Året 2015

Virksomhetsleder: Sigurd Dæhli

2015 har vært stabilt bemanningsmessig.

Av større planoppgaver har det blant annet blitt vedtatt en revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan. Dette GIS-konsulent Magnus Clausen er involvert i plansakene i Løten kommuneetter en god involveringsprosess hos barn og unge gjennom barnetråkkregistreringer på skolene og arbeidsmøter i barnerådet og ungdomsrådet. Som en del av denne planen er det vedtatt reviderte regler for skoleskyss. (Se vedtatt trafikksikkerhetsplan her)

Videre er det vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Budorvegen, ny kontrollstasjon på Ånestad, Munch-lekeplass på torget samt innsigelsesbehandling for Løten Meieri. Sistnevnte plan ligger nå hos kommunaldepartementet for endelig avgjørelse. Gang- og sykkelvegen langs Budorvegen er grovbygget, samtidig som Norderhovskogen boligfelt er opparbeidet 

Forberedelser med oppmåling til nye tomter på Norderhovskogen. Bildet: Odd Kirkeby, oppmålingsingeniør

og lagt ut til tomtesalg. Det har vært stor etterspørsel etter tomter her, mange ble reservert allerede de første dagene.

Av miljøsaker har det også dette året blitt gitt relativt mange tilskudd til utskifting av gamle vedovner, 37 i tallet. Det har blitt anlagt ladestasjon for elbiler på Myklegard med 2 uttak for semihurtigladere og 3 uttak for normale ladere. Ved kirkeruinene på Rokoberget har det blitt satt opp opplysningstavle som forklarer om forekomst og skjøtsel av områdets slåttemark og de ulike planter som eksisterer der.

På en eiendom langs Kongsvegen, med store forekomster av gammelt, nedgravd søppel og skrot er det blitt foretattMiljøvernrådgiver Ane Christensen Tange (til høyre) var med på stand under pultost- og akevittdagene og informerte om friluftsområder og miljøvern. Her sammen med biblioteksjef Tea Granhaug miljøundersøkelser for å få oversikt over forurensningsgraden. Undersøkelsen konkluderer med en kostnad på 4,0 mill. kr. for opprydding og bortkjøring av avfall. Det har blitt søkt om midler fra Miljødirektoratet til å kunne gjennomføre opprydding av eiendommen. Svar forventes i løpet av vinteren.

Adressering av kommunen betraktes nå som fullført og ajour. Alle bolig- og fritidseiendommer som trenger adresse har nå blitt tildelt dette.

I samarbeid med kommunene Ringsaker, Hamar og Stange utvikler og vedlikeholder vi moderne kartløsninger på nett. Her har programmet ArcGis blitt tatt i bruk i løpet av året for å kunne lage 3-dimensjonale kartbilder.      

 

Virksomhetsleder Sigurd Dæhli