Året 2015

Østvang skoleÅret 2015 ble på flere måter nok et spennende år på Østvang. Etter flere år med nedgang i elevtall, opplevde vi i år og «vokselitt». Skolen tok imot et stort kull i 1. klasse denne høsten. Hele 48 barn skulle samles til å bli ei godt fungerende gruppe, både sosialt, organisatorisk og faglig. Det var mange spente foreldre og barn som stod ved skoletrappa 17. august! Vi er veldig stolte av hele elevgruppa på Østvang skole!

På Østvang jobbes det ofte med utgangspunkt i bildet om den «trebeinte krakken».  Det vil alltid være tre faktorer som har stor betydning for elevens læringsutbytte; Eleven selv, hjemmet og skolen. Alle stolbeina er like viktige. Dersom ett av beina svikter vil krakken bli svært ustabil, samme hvilket bein som svikter. Skolens visjon, «Sammen om læring», er høyst levende og gir oss retning i flere dimensjoner. Vi er opptatt av et godt samarbeid med hjemmet som kan hente ut ressursen alle foreldrene innehar. Gjennom hele året har vi på Østvang jobbet med læring og har har særlig fokus på en vurderingspraksis som fremmer læring. Gjennom arbeidet med å være en lærende organisasjon, så vi behov for å endre vurderingsrutinene våre. All undervegsvurdering blir lagt på It’s learning. Foreldrene har mulighet til å se elevens ståsted i fagene her. På selve møtet skole-hjem drøftes tiden som kommer – ikke perioden som har vært.

I skolen, som i andre profesjoner, har man et felles ansvar for å opprettholde den profesjonelle kvaliteten.   I høst var Østvang heldige og mottok ekstern skolevurdering i uke 45. Ekstern skolevurdering (ESV) er et regionalt samarbeid med fokus på skoleutvikling.  ESV er systematisk program som bygger på UDIR’s satsning med «Tegn på god praksis». Mari Flagstad, rektor ved Storhamar skole, og Geir Willard, skolefaglig rådgiver i Ringsaker, var ved skolen i en uke. Skolen gjennomførte i forkant Ståstedsanalyse (organisasjonsanalyse) og påfølgende SWOT-analyse. Målet med prosessen er  å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder dere vil prioritere i utviklingsarbeidet.

De eksterne vurdererne hadde i oppdrag å se oss ”utenifra”. Vurderingen skjer på grunnlag av en gitt bestilling fra skolen selv. Østvang valgte seg området: Benytter lærerne på Østvang en vurdering som bidrar til at elevene får vist sin kompetanse?

Skolen gjenkjenner mange av de tingene som legges fram i rapporten. Skolen er i godt gang med videreutvikling på området «Vurdering for læring» sammen med de andre skolene i Løten. Mange av de områdene som rapporten beskriver, kommer man til å jobbe med i kommunens fellesskap også.

Vurdering for læring (VFL6) er et prosjekt for alle skolene i Løten. Løten kommune inngikk en pilot-avtale med NORCONSULT i vår. Det er disse som står ansvarlig for opplegget i hver læringsøkt.

Innholdet er teorifestet i Dylan Williams sine læringsteorier om «Integrert formativ vurdering». Skolene i Løten har hatt Line Tyrdal (fra NORCONSULT) på 2 planleggingsdager. Dette har vært svært positivt! VFL6 er bygd opp med en rekke læringsøkter med forpliktende arbeid i melomperioder. Man prøver ut metoder på samme tid som det teorifestes. Lærerne observerer hverandre i mellomfasen.

Litt om hvordan vi jobber med dette på Østvang:

Østvang har to ressurspersoner + spes.ped.veileder som deltar på møter med NORCONSULT sammen med ledelsen. Deretter har vi planleggingsmøter sammen før gjennomføring av neste læringsøkt med personalet. Lærergruppa er delt inn i læringsgrupper og læringspar. Ressurspersonene leder sin læringsgruppe etter et tydelig mønster fra NORCONSULT. I løpet av møtet forplikter lærerne seg på et område/ eller metodikk til neste møte. Læringsparene observerer hverandre på oppdrag av hverandre. Etter observasjonen avtaler man tid for å tilbakemelde til hverandre. Strukturens kjerne er erfaringsdeling på grupper. Vi ser at det er mye spennende som skjer på det nivået det er ment for; i klasserommet for eleven. Flere klasser er i gang med å prøve ut exit-lapper, pakke ut mål, trafikklys, ispinner, læringspartner osv.

Østvang skole har fortsatt partneravtale med høgskolen. Østvang har fått svært positive tilbakemeldinger fra både studentene selv, men også fra praksiskoordinatorene på Høgskolen. Vi ble, i løpet av året, utfordret til å ta et studentparti ekstra. Denne utfordringen ble tatt på strak arm, noe som gjør at vi har fire trinn som tar imot studenter, i tillegg til studenter som skal være på SFO. Dette er studenter som tar faglærerutdanning i Elverum.

I høst har SFO blitt bygd om for å redusere støy. Tiltaket kom som restultat av avik ved tilsyn fra Arbeidstilsynet. De ansatte og rektor har rapportert om høyt støynivå tidligere også, og vi er svært fornøyd med reultatet av ombyggingen. Forholdene har bedret seg betraktelig!

Østvang skole «internasjonal uke» Årets største hendelse var nok likevel «internasjonal uke» i uke 43. Østvang har elever fra 17 ulike nasjonaliteter og dette er noe som må løftes fram! Vi hadde mange spennende aktiviteter i løpet av uka, bl.a. fellesprosjektet med «vennekrakker» Det ble snekret benker av paller som ble malt i ulike farger. Benkene er plassert ute i skolegården. Dersom man ser noen som sitter alene på krakken, har alle en plikt til å gå bort å spørre om vedkommende vil være med i lek.Hver klasse fikk utdelt oppgaver som skulle utføres i løpet av uka og alle klasser fikk tilbud om aktiviteter.  7. klasse lagde plakater fra hvert av landene, foreldre til de fremmedspråklige barna bidrog i rikt monn hele uka. De stilte opp med dansekurs i afrikansk dans, matlaging fra hjemland (dette ble servert på internasjonal kafé på torsdag), fortellerstund med eventyr som er gjenkjennbare med norske eventyr, hårfletting osv. Vi hadde trommekurs med påfølgende konsert og forestilling.

Mitt valg: Østvang skole har valgt å gå inn i et samarbeid med Løten Lions-klubb. Lions har et eget program som kan brukes i det forbyggende arbeidet i i elevmiljøet for at alle elevene skal ha det bra. Programmet heter «mitt valg». Alle ansatte (+renholdere og vaktmester) hadde en felles kursdag 20. november hvor vi lærte om programmet.

Organisering av SNO (Særskilt norskopplæring), spesialundervisning, «tidlig innsats», omorganisering på et trinn og lesekurs, gjorde at vi fikk plassproblematikk forrige skoleår. Denne utfordringen vil være vedvarende i en periode framover. Resultatet er at spesialrom blir tatt i bruk som klasserom og grupperom.

Noe nedjustering av budsjettramma til Østvang ble gjort i budsjettåret 2015. Dette har ført til noen færre voksne på skolen totalt sett. ( ut fra at elevtallet har økt?)  Vi bruker mulighetene i situasjonen vi har, ved at vi har blitt enda flinkere til å effektivisere drift. De ansatte er løsningsorienterte og dyktige fagpersoner som finner nye og gode løsninger. Skolen jobber aktivt med å sørge for at skolen ikke kommer i en situasjon hvor man får høye kostnader knyttet til lovpålagte rettigheter på grunn av manglende tidlig innsats, lave resultater på tjenesteproduksjonen, sykemeldinger og svakere læringsutbytte for eleven.

Skolene i Norge fikk en ekstra utfordring i året som gikk med nye gjeldende kompetansekrav for lærere som underviser i basisfag. Østvang hadde et bl.a. kompetansehull i matematikk. Dette har bedret seg i og med at skolen har tre lærere som studerer via UDIR’s satsning på etter- og videreutdanning.

Som det ble beskrevet tidligere, hadde Østvang ekstern skolevurdering denne høsten. Vi har satt i gang pedagogisk utviklingsarbeid gjennom «Vurdering for læring» i samarbeid med de andre skolene i Løten og Norconsult. Resultatene over tid i Nasjonal prøver forteller oss at vi må gripe fatt i strukturen i opplæringen.

Utfordringen vår blir å skape helhet, koble de sammen teoriene for å fortsette den positive utviklingen skolen er i. Rapporten skolen mottok i etterkant av Ekstern skolevurdering peker på områder i Østvang sin undervisning som er god og etablert praksis. Dette hjelper oss å finne god praksis vi kan bygge videre på for å oppnå gode resultater.

Vi er allerede en skole med høy VI-følelse og høy grad av profesjonalitet blant de ansatte. Når dette settes sammen i en større helhet gjennom utviklingsarbeidet i «Vurdering for læring» (Norconsult) er vi trygge på at tiltakene som igangsettes både er forankret og forskningsbasert. Tilbakemeldingen fra lærerne er at utprøving av metode, henvisning til teori og erfaringsdeling er en suksessfaktor. Dette øker lærerens egen læringslyst og motivasjon i jobben. Foreldrene og elevene gir oss også gode tilbakemeldinger som motiverer. Arbeidet for å nå målet om å øke og styrke læringsutbyttet på skolen er godt i gang!

SAMMEN OM LÆRING

Samarbeid-omsorg-læring