Les årsmelding fra barnehager i Løten:

Les årsmelding fra skoler i Løten:

Året 2015

Barnehage
Tidlig innsats
Skole
Skoleutvikling og prosjekter
Resultater i Løtenskolen

Barnehage:

Tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelse 2015 viser at Løten kommune gir et godt tilbud til alle barna i barnehagen. De ansatte i barnehagene har god kompetanse. De fleste assistentene i våre kommunale barnehager er fagarbeidere med utdanning innen barne- og ungdomsfaget.

Ved hovedopptaket for barnehageåret 2015/2016 fikk alle som søkte plass, men det var  få eller ingen ledige plasser i løpet av året. Flere av søkerne får ikke plass i den barnehagen de har som 1.ønske.

Totalt har vi 340 barnehageplasser fordelt på 5 kommunale og 3 private barnehager i Løten kommune. I KOSTRA tallene fra 2015 ser en at Løten har en barnehagedekning på 81,4 %. Noe som er noe lavere enn kommunegruppa som ligger på 89%. Det antas at dette skyldes at Løten er en bokommune der flere foreldre tar barna med seg til private barnehagetilbud i nabokommuner på vei til jobb.

Tidlig innsats:

Løten kommune er opptatt av tidlig innsats og det er derfor viktig at barn som har behov for ekstra hjelp får det tidlig. Alle barn skal være best mulig forberedt til skolestart.

Løten kommune har i 2015 hatt to spesialpedagoger i hel stilling. De gir lovpålagt spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens §5-7 til barn både i kommunal og private barnehager.

Logoped ble tilsatt i 50 % stilling i desember 2015. Før dette var logopedhjelp gitt av privatpraktiserende logopeder da det ikke er pålagt å ha logoped i kommunen. Løten tilsatte heller enn å bruke private etter en vurdering av behov og kostnad. Stillingen er under utforming med mål om å ivareta behovet for barnehagebarn og 1. /2. klassinger.

Barnehagene i Løten har fire satsingsområder som det jobbes godt med: Se nærmere beskrivelse under hver virksomhet sin årsmelding

Barnehagene arbeider etter prinsippene i Løsningsfokusert tilnærming gjennom LØFT-metodikken. Dette er med på å styrke barnas selvfølelse, mestringsglede og skape gode relasjoner. Igjennom denne metodikken har de ansatte fokus på barnas styrker i stede for svakheter. Dette gjør at barna også lærer å se etter positive egenskaper hos andre, noe som virker forebyggende for uønsket adferd barna imellom.

Veiledningsprogrammet «De utrolige årene» (DUÅ) er innført i en av barnehagene i 2015 og flere barnehager vil fremover følge på.  Dette barnehageprogrammet skal gi barnehageansatte kompetanse i å forebygge, redusere og stoppe aggressiv atferd helt i starten, i førskolealder -før barna starter på skolen. I tillegg vil det å styrke barns evne til å styre sine følelser og adferd og å inngå i gode vennskap ha en viktig beskyttelsesfunksjon i forhold til å gjøre det bra senere i livet, både på skolen og på fritiden. Målsetningen med prosjektet er to-delt; Kompetanseheving både for ansatte og for barna.

Et utredningsarbeid av barnehagesektoren ble bestilt i budsjettvedtak 2015. Dette utredningsarbeid er påbegynt, men ikke sluttført og at det tas sikte på at det sluttføres i 2016

Skole:

Elevtallet i Løtenskolen gikk ned med i overkant av 10 elever i 2014.  I 2015 økte igjen elevtallet med 27 elever og 1 oktober 2015 var det 803 elever totalt i de kommunale skolene i Løten.

Det har i 2015 vært noen utskiftinger i lederstillinger. Det ble ansatt ny rektor ved ungdomskolen; Kjell Arne Østvold og Jens Petter Svenkerud har blitt ny assisterende rektor. Anne Berit Fjeldseth ble i 2015 ansatt som rektor ved Lund skole.

Ved utgangen av 2015 gitt kommunalsjef av med pensjon og nytilsatt kommunalsjef for barnehage og skole Inger Torun T Holmgren startet i jobben i medio januar 2016.

Det skjedde samtidig et bytte i stillingen som skolefaglig rådgiver og Kristian Kjølhamar startet tidlig i januar 2016 som ny skolefaglig rådgiver.

Investeringsbudsjettet hadde en bevilget en sum på 100 000 til Lund skole for opprusting av uteområdet. Dette kan leses mere om i årsmeldinga til virksomheten Lund skole.

Skoleutvikling og prosjekter:

Lund og Østvang skole har i 2015 deltatt i regional satsing med Ekstern skolevurdering der skolevurderere fra andre skoler i regionen samarbeider med skolen om å tolke bl. a ståstedsanalysen til skolen for å finne gode løsninger for hva de skal satse på/arbeide med videre for å oppnå sine mål. Alle skolene skal delta i dette og i år er det Jønsrud skole sin tur. Dette inngår som en del av kommunens kvalitetsstyringssystem og imøtekommer blant annet kravet til jevnlig skolebasert vurdering, jf. oppl. §2.1

Høsten 2015 startet alle skolene i Løten opp i pulje 6 av Vurdering for læring (VFL). den nasjonale satsningen startet opp i 2010 og nå er det Løten sin tur. Det overordnede målet er at skoleeier og skoler skal videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål. I forbindelse med VFL er det inngått en 2-årig avtale med Norconsult om ekstern bistand og faglig ekspertise. 

Løten ungdomsskole deltar også i den statlige satsningen på ungdomsskolen – ungdomstrinnet i utvikling. Dette er et samarbeid med Høgskolen i Hedmark. I 2015 ble også sluttrapporten for Comenius Regio prosjektet som vår ungdomsskole deltok i levert. Overordnet målsetting her er PESL (preventing early school leaving), og målet skal nås gjennom arbeid med motivasjon og mestring (som også er gjennomgående for Ungdomstrinn i utvikling).

Løten kommune har samarbeidsavtale med Høgskolen i Hedmark om å ta i mot studenter, noe som er viktig med tanke på både rekrutering og faglig utvikling.

Strategiplan for økt læringsutbytte ble utarbeidet i 2010 og skal revideres. Dette arbeidet ble påbegynt i 2015 men sluttføres i 2016. Målene i den opprinnelige planen er delvis nådd og noen av tiltakene skal videreføres.

Les under hver virksomhet sin årsmelding for å få nærmere informasjon om alt det gode utviklingsarbeidet som gjøres ved hver skole.

Resultater i Løtenskolen:

Nærmere om dette kan leses av tilstandsrapporten som utarbeides for Løtenskolen våren 2016. Se også under hver virksomhet sin årsmelding der resultater blir presentert og kommentert i målekortene.

Resultater på nasjonale prøver fra skolene er foreløpig ikke helt på nivå med landsgjennomsnittet selv om enkelte skoler innenfor enkelt fag er på lik linje eller bedre. Det arbeides godt med læringsmiljøet ved alle skolene og det samarbeides om å oppnå bedre læringsresultater. Elevundersøkelsen høsten 2015 viste at trivselen i Løtenskolen er god, men utvikling av andel elever som følte seg mobbet på skolen er på samme nivå som året før. Se ellers rapportering i hver virksomhet sin årsmelding.

Lærerne i Løten er godt kvalifiserte, men nye krav til lærere forbindelse med den nasjonale Strategien; Kompetanse for kvalitet. Hver enkelt lærer må sørge for å skaffe seg tilstrekkelig studiepoeng for å undervise i enkeltfag. Lærerne får tilbud om videreutdanning gjennom den statlige videreutdanningsordning, og i 2015 var det 7 lærere som benyttet seg av denne ordningen eller fikk delfinansiering gjennom ordningen .

Tre politikere og tre fra administrasjonen deltok i 2015 med på KS’ store prosjekt ”Den gode skoleeier”. Prosjektet tok for seg hvordan kommunene skal lykkes bedre som skoleeiere og hvordan politikere og skolene ved skoleadministrasjonen kan samarbeide for å bedre elevenes læringsresultater. I prosjektet arbeidet Løten blant annet med temaet hjem/skole.