Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Kommunalt inntektssystem

Den 16.12.2015 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring med høringsfrist 01.03.2016. Dette er en oppfølging av det som ble varslet i Prop. 121 S (2014 – 2015) hvor det ble varslet en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. KMD sier også at denne gjennomgangen skal ses i sammenheng med kommunereformen.

Høringsnotatet omhandler endringer i kostnadsnøkkelen, det vil si hvordan hoveddelen av midlene til kommunene fordeles og en endret innretning på de regionale tilskuddene. Videre foreslås det at kommuner som er såkalt frivillig små, ikke lenger skal fullt ut kompenseres for smådriftsulemper. Notatet varsler også endringer i inntektsutjevningen i forbindelse med kommuneproposisjonen til våren der en andel av selskapsskatten skal tilbakeføres til kommunene.

Kommunesektoren har viktige velferdsoppgaver og forvalter en betydelig del av de økonomiske ressursene i norsk økonomi. Det er viktig at disse midlene fordeles og forvaltes på en god måte for å oppnå mest mulig velferd. Den demografiske utviklingen vil medføre økt behov for offentlige velferdstjenester i tiårene framover. Endringene i befolkningssammensetning vil for alvor begynne å gjøre seg gjeldende fra 2020.

Det forventes en sterk vekst i de eldre aldersgruppene, som vil gi en markant økning i etterspørselen etter omsorgstjenester. Kommunene har ansvaret for de sentrale velferdstjenestene til innbyggerne, og må derfor være rustet til å håndtere virkningene av den demografiske utviklingen.

Befolkningsveksten de siste årene har i hovedsak vært sterkest i sentrale deler av landet, og det er ventet at denne utviklingen vil fortsette. Mens mange kommuner vil oppleve befolkningsvekst, vil enkelte kommuner oppleve fraflytting. Utfordringsbildet mellom ulike typer kommuner og på tvers av regioner vil variere. Alderssammensetningen i befolkningen har betydning for hvilke offentlige tjenester det er behov for i lokalsamfunnet. For at kostnadsnøkkelen på best mulig måte skal fange opp de ulike utfordringene ved å tilby tjenester i landets kommuner, må den oppdateres jevnlig. Det legges derfor opp til en oppdatering av kostnadsnøklene om lag hvert fjerde år.

I kommuneproposisjonen for 2017 vil regjeringen legge fram forslag til et helhetlig inntektssystem, med konkrete modeller for de ulike elementene.

I høringsnotatet sier regjeringen blant annet:

«Regjeringen vil at prinsippene om økonomisk rammestyring fortsatt skal ligge til grunn for den statlige styringen av kommunesektoren. Staten styrer kommunene gjennom inntektene, ikke gjennom detaljstyring av utgiftene. Rammefinansiering er viktig for lokaldemokratiet, og fremmer effektivitet ved at det gir kommunene handlingsrom til å prioritere ressursbruken i tråd med lokale forhold og behov. Det er et mål for denne regjeringen at innbyggere over hele landet skal ha et likeverdig tjenestetilbud. Utgiftsutjevningen i inntektssystemet bidrar til dette, og omfordeler rammetilskudd mellom kommunene etter deres varierende utgiftsbehov. Den demografiske utviklingen og endringer i tjenestebehov krever jevnlig revidering av kostnadsnøklene, slik at utjevningen på best mulig måte gjenspeiler de reelle forskjellene i utgiftsbehov mellom kommunene. Forslaget til ny kostnadsnøkkel, som regjeringen legger fram i dette høringsnotatet, er basert på en faglig oppdatering av kostnadsnøkkelen fra 2011, og reflekterer de senere års endringer i befolkningssammensetning og utgiftsbehov. Fra og med 2016, med virkning i budsjettet for 2017, tilbakeføres en del av selskapsskatten til kommunene gjennom en ny inntekt basert på vekst i lønnssum i privat sektor slik at verdier tilbakeføres til lokalsamfunnet. Endelig modell for dette vil bli presentert i kommuneproposisjonen for 2017».


Lenker:

Regjeringen:

Samleside om høringsforslaget til nytt inntektssystem

Løten kommunes behandling av forslaget:
Uttalselse til forslag om nytt inntektssystem, formannskapet 17. februar 2016

Høringsutkast: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

 

Sist endret: 18.02.2016
|
|
|