Last ned innholdet som brosjyre her


Tverrfaglig ungdomsteam (TUT) er et fast samarbeidsforum som møtes en gang pr. måned for å drøfte saker som angår skolemiljø, ungdomsmiljø og enkelt ungdommer som krever tverrfaglig drøfting og samordning.

Tverrfaglig ungdomsteam (TUT) skal, gjennom fokus på tidlig intervensjon bidra til at:

  • Barn og unge som er i ferd med å utvikle eller har utviklet problemer knyttet til avvikende adferd, skolefravær, psykisk helse, rus og/ eller kriminalitet får tidlig hjelp.
  • Det blir sammenheng mellom de ulike tiltak som iverksettes.
  • Det skapes en felles faglig forståelse mellom tjenesteyterne fra ulike instanser til det beste for de unge.

Målgruppen for TUT er unge i alderen 13 til 18 år.
Det kan gjøres unntak både i nedre og øvre aldersgrense i enkelte saker, ved behov. 

Saker som kan tas opp i TUT:

  • Endring i ungdommens atferd
  • Skolefravær
  • Bekymring for ungdommens fysiske eller psykiske helse
  • Kriminelle handlinger
  • Klassemiljø
  • Skolemiljø
  • Ungdomsmiljø

Før saker, som omhandler enkeltelever, tas opp i TUT skal det innhentes informert samtykke. Det vil si at foreldre/foresatte kan underskrive på at de samtykker til at deres barn drøftes i TUT. De skal da være inneforstått med hvilke opplysninger det gjelder, hvem som mottar dem og hva de skal brukes til.  

Det er ønskelig at foreldre/foresatte deltar i saken som omhandler deres barn.

I saker der det ikke er naturlig eller ønskelig fra foreldre/foresatte at enkelte instanser deltar, forlater disse instansene møtet til den aktuelle saken er ferdig drøftet.

TUT består av følgende faste medlemmer:

FunksjonTelefon

SLT-koordinator

 474 73 132

Ungdomsseksjon Politiet

 62 53 90 00 / 02800 

Barnevernskonsulent

 62 56 41 60

Skolehelsetjenesten – Helsesøster

 62 56 41 60

Representant fra ROP-teamet

 62 56 41 36

Ungdomskontakt (Mona M. Nygaard)

 917 46 722

Sosialfaglig rådgiver Løten ungdomsskole (Lene Oppegård Sveen)

 62 56 42 39/ 909 80 977

Spesialkoordinator Løten ungdomsskole (Anne Kristi Flermoen)

 62 56 42 38

HIPPT – Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologiske Tjeneste

 469 51 889


SLT-koordinator har det faglige ansvaret for driften av teamet. Saker meldes opp til SLT-koordinator senest en uke før møtet. Oppmelding og samtykke må forligge senest en uke før møtet. Til oppmelding brukes samtykkeskjema.

Foreldre/foresatte som ønsker å melde opp saker, kan gi beskjed til en av instansene som er nevnt her.

TUT er en del av Løten kommunes SLT-ordning.

Kontaktinformasjon:

SLT-koordinator/ ungdomskoordinator
Kristian Øverby

kristian.overby@edu.loten.kommune.no

Tlf.: 474 73 132/ 62 56 40 27

Se også:  SLT-koordinator