Året 2015

Seksjonsleder: Erik Adolfsen

Personell
Personellsituasjonen i Bygg og vedlikeholdsseksjonen for 2015 har vært stabil. Sykefraværet er på godt under 2%.  

Økonomi/drift
Økonomisk resultat på 101,7% er tilfredsstillende. Skadebelastningen har vært noe større enn et normalår, spesielt nevnes reperasjon av heis på Helsetunet på slutten av året. Reparasjonsandel til tekniske anlegg virker som går litt opp for hvert år.

Sommeren ble i 2015 var det ikke økonomisk grunnlag til å ta inn ekstrahjelp til utvendig maling som tidligere år. Det er imidlertid gjennomført maling i både boligmasse og formålsbygg i 2015 av egne ansatte. 

Ekstramidler til vedlikehold er disponert i hovedsak til takarbeid. Bristol, Kvennhaugen, brannstasjon og en utleiebolig har fått nye tak i 2015.

Vedlikehold
Det er gjennomført mange vedlikeholdstiltak i 2015. Andel uløste oppgaver er imidlertid stigende år for år.

Energi
Energiforbruket har stabilisert seg på et lavere nivå enn for noen år siden. Gjennomførte tiltak og innarbeidelse av holdninger har gitt gode resultater. Vindusskift ved Løten helsetun, lysskift og vindusskift i aula på LUS, skifte av utebelysning ved Ådalsbruk, i Utgårdsvegen og på Østvang. Samt en del lysstyring og noe overgang til LED belysning er tiltak som er gjennomført i 2015. Av energisparemidler er kr 0,85 mill brukt i 2015.

For alle anlegg er forbruket på ca 7,0 mill kwh i 2015, med en kostnad på 5,25 mill. Budsjettpostene hadde et mindreforbruk på 0,73 mill for året. Energisparefondet er ved inngangen til 2016 på 1,2 mill.

Bosetting av flyktninger
I 2015 er det kjøpt to eneboliger for bosetting av flyktninger. En bolig er solgt på det åpne marked.

Plan arbeid
Plan for formålsbygg ble ferdigstilt i 2015. Plan er retningsgivende for BVS sine prioriteringer gjennom året. Rehabiliteringsdelen av planen er satt på vent i forbindelse med barnehageutredning. 1. bygg for rehabilitering er Ryli barnehage.

Prosjekter

Utskifting av vinduer ved Løten Helsetun .

Vindusskift på Helsetunet ble ferdigstilt i 2015. Prosjektet er avsluttet.

Nymontering av ventilasjon i sløydrom på Jønsrud skole

Prosjektet er ferdigstilt.

Reservestrøm Løten Helsetun

Utredningsarbeid er ferdigstilt. Gjennomføring av tiltak er innarbeidet i økonomiplan.

Utfasing av oljekjel på Ådalsbruk skole og barnehage

Avsetning var midler til utredning. Tiltaket er imidlertid ferdigstilt innenfor årets ramme med ombygging av oljefyr til biofyr. Prosjektet er avsluttet.

Løten Ved og service

Forprosjekt ble utarbeidet vår 2015. Imidlertid endte dette opp i så vidt høye kostnader i forhold til avsetning at prosjektet ikke ble fremmet av prosjektleder. Nytt forprosjekt er under utarbeidelse.

Omsorgsboliger på Haugland tomta

Det ble avholdt 4 møter i 2015 samt foretatt 2 ekskursjoner til henholdsvis Elverum- og Ringsaker kommune. Dette for å se på ferdigstilte prosjekter innen samme området.

Reguleringsplanarbeid for tomta er startet opp.

Forprosjektarbeid gjennomføres samtidig med reguleringsplanarbeid.

(Løten, 24.2.2016)
Seksjonsleder Erik Adolfsen