Rådmann Tollef Imsdalen

Godt arbeid blir lagt merke til

Vi kan se tilbake på et år hvor Løten markerte seg positivt på mange områder. Laget fra Løten ungdomsskole vantRådmann Tollef Imsdalen fylkesfinalen i NRKs program klassequizen, og representerte dermed Hedmark i landsfinalen.  Jønsrud skole ble nominert til dronning Sonjas skolepris, som tildeles skoler som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.
Kjøkkenet på Løten helsetun vant prisen «Gylne måltidsøyeblikk» i Hedmark.  I begrunnelsen ble høy kompetanse og dedikerte ansatte trukket fram av juryens formann, fylkesmannen, som også sa at kjøkkenet presenterer noe som er hjertevarmt og ekte. Innenfor velferdsområdet er Løten kommune den første i Hedmark som er demensvennlig. 
Og sist, men ikke minst, fikk Marit Trættebergs som den første i historien prisen som «årets utrolige medarbeider», en nasjonal fagpris for sitt arbeid med barn og familier i risiko.

Det er grunn til å være stolt over det arbeidet som legges ned i organisasjonen.  I tillegg til de eksemplene som er trukket fram over, viser brukerundersøkelsen at brukertilfredsheten i kommunen gjennomgående holder et meget tilfredsstillende nivå. 

Markering av Løten som demensvennlig kommune. Sammen med helse- og omsorgsminister Bent HøieMarkering av Løten som demensvennlig kommune. Sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie.Fylkesmann Sigbjørn Johnsen deler ut prisen "gylne måltidsøyeblikk" til kjøkkensjef Lise M. Solli Bakke og leder Løten helsetun Hanna Berget Fylkesmann Sigbjørn Johnsen deler ut prisen "gylne måltidsøyeblikk" til kjøkkensjef Lise M. Solli Bakke og leder Løten helsetun Hanna Berget.

Utbygging og utvikling
Arbeidet med fotgjengerkryssing av Rørosbanen er det mest omfattende investeringsprosjektet som ble gjennomført Befaring ny fotgjengerundergangi kommunen i 2015.  Etter at kommunestyret i mai 2012 vedtok å bygge fotgjengerkryssing for myke trafikanter har denne saken preget både det politiske bildet og Løten sentrum i byggeperioden.   Dette har vært en omfattende prosess der mange aktører har vært involvert.  Tiltaket er viktig for tilgjengelighet, trivsel, boligbygging og næringsutvikling i Løten sentrum.  Undergangen åpnet for ferdsel 18. desember, og anlegget vil bli ferdigstilt våren 2016.
Hedmark fylkeskommune har prioritert midler til å utbedre søndre jernbaneundergang på fylkesveg 166. Dette vil gi en langt bedre flyt og øke sikkerheten for alle typer trafikanter som ferdes gjennom undergangen. 
Som en del av utviklingen av sentrum er det inngått samarbeidsavtale med Løten Rotary om å etablere en lekeplass som er inspirert av Edvard Munch på søndre del av torget.  Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom offentlige og private aktører, til beste for kommunens innbyggere.

Innbyggerne i Løten får stadig flere tomteområder å bosette seg på, og de tomteområdene som har blitt opparbeidet Norderhovskogen - ferdig opparbeidet tomteområdede siste årene har vist seg å være attraktive. Både på de nye feltene i Håvegen på Bergum og Vestre Norderhovskogen er alle tomter solgt, og det er få ledige tomter igjen i Østre Norderhovskogen og på Fløta. 

Som en del av arbeidet med å legge til rette for gode boområder opparbeides det gang- og sykkelveg både til Norderhovskogen og langs Ådalsbrukvegen.

I det videre arbeidet med å utvikle Løten står kommuneplanen sentralt, og planforslaget til revisjonen av kommuneplanens arealdel var en viktig sak i 2015.  Andre viktige plansaker er fastsettelse av planprogram for revisjon av energi- og klimaplanen, og godkjenning av felles kommunedelplan for vann og avløp.

Ungdom og kultur
Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført i Løten i 2012.  Denne viste mange gode resultater, og at majoriteten av ungdom har det godt på mange områder i livet.  Likevel er det noen områder som gir grunn til bekymring og som krever en større innsats.  Som en del av dette har Løten nå blitt en MOT-kommune, noe som innebærer at vi skal arbeide for et varmere og tryggere oppvekstmiljø. 
Kulturskolen har fått nye, egne lokaler på Løten ungdomsskole.  Dette er et viktig tiltak for å styrke kulturskolens identitet og innhold. Videre kan lokalene bidra til å skape et kreativt miljø som kan bidra til et godt og samlet ungdomsmiljø på kultursiden i Løten. Kjøpet av Idrettens hus og den forestående utbyggingen av andre tilbud til ungdommen i Løten er også positive bidrag til dette.

Kommunereform
Arbeidet med kommunereformen har vært til politisk behandling ved flere anledninger i 2015, og kommunen deltar i et regionalt samarbeid for å gjennomføre en strategiprosess knyttet til kommunereformen.  I denne prosessen er det kommunenes rolle som samfunnsutvikler og hvordan kommunene best kan utnytte det løftet som gjøres innen samferdsel som har hovedfokus.  Utredningsarbeidet ledes av en politisk sammensatt styringsgruppe.  I løpet av første halvår 2016 vil spørsmålet om hvordan Løten kommune stiller seg til spørsmålet om framtidig kommunestruktur bli besvart.

Økonomi
Kommunens økonomiske resultat er det beste på flere år.  Det er i samsvar med den nasjonale trenden, og har sammenheng med vekst i skatteinntekter og økte overføringsinntekter fra staten. 
Fra virksomhetenes side har det blitt utvist god budsjettdisiplin og økonomistyring.  I 2015 er det bare fire virksomhetsområder som har overskredet sine budsjettrammer, etter bruk av og avsetning til fond.  Det er de virksomhetsområdene som gir tilbud til de svakeste, mest sårbare og pleietrengende, som har overskredet budsjettrammene i 2015.  Det har også der vært stort fokus på økonomistyring, men driften må være forsvarlig også i forhold til helse- og omsorgslovgivningens krav.  

Takk
2015 var et valgår. Rådmannen vil benytte denne anledningen til å takke det gamle kommunestyret for samarbeidet, og uttrykke ønske om tilsvarende godt samarbeid med det nye.

Rådmannen vil også rette en stor takk til kommunalsjefene Vera Bergersen og Toril Hafslund Fossum, som begge gikk av med pensjon ved årets slutt.  De har lagt ned en stor innsats for Løtensamfunnet, og de ønskes gode dager videre.

En stor takk rettes også til alle medarbeidere for den innsatsen som er lagt ned i 2015.