Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker Løten kommune å stimulere til økt aktivitet blant lag og foreninger og å bidra til å skape gode opplevelser, aktiviteter og møteplasser for kommunens innbyggere.

Se også:

>> Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune

1. Generelle bestemmelser

 • Løten kommune v/ Kultur og kommunikasjon (KK) har, jfr. Administrativt delegeringsreglement §7.4.3. fullmakt til å dele ut tilskudd til kulturformål innenfor vedtatte budsjettrammer. Fullmakten gjelder søknader med søknadsbeløp inntil kr. 15 000,-.
 • Tilskudd gis iht. gjeldende retningslinjer og så langt midlene rekker. Det er imidlertid ikke automatikk i tilskuddsordninger selv om søknader formelt oppfyller kravene. KK prioriterer på fritt grunnlag de formål som kan gis tilskudd og hvilke form eventuelt tilskudd skal ha.
 • Søknader med søknadsbeløp utover kr. 15 000,- behandles politisk.

2. Hvem kan få tilskudd?

2.1. Hvem gjelder tilskuddsordningene for:

 • Frivillige lag/foreninger, organisasjoner, kulturinstitusjoner, personer eller grupper som driver kultur- og fritidsarbeid i Løten kommune.
 • Frivillige lag/foreninger, organisasjoner, kulturinstitusjoner og grupper som driver kultur- og fritidsarbeid utenfor kommunen dersom tiltaket er klart rettet mot innbyggere i Løten, at det bygges relasjoner som styrker kulturlivet i Løten eller at søker har medlemmer eller medvirkende fra Løten fordi vedkommende aktivitet ikke drives her.
 • Det kan være ytterligere begrensninger knyttet til de ulike tilskuddsordningene, se informasjon om ordningene.

2.2. Tilskuddsordningene gjelder ikke for:

 • Formål som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser.
 • Kommersielle tiltak og rene kommersielle aktører.
 • Humanitære eller sykdomsrelaterte organisasjoner.
 • Politiske partier, bedriftslag og lukkede arrangementer.
 • Nasjonale og religiøse høytidsdager.
 • Enkeltpersoner utenfor Løten kommune.
 • Tiltak som anses som ordinær drift, herunder lønn.
 • Offentlige fester, basarer, bingo etc. som anses som inntektsbringende arrangementer.
 • Deltakelse på stevner, leirer, konkurranser etc. utenfor kommunen som anses som ren egenutvikling.
 • Kostnader tilknyttet reise og overnatting.
 • Personlig utstyr.
 • Sponsorstøtte.
 • Andre kommunale virksomheter.

2.3. Felles kriterier for tilskudd:

 • Lag/foreninger må ha demokratisk oppbygging og styringsform, med åpne muligheter for medlemskap og et valgt styre.
 • Lag/foreninger, organisasjoner og institusjoner skal være registrert i Brønnøysundregisteret og oppgi organisasjonsnummer.
 • Lag/foreninger skal være registrert i kommunens lag- og foreningsregister med beskrivelse av aktivitet og oppdatert kontaktinformasjon.
 • Søknader fra lag/foreninger må komme fra styret/medlemmer i styret.
 • Enkeltpersoner eller kontaktpersoner for grupper skal oppgi personnummer.
 • Søker eller planlagt tiltak må ha lokalisering i Løten.
 • Søker må ha konto registrert på organisasjonen eller prosjektet.
 • Søker plikter å gi korrekt informasjon i søknaden.
 • Søker plikter å gi kommunen beskjed hvis tiltaket avlyses eller endres på en måte som kan ha betydning for tildelingen.
 • Dersom det i tilsagn opplyses om krav om rapportering, skal evt. frister overholdes.
 • Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Løten kommune.
 • Tilskuddet skal ikke fullfinansiere tiltaket.

2.4. Mulige unntak til retningslinjene

 • Det kan vurderes enklere kriterier for tilskudd for prosjekter ledet av ungdom.
 • Det kan gis underskuddsgaranti til kommersielle tiltak/aktører når tiltaket anses som viktig for kommunens kulturtilbud og/eller innbyggere og at det innebærer økonomisk risiko.
 • Det kan gis tilskudd fremfor underskuddsgaranti til kommersielle tiltak/aktører dersom tiltaket er spesielt kostnadskrevende/ har høy økonomisk risiko eller er i en oppstartsfase. En oppstartsfase regnes normalt som 2 år/ 2 gjennomføringer.
 • Det kan gis tilskudd til deltakelse på ulike tiltak for talentutvikling for enkeltpersoner på bakgrunn av kvalifiserte opptak, anbefaling fra lag/forening/fagperson og/eller dersom aktuell ferdighet anses å kunne ha positive effekter for et større fellesskap.
   

3. Krav til søknaden

 • Det er utarbeidet egne søknadsskjemaer for alle tilskuddsordningene som ligger tilgjengelig via kommunens nettsider. Den enkelte tilskuddsordningens krav til informasjon og dokumentasjon fremgår av søknadsskjemaet, og skal følges. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.
 • Søknader om tilskudd skal sendes i god tid før arrangement/tiltak/deltakelse skal skje, eller iht. kunngjort søknadsfrist. Søknader som mottas etter at tiltaket er gjennomført eller etter fristens utløp kan ikke påregnes tilskudd.
 • Søker skal alltid oppgi søknadssum. Det kan gis redusert tilskudd dersom kun deler av omsøkt tiltak er innenfor kriteriene eller dersom den totale disposisjonen av tilskuddspotten tilsier det.
 • Alle søknader sendes Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten eller til post@loten.kommune.no.
   

4. Saksbehandling, innsyn og kontroll

 • Saksbehandlingstid er, dersom ikke annen informasjon er gitt, inntil 3 uker etter at komplett søknad er mottatt. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.  
 • Det gis normalt ikke tilskudd over 10 000 kroner. Det kan gis underskuddsgaranti på inntil 5 000 kroner for enkeltstående arrangementer, og inntil 10 000 kroner for arrangementer som gjennomføres flere ganger eller over flere dager. Underskuddsgaranti utbetales etterskuddsvis og på bakgrunn av oversendt regnskap. Det kan gis tilskudd til talentutvikling for enkeltpersoner på inntil 4 000 kroner.
 • Alle søknader, inkludert vedlegg, er offentlige og innsyn vil bli gitt på forespørsel.
 • Tilskudd bevilget innenfor vedtatte rammer på kulturbudsjettet utbetales normalt umiddelbart etter at vedtak er fattet.
 • Opplysninger gitt i søknadene kan bli utsatt for kontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte og miste retten til fremtidig støtte. 

Se også:

>> Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune