Året 2015

Året 2015 har vært et aktivt år og mye har skjedd ved Lund skole.

Sommer ved Lund skole

Skolen måtte effektivisere driften ved å redusere antall tilsatte ved skolen. Samtidig måtte skolen finne gode løsninger når det gjaldt videre drift i forhold til antall elever, antall tilsatte og økonomi.  Fra 1.8.2015 gikk Lund skole over fra å være en fulldelt skole (sju trinn) til en fådelt (tredelt) skole med aldersblanding.  En slik inndeling gir en mer forutsigbar undervisningssituasjon mot tidligere mer eller mindre tilfeldige sammenslåtte klasser. Ny inndeling ser slik ut:

1. og 2. trinn:

Småskolen

24 elever

2 kontaktlærere

3. og 4. trinn:

Mellomskolen

26 elever

2 kontaktlærere

5., 6. og 7. trinn:

Storskolen

33 elever

2 kontaktlærere

Skepsisen blant mange av foreldrene og noen av lærerne var absolutt til stede. Spesielt var skepsisen stor blant foreldre på 7. trinn.  De mente at elever på dette trinnet ikke ville få god nok undervisning da de måtte dele lærere med elever på 5. og 6. trinn. Rektor avholdt et møte for alle foresatte i mai 2015 på Løten ungdomsskole.  Under møtet ble det redegjort for den økonomiske situasjonen ved skolen i forhold til antall elever.  I tillegg redegjorde rektor for pedagogisk og metodisk innhold ved en fådelt skole.  Under møtet var det mange foreldre som viste forståelse for at endringer måtte til, eller som en mor sa: «Det er utopi å tro at vi kan fortsette å ha ti elever i en klasse.»

Sett i en slik sammenheng har høsten 2015 vært en spennende og krevende tid.  Rektor er meget stolt over den jobben som alle ansatte har gjort. Ikke alt er perfekt og skolen er ikke helt i mål, men likevel har det vært satt ned et stort og godt arbeid med å endre praksis i klasserommet. Leder av elevrådet uttrykte også i et møte i skolemiljøutvalget i november at «det er supert med aldersblandede klasser. Vi er fornøyd med lærerne, og føler at vi lærer mye med den nye sammensettingen av klasser.»  Etter at utviklingssamtaler og foreldremøter er gjennomført (januar/februar 2016) kan skolen også vise til mange og positive tilbakemeldinger. 

I uke 12 – 2015 hadde Lund skole ekstern skolevurdering. Ekstern skolevurdering er et regionalt samarbeid med fokus på skoleutvikling.  Line Osmo og Geir Willard var ved skolen i en uke.  De skulle se skolen etter i sømmene!! Skolens bestilling var underveisvurdering. Bestillingen var i samsvar med gjennomført Ståstedsanalyse og påfølgende SWOT-analyse: Underveisvurdering ble sett på som skolens hovedutfordring. (Se målekort fra brukerundersøkelsen).  Ekstern skolevurdering konkluderte i sin rapport at «de gode relasjonene som finnes mellom elever og lærere er et viktig fundament i arbeidet med å utvikle skolen videre.»  De konkluderte videre med at mange av elementene ved god underveisvurdering ble praktisert ved skolen allerede, men praksisen var ikke systematisk nok og den manglet et felles språk og felles forståelse.  Rapporten pekte på at de innenfor området vurdering ikke kunne finne tydelige tegn på at skolen framsto som en lærende organisasjon.

Gjennom høsten 2015 har lærere og ledelse i fellesskap arbeidet godt og systematisk for å skape en felles forståelse og en god praksis når det gjelder underveisvurdering.  Skolen ønsker at god praksis skal gjøres til felles praksis.  Vurdering for læring (se under) vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. 

Høsten 2015 startet Lund skole sammen med de andre skolene i Løten opp i pulje 6 av Vurdering for læring (VFL). Dette er et prosjekt som skal sette fokus på elevers læring med underveisvurdering og gode framovermeldinger.  VFL handler om at elever skal vite hva de skal lære og hva som forventes av dem, de skal få tydelige tilbakemeldinger på kvaliteten av det arbeidet de har gjort. Elevene skal selv involveres i arbeidet, og de skal få gode framovermeldinger som forteller dem hva de kan gjøre for å bli bedre.  I forbindelse med VFL er det inngått en 2-årig avtale med Norconsult om ekstern bistand og faglig ekspertise. 

I forbindelse med VFL og overgang til fådelt skole, har lærere på Lund utviklet nye temaplaner som skal henge oppe i klasserommene slik at elevene til enhver tid skal vite de skal i forbindelse med et tema.  De skal vite hva som forventes, hva som er målet. Temaplanene legges også ut på IL slik at foreldre og elever alltid er oppdatert på hva som foregår i klasserommet. 

Lund skole Lund skole

På bildene over ser vi temaplaner fra mellomskolen og storskolen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk.  Skolen bruker samme farge på plakatene slik at de er lette å kjenne igjen.  Temaplanen eller periodeplanen skal inneholde kompetansemål, læringsmål og vurderingskriterier. I tillegg skal planene informere om hvor mange uker de skal arbeide med et tema og hvordan de til slutt skal bli vurdert. Etter endt temaperiode vurderer lærerne den enkelte elev utfra mål på skolens digitale plattform, its learning (IL). Da skal elevene få vite kvaliteten på det arbeidet de har gjort og hva de kan gjøre for å bli bedre. Småskolen (1. og 2. trinn) har så langt en litt annen løsning med ukentlige kommunikasjon med hjemmet.

Lund skole På småskolen jobber de godt på stasjoner. Oversikt over hver stasjon vises på et oversiktskart både med symbol/tegning og teks. Slik kan de som ikke har lært å lese kjenne igjen innholdet. Noen av gruppene er lærerstyrt, mens på andre grupper klarer elevene selv å administrere aktiviteten. Det er til sammen fem grupper som hver består av en blanding mellom elever fra 1. og 2. trinn.  Elevene gleder seg til stasjonsarbeid og ved hjelp av Magnus sitt gode oversiktskart, finner de lett fram til rett stasjon. 

Bursdagsbilde Lund skole

Småskolen har også laget seg et kart som forteller når den enkelte har bursdag. 

Skolen benytter ofte og daglig den digitale plattformen  its learning (IL) til informasjon og vurderingsarbeid.  Fra og med 3. trinn og oppover blir elevene vurdert etter endt temaperiode og vurderingene skrives og legges på IL av den enkelte faglærer. Denne praksisen rundt vurderingsarbeidet krever aktive elever og aktive foreldre i forhold til å oppdatere seg om faglig utvikling. Nå står ikke alle kommentarer fra lærer bare i kladdeboka. På IL kan elever også levere inn skriftlige tekster og lærer kan lage digitale prøver som måler kompetansen i faget. Det er mange muligheter.

Kunst og håndverk

Bildet er hentet fra en time med kunst og håndverk.  Store og små hjelper hverandre.

Det er viktig for skolen å ha et godt og aktivt samarbeid med foreldre og FAU.  Skolen trenger hjelp fra foreldre når det skal utføres dugnadsarbeid i skolegården.  I tillegg trenger skolen hjelp fra foresatte for å kunne drive skoleutvikling.  Det er viktig at foreldre uttaler seg og kommer med konstruktive tilbakemeldinger. Det er i et godt samarbeid med foresatte at skolen kan utvikle seg til å bli enda bedre.  FAU arbeider aktivt for å skaffe midler til utstyr som skolen trenger og til leirskoleopphold for elever på 6. trinn.    

Økonomiske og faglige utfordringer framover:

I løpet av året har skolen redusert antall tilsatte ned til 10,5 årsverk.  Av disse årsverk er 6,6 årsverk lærere. Skolen bruker ett årsverk til spesialpedagogisk undervisning og særskilt norskopplæring.  I og med at dette er lovpålagte oppgaver, må skolen forflytte ressurser fra den ordinære undervisningen og over til den spesialpedagogiske undervisningen.  Dette kan gå utover kvaliteten på tjenesteproduksjonen og kan bli en utfordring.  Med så få tilsatte er også skolen sårbar ved sykdom blant ansatte. 

Etter at kapasiteten på nettet ble økt i 2015, har skolen tatt et stort skritt framover i riktig retning når det gjelder å bruke IKT og digitale løsninger.  Det er sjelden at våre 18 datamaskiner ikke er i bruk.  Skolen hadde ingen lesebrett i 2015, men har lagt inn anskaffelse av noen få i budsjettet for 2016.  Skolen ønsker seg imidlertid et større løft i forhold til å kunne handle inn flere lesebrett slik at elevene ved Lund skole har den samme muligheten til å utvikle sin digitale kompetanse som andre elever i Løtenskolen. 

Skolen er ikke fornøyd med resultatet fra nasjonale prøver dette året, heller ikke kan skolen slå seg til ro med at det er så mange svake lesere blant vårens første trinn.   I 2016 skal skolen ha et enda større fokus på vurderingsarbeidet.  Sammen med Norconsult og vår felles satsing i Løtenskolen med Vurdering for læring, skal skolen skape en større og mer felles forståelse av vurdering for læring.  Elevene skal involveres i dette arbeidet i sterkere grad.

Læringspyramide

Bildet viser læringspyramiden.  Den største læringseffekten kommer når elever får undervise andre umiddelbart.  Forelesning gir minst effekt.

Uteområdet:

I 2015 fikk skolen tildelt kr 100.000,-  i investeringsmidler til lekeapparater ute. Skolen gjennomførte en konkurranse der elevene fikk være med å bestemme hvordan uteområdet skulle bli til slutt.

Lund skole

Så langt har skolen investert i ny kinahuske og ny sandkasse.  Dette var noe flertallet av elevene ønsket seg. Totalt kostet dette kr 40 000.  Monteringen og noe gravearbeid ble gjort på dugnad av foresatte.  Kr 60.000,- gjenstår av midlene vi fikk og disse brukes som egenkapital til to søknader om spillemidler.

1. Skolen har søkt spillemidler til opprusting av Tarzanløype/aktivitetsløype. Skolen regner med at denne blir godkjent og at arbeidet kan settes i gang våren 2016. Mye av arbeidet er basert på dugnad. Seks ulike apparater er med i planen.

2. I tillegg har skolen søkt spillemidler til nytt klatreanlegg. Skolen regner ikke med at denne blir godkjent i første omgang, da vi mangler en del på egenkapital. Likevel kan dette være et mål på lengre sikt.