Året 2015

Jønsrud barnehage har dette året hatt ekstra fokus på satsningsområdet friluftsliv. 2015 har vært friluftslivets år, og vi har med dette benyttet anledningen til å trekke inn friluftslivs aktiviteter på flere områder. Vi ønsket å bruke nærmiljøet vårt aktivt og benytte oss av de ressursene vi har i nærområdet. 

Aktiv bruk at natur og nærmiljø har gitt oss mange muligheter. Barna har hatt mange gode opplevelser og lært om hvordan vi ferdes i naturen og tar vare på den. Ved ulike formingsaktiviteter har vi også benyttet ulike typer naturmateriale som en bevisstgjøring mot miljøvennlig naturmateriale. Dette er i tråd med barnehagens arbeid som Miljøfyrtårn.

Denne våren fikk vi tilbud om kurs fra Hamar naturskole. Dette var et tilbud de gikk ut med i friluftslivets år. De kom på besøk i barnehagen vår og tok oss med på en rundtur i nærmiljøet vårt. Her fikk vi mange gode tips og ideer som vi har benyttet med barna flere ganger dette året. Dette var ideer knyttet til flere av våre fagområder fra rammeplanen. Verdt å nevne er også konserten vi fikk tilbud om, med tittelen «Dyr og rare kjerringen» De var Turneorganisasjonen i Hedmark som tok oss med inn i flere av dyr og insekters verden. Et lekent møte mellom to tradisjoner av sjangrene folkemusikk og jazz.

God kvalitet på barnehagetilbudet har vært et viktig fokus. Foreldrene er meget godt fornøyd, noe som vises i tilbakemeldinger ved foreldresamtaler, og i brukerundersøkelsen for 2015. Vi jobber mye og bevisst for at dette skal opprettholdes, og ser her resultater av dette.

Vi har i samarbeid med Marit Trætteberg benyttet deler av programmet Marte Meo i barnehagen. Dette er et kommunikasjons- og utviklingsorientert veilednings- og behandlings program. I forhold til barn er det et redskap som gjør oss bedre i stand til å observere, tolke og forstå barnets signaler og i neste runde gir det oss mulighet til å gi barnet den støtte og hjelp det trenger i sin utvikling.

Barnehagen har dette året 30 barn og disse er fordelt på 3 grupper med to voksne. En gruppe er småbarn i alderen 1-3 år og de to andre er barn fra 3-6 år. Hele personalgruppa har dette året deltatt på et felles kurs, som heter «Du och jag Alfred». Målet med dette kurset var åreflektere over egen yrkesutøvelse og lære å handle mer bevisst i relasjoner til barn, med gjensidig respekt for hverandre.Dette er i tråd med LØFT – metoden som vi har jobbet med over lengre tid.

Dette året har vi også markert barnehagens 20 års jubileum. I 1985 ble Jønsrud barnehage startet opp. Vi hadde Tor Karseth som et av våre tema i år, og inviterte han til barnehagen for å synge sanger om den levende skogen og annet. Dette ble et godt samspill, som vi tok med oss til årets sommeravslutning med foreldre. 20 års jubileum med underholdning av barnehagebarn og Tor Karseth ble vellykket.

Vi samarbeider med skolen for å gjøre overgangen for barna så god som mulig. Informasjon om barns utviklingsnivå i førskolealder overleveres skolen slik at de lettere kan legge til rette for det enkelte barn. Alle barna som startet på skolen var språkkartlagt med TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) Vi benyttet også observasjonsskjemaet « Alle med», som sier noe om de seks utviklingsområdene sosio/emosjonell, lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk, og språk.

Målekort inn her……

Beskrivelse av driften i 2015 og spesielle utfordringer

Resultater fra brukerundersøkelsen viser høyere resultater i 2015 enn året før, noe vi er veldig stolt av. Vi har stor fokus på å opprettholde det barnehagen gjør bra, og samtidig finne løsninger for hvordan vi kan bli enda bedre. Vi ønsker å utvikle barnehagen og levere et tilbud med god kvalitet.

Medarbeiderundersøkelsen i 2015 ble gjennomført med 10-faktor, som er ny for kommunen. Resultatene fra denne skal følges opp mot personalgruppen på de ulike punktene, og mot medarbeiderne enkeltvis. Målingene av dette i målekortet, vil bli presentert senere.

I tillegg til kursene med friluftsliv og relasjoner som allerede beskrevet, har vi også hatt annen kompetanseheving dette året. Personalgruppen har ellers deltatt på ulike kurs på Østlandsk lærerstevne. Nettverk for pedagogiske leder i alle barnehagene i Løten har også fortsatt med ulike tema. Dette har gjort at vi har hatt en god faglig utvikling i personalet, hvor alle har fått tatt del i kompetansehevingen. Vi har også hatt en pedagogisk leder på videreutdanning i Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. 

Barnehagen har hatt ei stabil personalgruppe med lite korttids sykefravær. Har hatt noe høyere langtidsfravær enn forrige år. Barnehagen har kontroll på fraværet og vet at langtidsfraværet ikke er arbeidsrelatert. Vi jobber bevisst med at friskprosenten skal være høyest mulig, og vurderer hele tiden tilrettelegging der det er hensiktsmessig. Denne høsten har alle ansatte vært med på et HMS kurs i ergonomi. Her har vi lært om smarte tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Driften i 2015 gikk med et lite overskudd. I dette årets budsjett ble det lagt inn 92.000,- fra oppspart fond for å få budsjettet til å gå i null. Ved stram økonomistyring har vi klart å få til et overskudd, men har med dette ikke gjort noen store investeringer i inventar og utstyr. Overskuddet er avsatt til disposisjonsfond.

Jønsrud er eneste barnehage i sin krets, og vi har hatt stor søkning flere år på rad, uten å kunne tilby plass til alle i egen krets. Det har i flere år vært ønskelig med påbygg, for å øke kapasiteten.

Framtidige utfordringer i virksomheten

Fremtidige utfordringer vil bli de økonomiske rammene til barnehagen, hvor vi ønsker midler som fortsatt sikrer god kvalitet i barnehagene. Det blir stadig flere barn i barnehagen som trenger ekstra hjelp, i forhold til språk, fysiske og sammensatte behov.  Barnehagen er det første trinnet på barnets utdanningsløp og en god barnehage er det beste tiltaket for å satse på «tidlig innsats». Oppdekking av spesialpedagog må ut av de kommunale barnehagenes rammer. Hver enkelt barnehage klarer ikke å løse dette innenfor sitt budsjett, uten at det vil gå utover det helhetlige tilbudet.

Det er meldt om et investeringsbehov i barnehagen. Vi har ikke eget /arbeidsrom/ møterom  eller personalrom. Dette er noe barnehagen har et stort behov for. Dette håper vi kommer på plass i 2017.