Året 2015

Måloppnåelse (grad av måloppnåelse) og evt avvik

Land-Art. Lagd av Bukkene Bruse-gruppa( 3-4åringene)Når vi ser på resultatene under ett må vi si oss fornøyd, og de er som forventet, med unntak av sykemeldt fravær. Vi er fornøyd med at vi har et så lavt egenmeldt fravær(1%), men sykemeldt fravær(6,6% ) var i 2015 en del høyere enn det som var satt som mål. Dette har ikke vært arbeidsplassrelatert, men fravær av andre årsaker. Vi har lykkes bra med tilrettelegging og oppfølging. Vi har hatt to faste vikarer som vi har brukt ved behov, og det har vært positivt både for brukerne og personalgruppa.  Med score på 5 eller høyere på brukerundersøkelsen må vi si oss fornøyd. Fornøyde brukere er viktig for oss og jobben vi gjør. Det hadde vært ønskelig med høyere svarprosenten, da det ville gitt oss et bredere grunnlag. Antall møter/kurs som gir personalet kompetanseheving har vært som forventet dette året, og det har hatt god kvalitet. Det at alle ansatte nå har fagutdanning er også positivt, - noe som sikrer høy kvalitet på tilbudet. Det er positivt at vi har klart å skaffe både logoped og spesialpedagog på timebasis (utenom den fast ansatte) slik at de barna som har hatt behov for hjelp har fått det.

Økonomisk resultat

Eksperimentering med såpebobler er gøy!Skøienhagan barnehage hadde i 2015 et merforbruk på 36 000,-kr Dette ble dekket opp ved bruk av fond. Det er nå lite igjen på fond, og det ser ut til at det kan bli brukt opp for å dekke drift i 2016. Pga at vi har vært nødt til å bruke fond til drift har det ikke vært rom for å gjøre investeringer på inventar/ utstyr/IKT, noe som det er stort behov for da mye av det vi har er gammelt og slitt. Det har ikke vært noen store uforutsette investeringer dette året.  Fokus på økonomisk styring har vært nødvendig også i 2015 for å prøve å holde oss innenfor ramma, - noe som har vært en utfordring. I Skøienhagan har vi ei personalgruppe med lang ansiennitet og høy kompetanse, noe som medfører høye lønnsutgifter. Men på en annen side er det positivt å ha personalgruppe med god faglig kompetanse, noe som høyner kvaliteten på tjenestene vi gir.  Ekstra lønnsutgifter til både logoped og spesialpedagog som vi har hatt inne på timebasis har kommet på i løpet av året. Det samme gjelder også utgifter til de to faste spesialpedagogstillingene som er ansatt i kommunen.

Driften i 2015 og evt. spesielle utfordringer

Dramatisering og språkstimulering er viktig.Driften i 2015 har vært på det jevne, uten store utfordringer utover det som er nevnt tidligere. Vi har ei stabil og godt kvalifisert personalgruppe.  Det som har vært spesielt utfordrende er å imøtekomme behovet for fornying av inventar og utstyr. Men vi har en flink vaktmester som hjelper oss med reparasjoner og diverse vedlikehold, slik at vi allikevel har utstyr og leker som er både spennende og gir utfordringer til alle aldersgrupper. Satsningsområdene gjennom året har vært språk, fysisk aktivitet, miljø og IKT/digitale verktøy. Som Miljøfyrtårn-barnehage har vi blant annet hatt fokus på bruk av naturmaterialer, miljøet rundt oss og fugle- og dyrelivet i skogen ved barnehagen. Turer og uteaktiviteter har vi hatt mye av, - både ski- og akedag på Budor, vinter- og sommeraktivitetsuker i barnehagen og faste turer i nærmiljøet.  Språkstimulering har også dette året hatt stor plass i våre opplegg og aktiviteter. Vi har jobbet godt med både satsningsområder og fagområdene i «Rammeplan for barnehager», og oppsatte planer og mål i egen Årsplan. Vi ser også at faglige mål er nådd.  Førskolegruppa har i 2015 vært på 5 barn og vi har hatt tilrettelagt opplegg for de to ganger pr. uke. Vi har jobbet etter metoder som «LØFT» og «Smart oppvekst», som begge har fokus på positive tilbakemeldinger på positiv adferd og samhandling. Disse områdene har vi hatt som tema på både personalmøter og planleggingsdager. Det har vært kurs som vi kunne ønsket å delta på, men som av økonomiske årsaker ikke har latt seg gjøre, fordi kostnaden blir for stor (kursavgift og bruk av vikar). De kursene vi har vært på har vært veldig nyttig, og gitt hele personalgruppa et felles kompetanseløft, og gitt grunnlag for diskusjon og refleksjon ei etterkant. I løpet av 2015 hadde vi ei som har hospitert hos oss som tok fagprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget her i barnehagen.                                                                                                                                                                         Personalet har hatt flere sosiale sammenkomster i året som har gått, og vi har også hatt stor deltagelse på arrangement i regi av Løten kommune. Dette er viktig for arbeidsmiljøet.

Lurvelegg-gruppa(førskolebarna) på leirplassenLurvelegg-gruppa(førskolebarna) på leirplassen

Utfordringer videre. Hvordan løse dem?

Mye av datautstyret vi har er gammelt og trengs å fornyes, noe som gir økonomiske utfordringer. Det er viktig å kunne ha utstyr som fungerer, spesielt ettersom IKT/ digitale verktøy er ett av våre satsningsområder. For å løse dette vil vi bli nødt til å skifte ut det gamle utstyret gradvis,- prioritere etter behov.  Midler til vikarer (både ved sykdom, permisjoner, kurs, møter og annet fravær) vil også være en utfordring videre. Dette har i stor grad vært løst ved at styrer har gått inn og jobbet på avdeling ved fravær. Styrer har fått innvilget 20% permisjon for 2016, og dette vil medføre at styrer ikke lenger kan gå inn å dekke opp noe særlig ved korttidsfravær blant personalet ved sykdom eller annet type fravær(permisjoner, kurs, møter etc.) Dette kan medføre en økning i bruk av vikar, da vi ikke kan gå underbemannet på avdelingene ved fravær. Dette er både på grunn av forsvarlighet og kvalitet på tilbudet.  Søkermengden for 2016 viser at vi kommer til å få inn flere minoritetsspråklige barn som sannsynligvis vil kreve ekstra tilrettelegging for å få en god språklig og sosial utvikling. Ideelt sett burde vi hatt økt ressurs for å ivareta disse behovene. Dette må vi på best mulig måte løse ved å jobbe mye bl.a. i smågrupper, og vi bruker et pedagogisk opplegg som heter «Snakkepakken» og «Språkkista». Vi kommer også til å benytte oss av ressurser som allerede finnes i kommunen for å få råd og tips for å tilrettelegge best mulig (Flyktningetjenesten, Voksenopplæringa m.m.). Bruk av tolk vil også bli viktig for å sikre oss et godt samarbeid med foreldrene. Barnehagen er over 25 år gammel og bærer preg av det, mye av det vi har av utstyr og inventar er slitt og har behov for å oppgraderes. Dette vil alltid vær en utfordring, men vi må tenke langsiktig og planlegge innkjøp/utskifting av utstyr over flere år.

Lurvelegg-gruppa(førskolebarna) på leirplassenSmåtroll-gruppa (1-2åringene) på tur i skogen

Skøienhagan barnehage 24.02.2016.

Ingrid Bjørnstad