Østvang skole 2014

Beskrivelse av driften i 2014 og evt. spesielle utfordringer
Atferdsproblematikk og spesielle behov på et av våre trinn, gjorde at vi hadde behov for omorganisering. Østvang skole ble bygd med bakgrunn i et pedagogisk valg om storklasser. Gjennom nye lærerplaner og et annet pedagogisk perspektiv, ser vi at vi må gjøre noen grep. Organisering av SNO (Særskilt norskopplæring), spesialundervisning, «tidlig innsats», lesekurs og omorganisering på et trinn, gjorde at vi fikk plassproblematikk.

Faglig sett har Østvang et behov for økt kompetanse innenfor regning.

Nøkkeltall Østvang skole og SFO

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

Elever i skolen pr. 01.10

243

241

240

Elever i SFO pr. 1.10.

109

108

110

Elever på leksehjelp pr 1.10

 

69

 

Totalt antall årsverk

28,82

28,82

27,3

Framtidige utfordringer i virksomheten og hvordan vi har tenkt å løse dette.
De største framtidige utfordringene for Østvang, vil være å tilpasse drift i henhold til de økonomiske forholdene. Med mindre ressurser må Østvang kutte i type oppgaver som ikke er direkte lovpålagte og rettighetsknyttede tjenester. Skolen har satt inn en undervisningsressurs i de to første årstrinnene som vi kaller «tidlig innsats». Ressursen brukes for å fange opp elever som har avsporing i læring av grunnleggende ferdigheter innenfor regning og lesing. Elevene fanges opp tidlig, får intensivkurs gitt av spesialpedagog for å komme inn i riktig læringsløp igjen. Målet er å forebygge spesialundervisning. Østvang har også intensive lesekurs (etter Bredtvedtmodellen) for litt større elever. Målet er å hjelpe elever tidlig nok inn på riktig spor i læringen. Utfordringen blir å ikke komme i en situasjon hvor man får høye kostnader knyttet til lovpålagte rettigheter, lave resultater på tjenesteproduksjonen, sykemeldinger og svakere læringsutbytte for eleven. 

Skolen er i gang med gjennomgang av egen,  eksisterende  praksis for å kunne finne nye handlingsrom i det pedagogiske feltet også. På dette området ser Østvang fram til igangsetting og deltakelse i «Vurdering for læring», pulje 6, initiert fra Utdanningsdirektoratet.

En annen utfordring som trenger seg på, er kvaliteten på elektronisk utstyr i klasserommene. Smartboardene som ble installert ved renoveringen, er nå utdatert og bør skiftes ut. Den hyppige utviklingen på IKT-området, er også en utfordring som må løses innenfor de rammene skolen har til disposisjon.

Til toppen