Året 2015

Lunsjen nytes ute i det fri, her rundt bålpannaÅdalsbruk barnehage har et stort fokus på styrkebasert tenking. Vår målsetting er at vi skal legge merke til, og si høyt det vi verdsetter hos barna og kollegaer. På den måten legger vi lite vekt på feil og mangler, og har fokus på å styrke det beste hos alle, og på våre potensialer. Vi har utviklet en lokal arbeidsmetode hos oss hvor vi henter inspirasjon fra «løsningsfokusert tilnærming» og i fra «smART oppvekst». Vårt mål er å legge vekt på de positive handlingene til barna for å skape gode relasjoner og positive mestringssituasjoner. Dette gjør at barna får opplevelser med at «jeg kan».  Vi jobber aktivt med at barna skal lære å gjenkjenne positive karaktertrekk både hos andre og også hos seg selv. På denne måten legger vi grunnlaget for positiv kommunikasjon barna i mellom, og styrker deres selvoppfatning. Relasjonskompetansen barna får er også med på å forebygge uønsket adferd dem i mellom, da de får fokus på å se etter andres styrker i stedet for svakheter. Vi har sett en positiv effekt av denne jobben, og også foreldrene kommer med tilbakemeldinger på det.  I dette arbeidet bruker vi fagområdene: kommunikasjon, språk og tekst og  kropp, bevegelse og helse og  etikk, religion og filosofi.

Forsøk med frysing og smelting. Her får ungene fryse ned ulike gjenstander for å se på forandringen i fryse- og smelteprosessen.Feiring av samefolkets dag. Her har vi fortellerstund inne i lavvoen, hvor vi hører historier fra vidda

Temaet for året har vært «jeg fant, jeg fant». Under dette temaet har barna fått utløp for skaperglede, oppdagelser, undring og utforskertrang. Vi har støttet barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Læringen har foregått i det daglige samspillet med andre og med miljøet. Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Vi har lagt vekt på at barnas undring må møtes av de voksne på en utfordrende og utforskende måte, slik at det danner grunnlag for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Dette tema har vært inndelt i disse undertemaene;

Skolestarterne holder på med måleenheter. Her måles lengden på ulike kroppsdeler, og det vi undrer oss over etterpå er om vi har de samme målene? Er vi like?«Barn oppdager seg selv, kropp og bevegelse»: Målet helt i oppstarten for de minste var å møte barna på en sensitiv måte, slik at de skulle oppleve trygghet i tilknytningen til nye omsorgspersoner. For noen av barna er barnehagen første erfaringen de har helt på egenhånd. Så ble målet at barna skulle bli kjent med kroppen sin og glad i å bevege seg.  For de eldre barna var målet at de skulle få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.  Vi har brukt gymsalen, naturen og Røris i dette arbeidet. Barnehagen har også eget sanserom hvor barna får undre seg over ulike sanseinntrykk. Fagområdene: kropp, bevegelse og helse og natur, miljø og teknikk.

Litteratur kan formidles på mange måter. Her er det dramatisering av eventyret «Da bjørnen ble stubbrumpet».«Barn oppdager litteratur»: Målet for temaet har vært å stimulere barnas språkutvikling gjennom benevning, utvikle ordforrådet og lesing av bøker tilpasset aldersgruppen. Dette er blitt gjort gjennom høytlesing, dramatisering og fortellinger. Barna har også fått erfaringer med at bøker kan brukes til oppslagsverk for informasjon og fakta. Fagområdene: kunst, kultur og kreativitet og kommunikasjon, språk og tekst og  etikk, religion og filosofi og  antall, rom og form.

Avdeling Løkja på nissetur. Her er de i parken på Ådalsbruk. Nissen hadde lagt igjen små nisseluer over hele Ådalsbruk, slik at ungene måtte lete.«Barn oppdager naturen»: Barnehagen ligger i et naturskjønt nærmiljø som blir benyttet ofte av barnegruppene.  Vi har faste dager i uka på tur med begge avdelinger. Barna har fått mulighet til å oppdage og oppleve naturen med alle sanser. Barnehagen er også Miljøfyrtårn barnehage, slik at vi jobber aktivt med at barna får erfaringer med å ta vare på miljøet rundt oss. Fagområdene: natur, miljø og teknikk og  nærmiljø og samfunn.

«Barn oppdager den digitale hverdagen»: Barna har her fått mulighet til å bli kjent med enkle digitale hjelpemidler i hverdagen. Dette er digitale verktøy som nettbrett, pc, kamera og mobiltelefon. Målet er at barna skal lære enkel bruk og hva de digitale verktøyene kan brukes til. Fagområdene: natur, miljø og teknikk og  kommunikasjon, språk og tekst og  antall, rom og form.

Barnehagen som fagmiljø

Konstruksjons lek, alltid spennende å se hvor høyt man kan bygge før det velter.Barnehagen har et ungt og stabilt arbeidsmiljø. Vi har valgt å satse på flere kurs for hele personalgruppen i forhold til styrkebaserte tanker og arbeidsmetoder, i tillegg har vi hele tiden gjennomført enkle men effektfulle verktøy innenfor denne tankegangen både i arbeidet med barna og også i arbeidet med personalet. De ansatte har egne fagbolker på personalmøtet, hvor de fordyper seg i et tema som de må formidle og «kurse» de andre på.

4 av 5 assistenter har tatt fagbrev i barn og ungdom, og videreutdanning i sosialpedagogikk. En ped.leder har tatt fordypning i småbarns pedagogikk. Utdanning av fagarbeidere har vært et felles prosjekt mellom kommunen og fylkeskommunen. Å få styrket den faglige kompetansen hos de ansatte vil gi økt kvalitet på tilbudet til barna, derfor legger vi stor vekt på dette. Vi ser at det har hatt en god effekt på den enkelte medarbeiders opplevelse og utnyttelse av egen kompetanse.

Kommenter måloppnåelse (grad av måloppnåelse) og forklar evt. avvik.

Lek i snø gir mange muligheter for bygging. Og store spørsmål i livet bearbeides gjennom lek.Resultatet på brukerundersøkelsen er vi svært fornøyd med. Vi scorer høyt på alle områdene som har med faglighet og kvaliteten på tilbudet vi gir barna. Vi scorer litt dårligere på utelekeapparater og fysisk miljø inne. Dette kommer av lite oppgradering etter byggeåret. Likevel så ser vi at det barna får faglig gjennom temaer, kompetanse og relasjonsbygging er det viktigste vi kan gi dem, og svarene på brukerundersøkelsen viser at foreldrene legger merke til dette.

Resultatene på medarbeider undersøkelsen var også svært gode. Som resten av kommunen var det første år med «10 faktor undersøkelse», derfor kan ikke svarene sammenlignes med tidligere år da skalaen er endret. Medarbeiderne har scoret arbeidsplassen høyt i forhold til mestringsorientert ledelse, bruk av den enkeltes kompetanse og motivasjon. Dette står i god harmoni til virksomhetens arbeidsmetoder og målsetting, slik at dette resultatet er vi svært fornøyd med.

Resultatene på egenmeldt sykefraværet er også svært lavt. Vi har jobbet godt rundt dette temaet og generelt med HMS arbeid i barnehagen. Likevel er det slik at i barnehage må man påberegne noe sykefravær både i form av smitten vi er utsatt for og slitasjeskader. Derfor må man regne inn noe sykefravær. Det sykemeldte fraværet er noe høyere en ønsket, dette skyldes uforutsette ting som ikke er arbeidsplassrelatert.

Kommenter økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet gikk med et lite underforbruk. Vi har gjennom året hatt ulike innsparingstiltak som det viser at vi har lykkes med. Det er utfordrende å skulle gjøre innsparinger på et så lite budsjett når det meste går til lønn. De innsparingstiltakene vi har gjort er å ikke sette inn vikarer ved langtids sykefravær. Vi har også omplassert en ansatt til en annen virksomhet i kommunen, for å redusere lønnskostnadene.

Barnehagen fikk tildeling av midler mot slutten av året, noe som også var med på å rette opp et forventet merforbruk. Dette er en faktor som gjør økonomien noe uforutsigbar.

Beskriv framtidige utfordringer/hendelser i virksomheten

Utfordringer vi ser fremover er at antallet barn under 3 år øker i barnehagen, dette fører til behov for flere ansatte i barnehagen.  Flere ansatte i barnehagen gjør at lønnsbudsjettene også øker.

Vi ser også utfordringer med å skulle oppgradere IKT utstyr i tråd med satsningsområdet, da det er lite rom for dette i budsjettet.

 

 

 

Arnhild Blystad

      Styrer