Les årsmelding fra:Plansjef Yngvar Pederstad

Årsmelding 2015 Lokalsamfunn

Plansjef: Yngvar Pederstad

Tjenesteområdet lokalsamfunn består av virksomhetsområdene Kultur, informasjon og service, Teknisk forvaltning og Teknisk drift, samt eiendomskattekontoret og plansjef. Plansjefen har budsjettansvar for kommunens økonomiske bidrag til Hedmarken landbrukskontor, Hedmarken brannvesen, Hamarregionen Utvikling, IKA øst IKS og Hamarregionen Reiseliv, og deltar i ulike kontaktfora med disse, samt Hias IKS.

Tjenesteområdet lokalsamfunn representerer et bredt spekter av tjenester og oppgaver. Dette omfatter både typiske driftsoppgaver, forvaltning og saksbehandling, investeringstiltak i infrastruktur og planlegging for utvikling av kommunen på kort og lenger sikt. Det vises til årsrapporter fra virksomhetene.

Ansatte i tjenesteområdet lokalsamfunn har vært saksbehandlere for en stor andel av de politiske saker som har vært til behandling i 2015, heriblant flere planprosesser. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - og trafikksikkerhetsplan ble sluttbehandlet av kommunestyret i 2015. Både revisjon av energi- og klimaplan og ny kulturplan ble vedtatt igangsatt i 2015.  Revisjon av kommuneplanens arealdel har vært under behandling siden 2013. Et planforslag ble vedtatt utlagt til høring og offentlig ettersyn i juni, med merknadsfrist 1. september. Kommunen mottok ca. 30 høringsuttalelser. Statlige myndigheter fremmet 14 innsigelser til planforslaget. Sluttbehandling av forslag til revidert arealdel forventes skje vinteren 2016.  Felles kommunedelplan for vann og avløp 2014 – 2023 for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange ble godkjent av kommunestyret i Løten i mai. Planen har en tiltaksplan for planperioden med samlede investeringer i vann og avløp utført av kommunene og Hias på ca. 1,9 mrd. kr.

Kommunestyret vedtok bygging av ny undergang under Rørosbanen ved Løten stasjon i februar med en samlet kostnadsramme på 21,225 mill. kr, inkl. mva og eksklusive grunnerverv. Kontrakt ble inngått med entreprenørfirmaet Øynebråten Anleggsteknikk AS. Med unntak av asfaltering og beplantning, ble anlegget i hovedsak ferdig og tatt i bruk før jul. Full ferdigstillelse er programmert til 1. juli 2016. I løpet av 2015 ble investeringsprosjektet belastet med ca. 17,2 mill. kr.

I løpet av 2015 ble det igangsatt arbeider med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Løten kommune, og plan for etablering av evakuerte- og pårørendesenter i Løtenhallen. Begge deler forventes ferdigstilt våren 2016.