Året 2015

Hovedmålet til Jønsrud skole er å kunne bidra med at barn strekker seg i hele sin proksimale utviklingssone, og blir faglig så kompetente de kan ut fra sine forutsetninger. Det er viktig at skolen har ambisjoner på vegne av elevene, og der med blir realkompetanse viktig. Skolen trenger kompetente tydelige klasseromledere med teoretisk og praktisk kompetanse.

Jønsrud skole ønsker å skape et sterkt faglig grunnlag i basisfagene norsk, matte og engelsk. For å utnytte lærerressurser og fagkompetanse på best mulig måte, har vi valgt å legge fagene kunst & håndverk og KRLE i temauker. I disse ukene arbeider elevene intensivt med faget på tvers av alder. Denne organiseringsformen frigjør mer tid til basisfagene norsk, matte og engelsk i den ordinære timeplanen. Skolen praktiserer i tillegg aldersblanding i fagene kroppsøving og musikk. Skolen ser at disse tiltakene er medvirkende faktorer til våre gode resultater på de nasjonale prøver for 5. trinn. Jønsrud har de siste årene ligget over landsgjennomsnittet på Nasjonale prøver. Skolen er en "vi" skole og alle har ansvar for alle. Skolen forsterker dette med faste teammøter og fellesmøter i personalet. Fokus for skolen er fysisk aktivitet og faglig aktivitet. Med en grunntanke om å la elevene strekke seg litt lenger! Ambisjoner for den enkelte. «Det er tøft å være god»

Skoleledelsen og lærerne på Jønsrud skole jobber for en «Ja-skole». Med det menes at ved f.eks. omstillinger eller andre utfordringer sees alltid løsningsorienterte muligheter. Skolen deler sitt arbeid og aktivitetsnivå med offentligheten og sørger for å skape positiv oppmerksomhet med gode oppslag i aviser og lokalt. Dette skaper trygghet i skolekretsen og en stor tilhørighet bland elever, foreldre og foresatte.

Alle lærere og elever/foresatte bruker læringsplattformen It`s Learning daglig/ukentlig. Der det publiseres ukeplaner, fagstoff, lydfiler til leselekser i ulike fag. Skolen bruker daglig og aktivt Smart Board, skolen har mye interaktiv undervisning. Nett resurser i alle fag, og skolen har stort fokus på IKT og progresjon fra IKTplan.no.

I uke 50 ble det over hele verden gjennomført et undervisningsopplegg som heter «Hour of Code», eller Kodetimen på norsk. Dette var en skoletime hvor elevene lærer hvordan en datamaskin fungerer, og får prøve seg på enkel programmering. På Jønsrud deltok 4. - 7. klasse, og responsen fra elevene var veldig positiv!

Høsten 2015 startet Jønsrud skole sammen med de andre skolene i Løten opp i pulje 6 av Vurdering for læring. Dette er et prosjekt som skal sette fokus på elevers læring og framover meldinger. I den forbindelse er det inngått en 2-årig avtale med Norconsult om ekstern bistand og faglig ekspertise. Fokus og læringstrykk har økt siden prosjektet startet. Det er bevisgjøringer i personalet som igjen fører til gode faglige diskusjoner.

Skole ledelsen og personalet har det siste året jobbet med vurderingskriterier ang utviklingssamtaler. Dette arbeidet er bekreftende og viktig for skolen når vi satser på VFL. Lærene ser en «rød tråd» og kjenner de er i utvikling. Refleksjoner og utprøvninger av prinsipper har fått større fokus.

Elevrådet har de siste årene fått innvilget midler til skolen, etter søknad de har sendt til BUK (Barn og Unges kommunestyre). Dette er penger som har gått direkte til ulikt utstyr som kommer elevene til gode.

I 2015 fullført elevrådet oppdrag «Steinrøysa». Utdrag fra skolens læringsplattform ITs Learning;

«Mandag brettet elevrådet opp ermene og plantet 50 villvinplanter godt fordelt blant steinene. Dette gjorde de både for å få det penere og mindre trafikkfarlig. Etterhvert som plantene vokser utover, vil de dekke det meste av steinene. Dette var en dugnad utført av det nye og gamle elevrådet, og de fikk også god hjelp av vaktmesteren vår, Frank. Alle gjorde en flott innsats, og de var godt fornøyde med resultatet da de var ferdige.»

 I 2015 fikk Jønsrud skole en stor glede og ære av å bli nominert av fylkesmannen via UDIR til Dronning Sonjas skolepris. Dronning Sonjas skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Jønsrud skole fylte kriteriene for praktiseringen av likeverd og inkludering. Det å jobbe forebyggende med å gi hver enkelt elev positiv oppmerksomhet. Dette kommer tydelig frem i skolens verdier og arbeid som dannet kriteriene til prisen.

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte.

Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Jønsrud skole nådde ikke helt til topps, men det å bli 1 av 17 skoler som ble nominert i hele landet er Jønsrud skole meget stolte av.

 

Jønsrud skole er en PALS skole(Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen).

Skolen har Trivselsledere via trivselsprogrammet på skolen. Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-7. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Skolen har også fire ganger i løpet av året sommer og vinter hele dager der det inngår trivselslekser og sosial relasjonsbygging ved skolen. Skolevenner er viktig for å nå målene om: ALLE ELEVER SKAL OPPLEVE ET TRYGT OG GODT ARBEIDSMILJØ FRITT FOR MOBBING.

Skolen har et godt og veletablert nærmiljø med gode nærmiljø anlegg. Uteskole er også en viktig læringsarena. Det er et tett samarbeid med FAU og SU/SMU ved skolen. Dette er også viktig for å få til gode hjem/skole relasjoner.

Spesielle utfordringer for Jønsrud skole

Virksomheten har brukt lite vikarer, slår sammen grupper og klasser der det er mulig. Fag og timer blir slått sammen på tvers av trinn. Rektor prøver å ta hensyn til basisfagene som matte, norsk og engelsk. Disse fagene har skolen prøvd å skjerme da fagfokus er viktig for resultater.

Jønsrud skole har fremtidige utfordringer sett i forhold til kvalitet- økonomi og lovpålagte oppgaver. Økonomi vil bli en utfordring i henhold til tildelte rammer, men det handler og å se Løten-skolene som et «VI». Arbeidet med dette vil gi resultater over tid i forhold til tjenesteproduksjonen. Økonomien sett mot kvaliteten i skolen vil alltid være en utfordring. Jønsrud skole vil jobbe med å øke kvaliteten ut i fra de rammer som ligger inne for 2016. Jønsrud jobber med organiseringen av klasser, organiseringen av spesialundervisningens ressurser og timer. Jønsrud vil fortsatt jobbe i temaperioder i fag som K/H og KRLE. Skolen slår sammen 1-4 trinn og 5-7 trinn. Utnyttelse av lærer resurser og fag kompetanse. Dette frigjør også mer tid til basisfag som matte, norsk og engelsk igjennom uken. Skolen har valgt samme utnyttelse av fagene kroppsøving og musikk. Skolen bruker lærenes fagkompetanse og underviser mer enn i sin kontaktlærer klasse. Viktig i fremtidige planer er å bruke den gode kompetanse, og videreutdanne skolens lærere for å holde fagfokus oppe. Skolen vil også ha stort fokus på vurderingsarbeidet framover, Vurdering for læring. Alle lærere og elever/foresatte skal bruke læringsplattformen It`s Learning daglig/ukentlig. Det å flytte bokfokus over på nettbasert undervisning innebærer god pc/nettbrett-tilgang, og gir økonomiske utfordringer. Jønsrud skole er en PALS-skole (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen). Aktivt arbeid med forebygging og klar klasseledelse vil stå sentralt. Ansvar, respekt og omsorg er og vil bli fokus videre. Dette gir skolen/elevene/lærene og hjemmene en ramme som møter skolens visjoner og mål.