Året 2015

Virksomhetsleder/ rektor: Heidi Amundsen

Obligatoriske kartlegginger, lesing og regning

Skolen har lagt seg på en målsetting som er realistisk ut fra de bakgrunnsvariablene som en er kjent med i lesing og regning, fra tidligere kartlegginger i det daglige arbeidet. Resultatene viser at vi ligger omtrent på målsettingen i lesing. Det er små klasser med elevtall fra 15-20 her på skolen, det vil si at vi må påregne en vis variasjon fra år til år pga tilfeldigheter.

I regning så ble resultatet langt under forventet. Vi ser at selve gjennomføringen kunne vært gjort annerledes, og videre kartlegginger har resultert i økt tilpasset opplæring. Etter diskusjoner med lærer og spespedkoordinator er det flere elever som er med på lese/regne gruppe, i tillegg så har lærere lagt om undervisningen sin og vi har med assistent i de fleste timene.

Skolen har rutiner for å følge opp elever som lærere er bekymret for, og har ut fra våre rammer satt i gang lesekurs og regnekurs for å hjelpe til på kort sikt. På lang sikt tenker vi mer strategisk og at dette er noe som skolen i fellesskap må ta tak i, dette er ikke den enkelte lærers ansvar. Skolen jobber med å øke organisasjonskapitalen og strukturer. Dette for å utvikle oss som lærende organisasjon, og vi har blant annet satt av i snitt 1,5 time i uka til felles refleksjon og erfaringsdeling i fag og på tvers av fag. Dette vil igjen gi økt humankapital og sannsynligvis være med på å gi økt læringsutbytte til den enkelte elev ut fra dens ståsted.  I fellestiden har vi satt kartlegginger på kartet, og startet drøftinger rundt arbeidet i forkant av kartlegginger mht gjennomføring, hva skal vi måle og hvordan måle det.  Og i etterkant av karlegginger, diskutere om vi er på rett vei, eventuelt hvilke endringer og tiltak skal settes inn.  I tillegg til dette så vet vi hva forskningen sier om hva som gir god læring, hele personalet ble skolert på dette på P- dag i februar 2015 v/ Thomas Nordahl, vi må i fellesskap jobbe videre med å utnytte dette. Vi ble og av TN utfordret til å satse kun på 1- 2 ting, og gjøre dette bra før vi går videre. Skolen har startet arbeidet med å se på at vi i fellesskap har ansvar for de grunnleggende ferdighetene – og  våren 15 var det regning som har hovedprioritet og fra høsten 15 så øker vi fokuset på lesing. Våren 2015 jobbet vi systematisk med vurdering, utviklet blant annet en standard for oppstart av økter. Høsten 2015 startet vi, samen med alle de andre skolene i Løten, opp prosjektet «Vurdering For Læring». Tilbakemelding fra lærerne er at det er nyttig å diskutere/drøfte teori og egne erfaringer sammen. Dette prosjektet vil styrke læringsutbyttet på skolen.

Bilder fra læringsaktiviteter gjennom året:

En bildecollage over aktiviteter i forbindelse med samenes dag 2015
Samenes nasjonaldag den 6. februar nærmet seg, og 2 trinn hadde et tverrfaglig prosjekt om samer. Det har endt opp i mange fine resultater/produkter fra ivrige elever. Litt telling og sang på samisk ble det også tid til.

En bildecollage som viser 4-gangen gjort som en lek!
Øving på 4-gangen! Elevene har laget seg gange/snurrekort som gjorde 4 gangen til en motiverende lek og øvelse. Ivrige elever, moro!

I friluftslivets år, har vi sett på mulighetene vi har i nærmiljøet som læringsarena. Økt bruk av disse gir god relasjonsbygging og økt motivasjon i arbeidet med kompetansemålene, med å kytte praksis og teori sammen.

Vi jobber for å nå visjonen vår: Ådalsbruk skole – vi skal gi elever og ansatte mulighet til å realisere hele sitt potensiale.

Nasjonale prøver (NP) for 5. trinn
Her så lærte vi av gjennomføringen av de obligatoriske kartleggingene på våren, samt høst 14 sine NP. Høsten 15 i NP hadde vi lesehjelp for de som trengte det i regning. I tillegg så delte vi opp gruppe ved gjennomføringen, de var 21 stykker.  Vi ser at eleven presterer over det som skolen hadde forventet i regning.  I engelsk ligger og resultatene over det som er forventet mht tidligere kartlegginger. Lesing i NP for 5. trinn ble gjennomført, dypt beklagelig så var det ulike hendelser, blant annet sykdom, som gjorde at disse ikke ble ført inn i elektroniske systemer i tide. Men skolen har rettet prøvene selv og bruker den i arbeidet med å tilpasse undervisningen, vi ser og samsvar med forventningene vi hadde uten at vi kan gi et måltall på dette.

Se diskusjon over mht å øke læringsutbytte.

Digital kompetanse; her skårer skolen ca på målet. Det er jobbet systematisk med IKT.

Resultater fra elevundersøkelsen
Indikatoren støtte fra læreren, denne ser vi i sammenheng med vurdering for læring;  her ligger skolen over sitt mål – og vi anser dette som meget bra at elevene opplever god støtte fra lærerne. Forskning viser at relasjonen mellom lærer og elev er meget viktig for læringsutbyttet. Skolen har for alle ansatte hatt tema «relasjonsledelse» på en halv p – dag. Fokuset på vurdering for læring har og gjort mye, i de aller fleste timene på skolen er det nå mål som tydeliggjøres for elevene, elevene er og med på å utvikler kjennetegn/kriterier på god måloppnåelse. Fra Høsten 15 har alle lærere et personlig utviklingsmål som går på å bedre sin kompetanse mht vurdering for læring.

Indikatorene trivsel i skolen og mobbing;

 • Vi på Ådalsbruk har valgt ha fokus på PALS skoleåret 2014/15, alle ansatte har en personlig utviklingsplan under dette tema. Pals er noe skolen har jobbet med over lang tid, fokuset på dette videreførtes over til høsten 15.
 • Skolen jobber med læringsmiljøet hver dag i klasserommene og ute i friminuttene gjennom PALS og de forventningene skolens personale har til alle knyttet til kjerneverdiene våre: Respekt – Ansvar - Omsorg. Gjennom PALS så registrerer vi uønskede hendelser, vi har sammen jobbet med hva uønskede og alvorlige hendelser er og hvordan dette håndteres der og da, samt hva og hvordan det skal meldes videre i systemet. Vi har utarbeidet et verdidokument som sier noe om hvordan vi skal være mot hverandre i skolehverdagen. Og etter en prosess i 2015, hadde vi slagordet vårt på plass i januar 16; Ådalsbruk skole – sammen er vi gode!
 • Skolen har engasjerte trivselsledere som jobber i friminuttene med aktiviteter for alle. Skolen har og kjøpt inn leker for å aktivisere de miste positivt i friminuttene, og tre dager i uka (vår/høst) kan elvene ha med små hjul med hjelm. Det er økt voksentetthet ute i friminutter.  Vi ser at mye av den voldsomme leken avtar ute.
 • Vi har høsten 15 et prøveprosjekt med miljøarbeider, som og jobber noe som assistent. Miljøarbeideren er som smøring i maskineriet, tar samtaler og følger opp elever sosialt og lærerne kan ha økt fokus på læring.
 • Vi har noen elever som har §9a tiltak rundt seg, både for å verne dem og for medelever sin sikkerhet.  Et av tiltakene her er at personalet som jobber tett på utagerende elever har fått økt kompetanse på hvordan en håndterer utagerende adferd – dette er med på å dempe den negative adferden. For noen elever er det bedre opplæring både sosialt og faglig å benytte andre læringsarenaer en bare klasserommet.  Vi har satt inn ekstra lærertimer for å jobbe med samhandling i jentegrupper og med sosial trening for elever med utagerende adferd; disse timene legges det et alternativt undervisningsopplegg der det både er faglige og sosiale mål. Det er og satt inn ekstra assistent rundt elever som må ha oppfølging av voksen hele skoledagen.
 • Helsesøster jobber med enkeltelever, og dette er det et stort behov for her på skolen. Helsesøster jobber og med jentegrupper der målet er å forebygge og hjelpe jentene med konfliktløsning.
 • BUP, barnevernet, HIPPT og andre aktuelle instanser er viktige samarbeidspartnere.
 • Skolen engasjerer foresatte i elevkonfliktene, de er meget viktige samarbeidspartnere. Et tiltak foresatte selv har kommet med er der det er konflikter, er hele familiene noe sammen. Dette har det hatt stor effekt mht at barna ser at foreldrene kommuniserer og har det hyggelig sammen.
 • FAU tar ansvar mht det psykososiale miljøet ved skolen, de samler inn midler som blir brukt til sosiale tiltak. De har tatt utfordringen med at vi jobber sammen om med språket. På foreldremøter våren 15 har skolen og FAU laget et opplegg der det først vises en kort film om hvordan det vi voksne sier om andre påvirker barnas språk og holdninger. Filmen ble fulgt opp med spørsmål til diskusjon bla om bevissthet av språket vi voksne bruker, og hvordan unngå at barn tar en offerrolle.  
 • SFO er viktig spesielt for sosialiserings- og relasjonsbyggingsarena for de minste. Her har de jobbet med miljøet, og spesielt mht lyd inne. På sfo så har vi temagrupper hver fredag, barna er delt opp i grupper etter eget ønske; tur-, mat- og håndarbeidsgruppe. Tilbakemeldinger fra barna, foresatte og FAU er meget positivt. En dag i uka er det og bruk av gymsal til ulike aktiviteter. Ellers har vi mange ulike leker og aktiviteter barna kan drive med både ute og inne i frilek. Vi anser frilek som  viktig for barna etter lange dager på skolen. Felles for SFO i Løten så utarbeides det en kvalitetsplan.

Effekter av tiltakene på organisasjons og individnivå og veien videre:

 • En felles grunnforståelse av våre verdier (verdidokumentet) er viktig i vårt samarbeid, det samme er å vite hvor vi skal (visjonen vår og skolens utviklingsplan) og hvordan vi skal komme videre (slagordet). I tillegg så ser vi at strukturene( blant annet; møteplan, standarder) virker.
 • Fokus på arenaene der vi diskuterer fag har så langt vært refleksjon og erfaringsutveksling rundt årsplaner og arbeidsplaner, kartlegginger, progresjon i fagene, didaktikk, vurdering for læring og de grunnleggende ferdighetene. Vi valgte regning som hovedområdet våren 15 mht hva alle har ansvar for – ikke mist opp mot de nasjonale prøvene og kartleggingsprøver fra UDIR. En lærer som har gått på etterutdanning i regning har hatt felles skolering på samtaleteknikk i matematikk – og alle her prøvd ut dette i ulike fag, etterfulgt av erfaringsutveksling i de ulike fagene. Høsten 15 ble fokuset rettet mot lesing. En lærer tar etterutdanning i lesing og vi jobber med vår lesestrategi.

Responsen på erfaringsutveksling er positiv fra personalet, det har skjedd endringer i praksisen i klasserommene og på SFO– og på sikt vil dette gi økt kompetanse i personalet og vi vil se økt læringsutbytte.

 • Vi har skoleåret 2015/16 satt inn lesekurs og regnekurs for elever som etter kartlegginger har hatt behov for ekstra oppfølging i perioder, noe som gir økt kompetanse for elevene.
 • Alt dette henger nøye sammen med klasseledelse og tilpasset opplæring, som diskuteres i erfaringsutveksling. En effekt her er at dagen og timene nå startes med mål, ikke bare hva elevene skal gjøre.
 • Det at jeg som leder er tett på de ansatte - og som noen sier er en krevende leder, men at det er bra, for de vet hva som forventes – gjør at jeg vet at det er en utvikling i læringsprosessene på skolen og hva som skjer i klasserommene ute og inne.

Bilder fra læringsaktiviteter i 2015:

Bildecollage fra turgruppa i Ådalsbruk SFO
De ansatte har ønsket å utvikle tilbudet på SFO og har startet: En turgruppe som har ryddet leirplass. En håndarbeidsgruppe som har laget forskjellige ting. Og en matgruppe lager ulike retter, som de har servert alle på SFO. Et supert initiativ fra SFO ansatte.
En bildecollage om vennskap
Vennskap i ord, handling og dikt i 3. klasse. Et tverrfaglig tema, her har elevene  jobbet med skriftlige og muntlige mål i norsk. Dette engasjerte alle!

Ådalsbruk skole har i 2015 satt inn tiltak for å bedrer den enkeltes elevs resultater – målt mot seg selv. For oss er det viktig å stadig være på jakt etter å utvikle oss, noe som skal gi best mulig opplæringstilbud, innenfor de økonomiske rammene vi har.  Det er satt fokus på prosesser, verdier, målsettinger og å bygge strukturer for å øke både organisasjons- og personalkapitalen.  Dette arbeidet er tuftet på forskning om hva som gir best skole og læring for elevene!

Vi vil ta med oss det vi har startet og jobbe videre med dette i en dynamisk prosess. Vi evaluerer oss jevnlig og ser på: hva som er bra og hvorfor? Hva kan vi endre og hvordan? Og det vi skal endre kan godt være noe vi er gode på – for å bli enda bedre!

Videre vil vi inn i 2016 få på plass møteplasser for refleksjon og erfaringsutveksling for assistenter og SFO.  Vi vil sette fokus på foreldresamarbeid. Vi gjør mye bra, men ser at vi kan utvikle oss enda mer for å komme nærmere vår visjon:

Ådalsbruk skole – vi skal gi elever og ansatte mulighet til å realisere hele sitt potensiale.

22.02.16

Heidi Amundsen, rektor Ådalsbruk skole – sammen er vi gode!

Se også:
Ådalsbruk skole og SFO hjemmeside
Ådalsbruk skole - sammen er vi gode (Facebook)