Årsrapport 2014
Ansvarlig: Edel Klaape-Aasdal

SLT – Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak
Ved starten av året var seksuelle overgrep og grenser et fokusområde i SLT-arbeidet. Det ble satt opp en forestilling med dette som tema; ”Seksuell empati vol. 1”. Grensen mellom uskyldig flørt og seksuelt overgrep ble tematisert gjennom å problematisere begrepene seksuell adferd, seksuell handling og seksuelt krenkende handling. I etterkant av forestillingen jobbet klassene med temaet i samtale- og teaterform.

I 2014 har Tverrfaglig UngdomsTeam (TUT) jobbet for å finne sin samarbeidsform. Samtidig som teamet har vært i en prosess for å innarbeide rutiner, har teamet drøftet fem individuelle saker, der foresatte har deltatt, hatt to oppfølgingssaker og fem andre saker.  

Løten kommune fikk tildelt kr. 150.000,- i stimuleringsmidler fra KoRus-Øst til bruk i 2014. Kr. 100.000,- av midlene skulle brukes til kompetanseheving blant ansatte innen rus, psykiatri og forebyggende arbeid.  De resterende 50.000,- skulle brukes til tiltak rettet mot resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 2012 viste. Et tiltak som dekker flere av de utfordringene resultatene av undersøkelsen viste er MOT. Det har i 2014 vært arbeidet for at Løten skal bli en MOT-kommune. Dette arbeidet er et samarbeid mellom rusprosjektet og SLT.

SLT-koordinator har opprettet en dialog med Idrettsrådet, og orientert om det forebyggende arbeidet i Løten kommune på årsmøtet i idrettsrådet.

Det ble i 2014 søkt KRÅD om kr. 150.000,- i stimuleringsmidler. Løten kommune fikk innvilget kr. 100.000,-

Gjennom året er det jobbet kontinuerlig for å implementere SLT-modellen i alle ledd, og for at forebyggende arbeid skal få en høy prioritet i Løten kommune.

BUK – Barn og unges kommunestyre
I løpet av 2014 ble det avholdt tre møter i BUK, to møter i Arbeidsutvalget, tre møter i Ungdomsrådet og to møter i Barnerådet.

BUK fordeler hvert år kr. 20.000,- til barne- og ungdomsformål i Løten. I tillegg ble det overført kr. 5.000,- fra 2013, som ikke var fordelt. Dermed hadde BUK kr. 25.000,- til utdeling i 2014. Kr. 9.000,- ble delt ut på våren. Høsten 2014 ble det delt ut kr. 12.000,-. De resterende 5.000,- ble overført til utdeling i 2015.

BUK/Ungdomsrådet/Barnerådet har uttalt seg i en reguleringsplan, budsjettforslag 2015, Barnefattigdomprosjektet, ang holdningsskapende arbeid, kommet med innspill til Trafikksikkerhetsplanen og uttalt seg i forbindelse med innføring av MOT.  

Barn og unges talsperson i plan- og byggesaker
Våren 2014 ble det i Løten kommune gjennomført en Barnetråkkregistreringer. Dette ble gjennomført i samtlige 6. og 9. klasser, bortsett fra 6. klasse på Jønsrud skole. Registreringene ble gjort for å få en oversikt over hvor barn og unge ferdes og for at de unge skal ha en reell medvirkning i planleggingsprosesser. Resultatene brukes i arbeidet med Trafikksikkerhetsplanen, Kommuneplanens arealdel og i fremtidige planer der barn og unges arealbruk spiller inn.

TrafikkLykke-prosjektet
Tiltakene som ble iverksatt for å nå prosjektets mål; ”Løten skal være et trygt sted å ferdes, de unge bil- og motor interesserte blir hørt og tatt på alvor, og Løtens befolkning har gode holdninger når det gjelder trafikksikkerhet”, ble i 2014 videreført. Dette dreier seg om tre ulike tiltak: Mopedsamling for ungdom med mopedførerbevis og/eller trafikalt grunnkurs, ”Glatta” for unge bil- og motor interesserte (i samarbeid med Stange) og gjennomføring av ”Si i fra! For alle mellom 0-100” i de tre gjenstående kretsene.  Målet med disse folkemøtene er at innbyggerne skal utvikle motivasjon for, og evne til reell holdnings- og atferdsendring i trafikken, samt å skaffe innspill fra befolkningen om hva som må til for å bli trafikklykkelige i Løten. Når det gjelder forslagene til tiltak for å bli trafikklykkelige er disse overbrakt til rette instanser. Noen tiltak er gjennomført, noen vil bli gjennomført, noen står på prioriteringslister, og noen lar seg ikke gjennomføre.

- Edel Klaape-Aasdal