blitt gjort en kartlegging av bredbåndskapasitet i 2014. Denne viser at det gjenstår mye utbygging før en kan si seg tilfreds med dekningen i Løten.

Innenfor oppvekstområdet deltar Løten kommune i KS sitt prosjekt ”Den gode skoleeier”. Dette prosjektet har fokus på hvordan kommunene skal lykkes som skoleeiere og hvordan skolene og politikerne kan samarbeide for å bedre elevenes læringsresultater. Strategiplan for skole/plan for økt læringsutbytte har blitt revidert i 2014, og arbeid med ny strategiplan er startet.

I tillegg til målrettet arbeid med basisfagene satser skolene også på fysisk aktivitet, og toppturer, XtremLUS og skiaktiviter har en sentral plass i dette.    

Som en del av samhandlingsreformen er kommunene pålagt å etablere øyeblikkelig hjelp plasser. Kommunen har her et samarbeid med de andre kommunene i regionen (Hamar, Ringsaker og Stange) for å se hvordan vi best kan løse dette i fellesskap. Samtidig pågår det en utredning av hvordan fremtidens legevaktordning skal organiseres og hvordan dette kan sees i sammenheng med behovet for øyeblikkelig hjelp-plasser.

Etikk
Etiske retningslinjer ble vedtatt i kommunestyret i mars. Disse retningslinjene gjelder både for ansatte og politikerne. Disse retningslinjene er viktige for kommunens organisasjonskultur. Politikere og ansatte forvalter samfunnets fellesmidler til fellesskapets beste, og det er avgjørende at dette skjer uten at det er tvil om dette skjer i tråd med reglene om habilitet og upartiskhet, og at det er åpenhet og innsyn i forvaltningen.

Økonomi
Prosjekt Løten 2015 ble avsluttet våren 2015. I Prosjekt Løten 2015 ble det pekt på en rekke mulige tiltak for å bedre kommunens økonomi. De aller fleste av disse vil påvirke enten kvalitet eller omfang av tjenester. Dette er tiltak som eventuelt må vurderes på nytt i framtidige budsjettprosesser. Gjennom Prosjekt Løten 2015 ble det også utviklet nye målekort for virksomhetene som nå er tatt i bruk. Dette vil bli et godt verktøy for å analysere tjenesteproduksjon, ressursbruk og måloppnåelse. 

Sjøl om arbeidet med budsjettet for 2015 ble noe mindre utfordrende enn det var grunn til å frykte, er det fortsatt slik at det ikke er samsvar mellom budsjettrammer og etterspørsel etter kommunale tjenester.  Det er heller ikke slik at vi har nådd kommunens overordnede økonomiske målsettinger. Regnskap, årsberetning og årsmelding viser at det er stort behov for og press på tjenester, særlig innen velferdsområdet.

På den positive siden er det gledelig at barnevernsutgiftene for første gang på flere år har en nedgang. 

Brukerundersøkelser ble gjennomført høsten 2014.  Brukertilfredsheten i kommunen holder gjennomgående et meget tilfredsstillende nivå, jevnt over bedre enn landsgjennomsnittet. Dette er et godt og viktig signal for oss som produserer velferdsgodene.

Takk til alle medarbeidere for godt utført arbeid i 2014!
 

Med vennlig hilsen

Tollef Imsdalen
Rådmann

Til toppen