Medarbeidere - personaloversikt

Det er kun oppgitt tall fra 2014 da vi har innført ny og bedre måte å rapportere årsverk på fra kommunens lønns- og personalsystem.

Antall ansatte 2014: 532 ansatte (inkl. 11 på engasjement/pensjonistlønn).

Årsverk

Årsverk faste 2014

Årsverk 2014, prosjekter, engasjementer, pensjonister o.a. 

Årsverk totalt 2014

Rådmannen og rådmannens ledergruppe inkl skolefaglig rådgiver, rådgivere i stab, eiendomsskattekontoret, legetjenesten

15,25

0,55

15,80

Økonomiseksjonen

6,40

 

6,40

Administrasjonsseksjonen

7,35

 

7,35

Bygg og vedlikehold

10,80

 

10,80

Renholdsseksjonen

15,57

 

15,57

Hjemmebasert omsorg

30,79

0,35

31,14

Bolig, rehabilitering og aktivisering

37,37

0,60

37,97

Løten helsetun

80,61

0,49

81,10

Kvalifisering

18,49

 

18,49

NAV

5,70

 

5,70

Barnevern

7,30

 

7,30

Helse og familie

9,20

 

9,20

Jønsrud barnehage

6,30

 

6,30

Lund barnehage

5,00

 

5,00

Ryli barnehage

7,25

 

7,25

Skøienhagen barnehage

8,30

 

8,30

Ådalsbruk barnehage

7,80

 

7,80

Jønsrud skole

12,20

 

12,20

Lund skole

11,99

 

11,99

Østvang skole

28,42

0,40

28,82

Ådalsbruk skole

12,60

0,24

12,84

Løten ungdomsskole

35,38

0,71

36,09

Teknisk drift

6,00

 

6,00

Teknisk forvaltning

5,00

 

5,00

Kultur, informasjon og service

13,08

 

13,08

Ordfører

1,00

 

1,00

SUM

405,15

3,34

408,49

Medbestemmelse

Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og Partsammensatt utvalg har vært normal med henholdsvis 5 og 3 møter i 2014. I tillegg har det vært 4 møter i Sentralt samarbeidsforum.

Lønnspolitikk
Hovedoppgjøret 2014 endte med streik i kommunesektoren. Lønnsresultatet fra de sentrale forhandlingene ble derfor først klart 1. september.

Rammen for det sentrale oppgjøret var beregnet til 3,34 % inkl overheng/glidning, men ble noe lavere grunnet konflikten. Overhenget til 2014 var 0,4 %. Ansatte som omfattes av Hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4 fikk 2,15 % / minst kr 8 500,- tillagt sin årslønn i hel stilling pr 1.5.14. I tillegg ble det gitt ytterligere et sentralt tillegg i kronebeløp som varierte fra kr 0,- til kr 16 900,- (de største sentrale tilleggene ble gitt til undervisningspersonell med virkning fra 1.9.14).
Det ble avsatt pott til lokale forhandlinger for kapittel 4 på 1,0 % pr dato, dvs kr 1 595 107,- med sentral føring om å prioritere ledere i HTA kap 4 B og 4 C i og med at disse kun fikk det generelle tillegget på 2,15 % / kr 8 500,-

Lokale forhandlinger / lønnsregulering for ansatte som omfattes av HTA kap 3.4.2., 4B, 4C og 5.2. ble gjennomført i september og oktober. Ettersom konflikten i det sentrale oppgjøret ikke ble avsluttet før 1.9.14 ble lokale forhandlinger en travel og arbeidskrevende prosess. Stabssjefen trådte inn i kommunens forhandlingsutvalg som følge av forhandlingsleders sykefravær.

Totalt ble det brukt kr 1 595 607,- til lokale forhandlinger etter HTA kap 4. Virkningstidspunkt var 1.7.2014 selv om undervisningspersonellet var i konflikt til 1.9.14.

For kapittel 5.2. (rådgivere, akademikere med flere) ble det brukt kr 450 000,- det vil si en gjennomsnittlig lønnsøkning på 3,35 % (datolønnstillegg). For kapittel 3.4.2.
(virksomhets-/ seksjonsledere) ble det brukt kr 382 300,- det vil si en gjennomsnittlig lønnsøkning på 3,69 % (datolønnstillegg). Virkningstidspunkt for forhandlingene etter HTA kapittel 5.2. og 3.4.2 var 1.5.2015, med unntak av de som var i konflikt (1.9.14).

Ny lønn med etterbetaling skjedde allerede ved utlønningen i oktober, noe vi er meget godt fornøyd med da vi vet at mange andre kommuner først fikk dette klart i desember.

Totalt gjennomførte vi 52 lønnsforhandlinger/lønnsfastsettelser i 2014.

Lønnsregulering for rådmann og kommunalsjefer er ikke gjennomført ennå.

Rekruttering
I samarbeid med Hamar og Stange kommuner anskaffet Løten kommune ny rekrutteringsportal; WebCruiter. Prosjektet var noe langvarig og etterlengtet, men løsningen blir meget god både for kommunen som rekrutterer og ikke minst for kandidater som vil søke jobb hos oss.

Løten kommuner deltar jevnlig på jobbmesser i regi av NAV.

Løten kommune har også i 2014 opplevd få utfordringer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger.

Seniorpolitikk
Individuell seniorordning innført i 2007, senere revidert i 2011 ble i sak 87/12 i kommunestyret vedtatt avviklet fra 1.1.2014. I 2014 har kommunen derfor ikke hatt individuelle seniortiltak med økonomiske virkemidler.

Løten kommune har egne seniorkurs, med henholdsvis fokus på senkarriere og forberedelse til pensjon annethvert år. I november 2014 hadde vi seniorseminar med 26 deltakere. Foreleser var hentet inn fra Arbeidsforskningsinstituttet.

Tilbakemeldinger fra ansatte tyder på at individuell veiledningen oppleves å ha større nytteverdi enn felleskursene. Statens pensjonskasse tilbyr fortsatt individuell veiledning mot en kompensasjon (dekkes av arbeidsgiver). KLP tilbyr fra 2014 bare gruppeveiledning.

I virksomhetene gjøres det mye godt arbeid rettet mot våre seniorarbeidstakere i form av tilrettelegging av arbeidstid og - oppgaver. 

Inkluderende arbeidsliv – IA
Det var planlagt fire møter i IA – utvalget i 2014, men tre møter har blitt avlyst da det ikke er fremmet saker til behandling. Ett møte er gjennomført med en sak til behandling. I den attføringssaken er det funnet en god og varig løsning.

HMS Øst har vært en god støttespiller i IA – arbeidet, bl.a på dialogmøter i 2014, også etter at det ble frivillig å ha BHT med på dialogmøtene. Vi har i 2014 opplevd at bedriftshelsetjenesten i større grad har bidratt i vanskelige enkeltsaker, og at de har knyttet til seg ny og høy kompetanse i løpet av året som vi har hatt god nytte av å anvende.

Det er gjennomført mange dialogmøter med sykmeldte i 2014. Linjelederne jobber godt og aktivt med oppfølging av sykmeldte, i mange saker med bistand fra bedriftshelsetjenesten eller administrasjonsseksjonen. 

Det er også i 2014 gjennomført kurs for å forebygge sykefravær (noen av tiltakene fortsetter i 2015). Av kurs/tiltak kan nevnes:

  • Kommunikasjon leder – medarbeider
  • Håndtering av vold – og trusler
  • Kurs i forflytningsteknikk
  • Deltakelse på NAVs IA – skole (4 deltakere)
  • Prosjekt nærvær i BRA, Sykehusvn
  • Kurs om effekter av nattarbeid og kurs for ansatte på kjøkkenet (kursene erstatter individuelle helseundersøkelser for enkelte yrkesgrupper)
  • Utstrakt bruk av forebyggings – og tilretteleggingstilskudd til kurs, hjelpemidler og vikar som avlaster den fast ansatte for oppgaver
  • Bruk av BHT til arbeidsplassundersøkelser og for veiledning på arbeidsplassen

Opplæring – fellestiltak
Opplæringsplan for 2014 ble vedtatt i Partssammensatt utvalg i november 2013. Det har vært gjennomført hele 28 fellestiltak med totalt 611 påmeldte i 2014, inkludert tiltak i trivselsuka. I tillegg til planlagte kurs i opplæringsplanen ble det også gjennomført kurs i ”hverdagskompetanse” etter at kommunen fikk tildelt såkalte Vox – midler. Her deltok 25 ansatte 10 kvelder på sin fritid for å heve sin kompetanse i norsk skriftlig og muntlig samt IKT.

På slutten av året ble det gjennomført innføringskurs i WebCruiter for ledere. Dette er kommunens nye rekrutteringsportal fra januar 2015. Økonomiseksjonen tilbød også kurs for alle attestanter og anvisere for å heve kvaliteten på disse oppgavene ute i virksomheter og seksjoner.

Det er lagt vekt på å tilby kurs med høy kvalitet, basert på de behov virksomhetene har meldt. Mange av kursene har vært av forebyggende art, så som kurs i håndtering av vold og trusler, kurs i forflytningsteknikk, helseeffekter ved nattarbeid og førstehjelpskurs. Samtlige av de nevnte kurs hadde mange deltakere. Nytt av året var også kurs om IKT - sikkerhet.

Likestilling
I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven arbeider Løten kommune aktivt for universell utforming. Dette gjelder både å legge til rette for publikum, brukere av kommunale tjenester og for de ansatte (som arbeidsgiver). http://www.loten.kommune.no/universellutforming/

Løten kommune har retningslinjer mot uønsket bruk av deltid, og arbeidsgiver forsøker å øke stillingsstørrelse ved ledighet/ansettelser så langt det er mulig av hensyn til driften. Gjennom prosjektet ”Saman om ein betre kommune” er det jobbet konkret med utprøving av nye turnuser/andre måter å organisere arbeidet på, noe som har gitt økte stillingsbrøker for flere arbeidstakere. Økte stillingsbrøker innen pleie – og omsorg gjør Løten mer attraktiv som arbeidsgiver både for kvinner og menn.

Løten kommune driver holdningsskapende arbeid når det gjelder likestilling og et inkluderende arbeidsmiljø. Dette er tema i vår lederopplæring og på våre HMS – kurs for ledere og verneombud. 

Løten kommune oppfordrer sine arbeidstakere til å trygt og uten fare for gjengjeldelse varsle om kritikkverdige forhold av typen diskriminering, mobbing og trakassering. Kommunen har utarbeidet egne rutiner for tilfeller der varsling er nødvendig, deriblant et egnet varslingsskjema.

Kjønnsfordeling ansatte

Fordeling ansatte

Fordeling ledere 

 

Mann

Kvinne

Mann

Kvinne

Rådmannen og politisk sekretariat

50 %

50 %

100 %

0 %

Stabssjef

29 %

71 %

40 %

60 %

Kommunalsjef Velferd

11 %

89 %

29 %

71 %

Kommunalsjef Oppvekst

21 %

79 %

0%

100 %

Plansjef

68 %

32 %

75 %

25 %

Tabellen viser at det i Løten kommune, som i landet for øvrig, er et kjønnsdelt arbeidsmarked. Menn er overrepresentert i lederstillinger innenfor tjenesteområdene stab og velferd sett i forhold til kjønnsfordelingen i tjenesteområdene som helhet. Løten kommune tilstreber en balansert kjønnsfordeling blant sine ansatte i alle stillingskategorier, og vil prioritere det underrepresenterte kjønn i den enkelte virksomhet i de tilfeller der to søkere av ulikt kjønn stiller kvalifikasjonsmessig likt.

Lønn

Gjennomsnittslønn i 1000 kr prer kommunalsjefområde

 

Mann

Kvinne

Rådmannen og politisk sekretariat

870 000

562 000

Stabssjef

439 940

420 231

Kommunalsjef Velferd

456 208

394 197

Kommunalsjef Oppvekst

432 288

431 955

Plansjef

474 258

466 167

Tabellen viser at mannlige ansatte gjennomsnittlig tjener 10, 49 % mer enn kvinnelige ansatte i Løten kommune. Kvinner er i stort flertall i stillinger hvor kravet til fagutdanning er lavere (f.eks assistentstillinger), og hvor lønnen er tilsvarende lavere enn til stillinger med krav om fagbrev eller høyskoleutdanning. 

Løten kommunes lønnpolitikk tilsier at kommunen skal tilstrebe likelønn for likt arbeid. Denne lønnspolitikken etterleves, men vi ser at det fortsatt kan være ulikheter som man bør arbeide videre med å utjevne gjennom årlige lokale lønnsforhandlinger.

Etikk
Kommunestyret vedtok 26.3.14 etiske retningslinjer for Løten kommune. Formålet med Løten kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis, bidra til å utvikle gode holdninger og definere en felles etisk standard for alle ansatte og folkevalgte i Løten kommune.

Retningslinjene er tatt inn i Løten kommunes personalhåndbok, og har vært tema på flere ledersamlinger. Det er også tatt inn i rutinene for medarbeidersamtaler at etikk og kommunens verdigrunnlag skal være tema i samtalene mellom leder og medarbeider på alle nivåer.

Virksomhetsområdene Løten Helsetun, Hjemmebasert omsorg og BRA har også i 2014 hatt fokus på etikk og etisk refleksjon, bl.a gjennom bruk av refleksjonsgrupper. Etikk en del av det daglige virket, og for yrkesgruppene som er representert her er også etikk en viktig del av deres utdanning.

Trivselsuka
Trivselsuka 2014 ble gjennomført i november med gode tilbakemeldinger. Programmet var variert; bl.a. salsa-kurs, Bilde fra trivselsuka, med malekurs hos Løten kunst og håndverksforeningleirdueskyting, keramikkverksted, lysdypping, quiz, internasjonal matlaging og avslutningskveld på ”Bøndsen”. Det var lagt til rette for at alle medarbeidere skulle kunne delta på ett eller flere arrangementer, men totalt sett kunne en ønsket at flere hadde anledning til å prioritere deltakelse.

Til toppen