Tjenesteområdet stab består av: Stabssjef Tore Edvardsen

De fire seksjonene omtaler/presenterer sin egen virksomhet i egne presentasjoner.

Året 2015

Stabssjef Tore Edvardsen

Staben utfører felles-/støttefunksjoner for hele kommunen. Målet er å tilby profesjonell hjelp og rådgivning til de virksomhetene som ønsker det.

Økonomirådgivernes viktigste arbeidsoppgaver i 2015 har vært å bistå virksomheter, som har ønsket det, med å styre virksomheten mot budsjettmålet. Det gjøres også kontinuerlig økonomisk analysearbeid for virksomhetene. Dette er en viktig controller-oppgave for å kunne være forberedt på eventuelle endringer i kommunens økonomiske rammevilkår i fremtiden. Regjeringen har signalisert at de vil revidere inntektsfordelingsmodellen (fordelingsnøkkelen for inntekter til kommunene) i løpet av 2016. Vi vet foreløpig lite om hvilken effekt en slik endring får for Løten kommunes økonomi.

Løten kommune har egen IKT-rådgiver selv om kommunen kjøper alle sine IKT-tjenester gjennom det interkommunale selskapet Hedmark IKT. IKT-rådgiveren bistår virksomhetene i IKT-relaterte spørsmål. Alle virksomheter i kommunen benytter IKT-verktøy og behovet er stadig økende. Kravet om innføring av digitalt førstevalg stiller store krav til kommunene. I 2015 har vi lagt ned mye arbeid i å få til løsninger for å kunne kommunisere digitalt med innbyggerne. Dette arbeidet er ikke sluttført og vil også pågå i hele 2016.

I Løten kommune har vi stor fokus på IT-sikkerhet og kommunen er medlemmer av KINS (Kommunal Informasjonssikkerhet). KINS jobber med å spre informasjon og høyne kompetansen til medlemskommunene gjennom kurs og konferanser. I 2015 gjennomførte vi en intern IKT-sikkerhetsrevisjon av kommunen. Resultatet av dette ble lagt frem våren 2015 og kommunisert ut til virksomhetslederne.

I 2015 tok hele kommunestyret i bruk lesebrett. Formannskapet hadde da benyttet lesebrett et års tid for å teste løsningen. Overgangen til lesebrett sparer penger til utskrifter og porto og innføringen av lesebrett spares inn i løpet av to år. Innføringen har gått greit uten store utfordringer.

Fremtidige ufordringer
Kommunesektoren står stadig overfor utfordringer med å tilpasse driften etter sentrale føringer og rammer. Stabens oppgave i slike tilpassninger er blant annet å kvalitetssikre faktagrunnlaget og samtidig være med å gi anbefalinger om mulige tiltak. Dette er viktige oppgaver som er avhengig av god kompetanse. Både bevaring av eksisterende og stadig opparbeiding av ny kompetanse vil være viktig for fremtiden. Dette gjelder både innenfor økonomi og IKT.

Økonomisk resultat
Totalt har staben et økonomisk resultat i samsvar med budsjettramma. Alle seksjonene har vist god økonomisk styring gjennom hele 2015.