Planlagte tiltak på avlastet riksvegnett, som en del av Rv 3/25 utbyggingen

Som en del av den totale riksvegutbyggingen eller som tilleggstiltak på det avlastede riksvegnettet er følgende tiltak aktuelle:

 • Gang- og sykkelveg Grøholt-Ånestad (2,7 km)
 • Gang- og sykkelveg Seglabrua-Ånestad (1,9 km)
 • Korte gang- og sykkelvegstrekninger langs de fylkesveger som krysser dennye riksvegen. -
 • Sykkelprioritering i form av inntrukket kantlinje og 60 km/t på gammelriksveg Ånestad-Elverum.
 • Enkle miljøtiltak i Brenneriroa.
 • Rundkjøring i Veenskrysset.

Kommuneplanens arealdel
Gang- og sykkelveger som ligger inne i kommuneplanen for 2005-2016 og som ikke er bygget eller planlagt bygget i nær framtid:

 • Nordbygdvegen, fv 115 Jønsrud skole-Mostuefeltet.
 • Kongsvegen, rv 3 Hølingstad-Venslivegen.
 • Brennerivegen, fv 153 Stensby-Brennerikrysset.
 • Rokosjøvegen og Kjøstadvegen, fv 166/164/161 Løten sentrum- Berg- Ådalsbruk skole.
 • Kommunal veg, omkjøringsveg på Næstadjordet.

Forslag til nye gang- og sykkelveger som fremmes i kommuneplanen for 2015-2026:

 • Rokosjøvegen, fv 166 Berg-Veakrysset Bekkenga.
 • Østvangvegen, fv 167 Østvang skole- Bjørnstad.
 • Chausseen, rv 25 Furabrua-Grøholt (midtvegsfurua).
 • Magnhild Landheims veg, fv 157 Segla-Kroksti.
 • Heimdalsvegen, fv 158 Ånestad bru-Heimdal.
 • Løkjavegen, fv 162 Ådalsbruk stasjon-Ommang.

Trafikksikkerhetstiltak - forslag til prioriterte framtidige tiltak

På bakgrunn av innmeldte behov og gjennomførte prosesser som er beskrevet iplanen, foreslås det følgende prioriteringslister for framtidige trafikksikkerhetstiltak i Løten:

Riksveger, store prosjekt:

 1. Bygge rundkjøring i Veenskrysset, kryss mellom Kirkevegen (fv 166), Kongsvegen (rv 3) og Stasjonsvegen (fv 166).
 2. Bygge rundkjøring i krysset mellom Chausseen (rv 25), Kirkevegen (fv 166) og Furavegen i henhold til reguleringsplan vedtatt 12.12.2006.

Riksveger, gang- og sykkelveger

 1. Kongsvegen (rv 3) Seglabrua-Sigstad.
 2. Chausseen (rv 25) Furabrua-Grøholt (midtvegsfurua).

Servicetiltak og framkommelighet for kollektivtrafikken

 1. Bussholdeplasser for fjernbusser kombinert med parkeringsplass for kameratkjøring i forbindelse med toplanskryss på riksveg 3 rett sør for Nordengkrysset på Ådalsbruk.

Fylkesveger, stort prosjekt

 1. Skolevegen, fv 166. Søndre jernbaneundergang i Løten sentrum må utvides både i høyde og bredde samt anleggelse av fortau/gangveg. Reguleringsveg ble vedtatt 26.05.2004.

Fylkesveger, utbedring av eksisterende veger 

 1. Nordbygdvegen og Alderslystvegen, fv 115 Heimdal – Ringnes – Hamar grense.
 2. Østrovegen, fv 168 Ånestad – Vea.
 3. Savalsetervegen, fv 158 Jønsrudfeltet – Slåttbakken.
 4. Østre Skogbygdveg, fv 166 Oset – Militærvegen – Olehuset.

Fylkesveger, gang- og sykkelveger

 1. Brennerivegen, fv 153 Stensby – Brennerikrysset.
 2. Nordbygdvegen, fv 115 Jønsrud skole – Mostuefeltet.
 3. Kjøstadvegen, fv 164 Klæpa – Veiberg – Ådalsbruk skole.
 4. Østvangvegen, fv 167 Østvang skole – Bjørnstad.
 5. Løkjavegen, fv 162 Ådalsbruk stasjon – Ommang.
 6. Heimdalvegen, fv 158 Ånestad bru – Heimdal.
 7. Rokosjøvegen, fv 166 Tingberg – Berg.
 8. Magnhild Landheims veg, fv 157 Segla- Kroksti.
 9. Klevbakken, fv 161 Veiberg – Brovoll.
 10. Rokosjøvegen, fv 166 Berg – Veakrysset – Bekkenga.
 11. Kjøstadvegen, fv 164 Berg – Klæpa.

Fylkesveger,trafikksikkerhetstiltak

 1. Veglys langs Ådalsbrukvegen, fv 162/241 Breidablik – Ådalsbruk stasjon – Nordengkrysset.
  Dette som en del av eller i tillegg til prosjektet med bygging av gang og sykkelveg langs samme strekning.

Fylkesveger, miljøtiltak

 1. Stasjonsvegen og Skolevegen, fv 166/167.
  Rundkjøring ved Løten ungdomsskole. Dette kombineres med en miljømessig opprustning av Stasjonsvegen (fv 167) fram til kryss med Meierivegen.

Trafikksikkerhet langs kommunale veger 

 • Utbedring av gangveg i området ved Lund skole. (inkludert bru over Fura)
 • Utbedring av gangveg fra Bergsvevegen til Bergumfeltet.
 • Gang- og sykkelveg langs Ånestadvegen.

Holdningsskapende tiltak 

 • Flest mulig av Løtens skoler og barnegager bør i løpet av en 4 års periode inngå et samarbeid med Trygg Trafikk om å delta i prosjektene ”Trafikksikker skole” og ”Trafikksikker barnehage” 
 • Mer refleksbruk blant fotgjengere, så vel eldre som unge.
 • Mer fokus på bruk av sykkelhjelm. Gjelder også både eldre og unge.
 • Årlig sykkeldag på hver skole med besøk av politiet.
 • Mer fokus på bruk av sikkerhetsbelte i bil, buss og drosje.
 • Holdningsendring ved kjøring av skole- og barnehagebarn. Gjelder både privatbiler, busser og drosjer. Unødvendig tomgangskjøring ved levering og henting skal unngås.
 • Det skal gjennomføres holdningsskapende arbeid i forhold til trafikksikkerhet på alle trinn ved alle skoler. Gjelder også barnehagene.
 • Tilrettelegging for bruk av sykkel/spark/ski til skolen ved godt vedlikehold av gangveger, oppgradering av stier og sammenbinding av gutuer.