Året 2015

Virksomhetsleder: Jens Petter Østerhaug.

Tjenesteområdet har hatt høy aktivitet. Oppdimensjonert og skiftet ut kulvert i Jeslivegen  på grunn av for liten  Utskifting av ny kulvertkapasitet ved store intense nedbørsmengder,(klimatilpasning). Dimensjonert for 200 års flom + 20 %.

Sanert 470 m hovedvannledning, 270 m langs Budorvegen, Joker – tappepost – Ekornvegen, og 200 m i Stasjonsvegen (inkludert avløp), i forbindelse med bygging av ny fotgjengerundergang Rørosbanen.

Nytt tomtefelt i Brenneriroa (Norderhovskogen) ble påbegynt opparbeidet sent i 2014 og ble stort sett ferdigstilt i 2015.  Dette inkluderer 1. etappe av vann avløpsanlegget Brenneriroa – Reksla og gang sykkelveg langs 

Bygging og tilrettelegging på Norderhovskogen: Nytt tomteskilt monteres av teknisk drift v/Trond Kristiansen og Erling Løvbakke

Budorvegen.

Liten nedgang i antall lekkasjer på kommunale hovedvannledninger. 7 lekkasjer på kommunale vannledninger ble registrert i 2015.