Målekort

Året 2015

Løten ungdomsskole hadde ved utgangen av 2015 227 elever. Det er tre paralleller på alle trinn. I november ble det ansatt både ny rektor og ny assisterende rektor. Bemanningen for øvrig har vært stabil.

Høsten 2015 ble sluttrapporten i Comenius Regio prosjektet overlevert prosjekteier. Comenius Regio har vært et samarbeidsprosjekt mellom X-class i Slagelse i Danmark, og Ajer, Furnes, Ottestad og Løten ungdomsskoler. Noe av det som ble trukket fram på sluttkonferansen som ble holdt på Scandic Olrud, var det unike samarbeidsprosjektet om personlig forbruk mellom NAV Løten og Løten ungdomsskole. Det er også svært gledelig å notere seg at Ludvigsen utvalgets rapport NOU 2015:8 Fremtidens skole, flere steder understreker viktigheten av at ungdom lærer hvordan de kan ta vare på sitt eget liv, med tanke på fysisk og psykisk helse, livsstil, økonomi og forbruk. Dette er nøyaktig de samme elementene som inngår i prosjektet NAV og Løten ungdomsskole har jobbet med over 3 år.

Høsten 2015 startet Løten ungdomsskole sammen med de 4 barneskolene i Løten opp i pulje 6 av Vurdering for læring. Dette er et prosjekt som skal sette fokus på elevers læring og framover meldinger. I den forbindelse er det inngått en 2-årig avtale med Norconsult om ekstern bistand og faglig ekspertise. Avtalen løper til 31.12.2017.

Den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet, Ungdomstrinnet i utvikling, begynner å bli integrert i den daglige driften. Formålet med satsingen er at elever skal oppleve tiden på ungdomstrinnet motiverende, med variert og praktisk undervisning, samt at undervisningen skal oppleves relevant med tanke på framtida. Rektorene i region 3 (Hamar, Løten, Stange og Ringsaker) har regelmessige møter hvor fokuset er Ungdomstrinnet i utvikling. Rektorsamarbeidet inkluderer også rektorene fra de videregående skolene i region, hvor hensikten er å få til et mer helhetlig 13-årig skoleløp.  IKO (Identifisering, kartlegging og oppfølging) modellen og FYR-prosjektet (Fellesfag, yrkesrettet, relevans) i videregående skole er en naturlig forlengelse av Ungdomstrinnet i utvikling. Formålet med prosjektene er å øke elevenes motivasjon, skole og utdanning skal oppleves relevant, samt øke elevenes gjennomføring i videregående skole.

Løten ungdomsskole har fondsmidler øremerket IKT og kompetansemidler. For disse midlene vil det første termin 2016 bli investert i 3 prosjektorer, samt utbedringer av både det trådløse nettet og kablete nettet på skolen. I tillegg vil noe av skolens ordinære driftsfond bli brukt til å investere i nye lærebøker i fagene norsk, matematikk engelsk og naturfag. Kommunalsjefen for oppvekst har gitt sitt samtykke til denne investeringen, som står i tråd med FYR-prosjektet i videregående skole. Der legges det vekt på at fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag skal styrkes. Overføringsverdien til ungdomsskolen og grunnskolen generelt er at dette vil gjøre skolehverdagen mer relevant for elevene, det fokuseres på arbeid med grunnleggende ferdigheter, samt at kjennskapen til hverandres skoleslag bedres.

Skolen har hatt fokus på skolemiljø, og flere tiltak er gjennomført for å styrke skolemiljøet. Løten ungdomsskole gikk skoleåret 2015/2016 inn i sitt andre år som MOT-skole. MOT er et program som har fokus på verdiene:

 

  • MOT til å leve                                    
  • MOT til å bry seg
  • MOT til å si nei                                            

MOT har i tillegg 4 prinsipper som er grunnlaget for filosofien:

  • Jobbe i forkant
  • Se hele mennesket
  • Forsterke det positive
  • Gjøre elevene til ansvarlige kulturbyggere som inkluderer andre

Fra skolestart i august 2015 har kulturskolen fått lokaler i Løten ungdomsskole. Kulturskolen har fått et klasserom til bruk som personalrom. Dette rommet liger i direkte tilknytning til skolens aula, hvor kulturskolen har vært med på å pusse opp og modernisere lokalene. Løten ungdomsskole ser fram til å samarbeide videre med kulturskolen.

Fra og med 01.01.2016 er Løten bibliotek overfør KIS (kultur, informasjon og service). Virksomhetsleder for KIS blir derfor bibliotekets øverste leder. Løten kommune har i tillegg kjøpt Idrettens hus, og vil opprette en ny ungdomsklubb her som gi et bredere tilbud til ungdommen i Løten. Det er tenkt å bruke ungdomsskolens lokaler til noe av dette i samarbeid med kulturskolen. Også dette samarbeidet ser Løten ungdomsskole fram til!

 

Løten 18.02.2016

 

Kjell-Arne Østvold, rektor