Les årsmelding fra:

Årsmelding 2015 Velferd

Kommunalsjef: Arne Jørstad

Ansvarsområdet for kommunalsjef Velferds består av virksomhetene Løten Helsetun, Hjemmebasert omsorg, Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA), Barnevern, Familie og helse, Kvalifisering og NAV (kommunal del). Virksomhetene dekker det aller meste av kommunal tjenesteyting innenfor helse og sosial, med brukere i alle aldersgrupper. For nærmere beskrivelse av virksomhetene og aktiviteten i 2015 vises til årsmeldingen for den enkelte virksomhet.

Året 2015 har vært preget av høy aktivitet på alle områder. I tillegg til ordinær drift og tjenesteproduksjon har ulike typer utviklingsarbeid preget aktiviteten. Dette er viktig også i et driftsperspektiv. Utvikling av tjenestene i retning av å bli mer forebyggende, tverrfaglige og helhetlige er viktig for å møte morgendagens utfordringer.  Det er utviklingstrekk spesielt innenfor sosialområdet som tilsier økt innsats for å skape en mer bærekraftig utvikling, med økt antall barnevernssaker og økte sosialhjelpsutbetalinger som symptomer på dette. Vi må derfor intensivere arbeidet med å videreutvikle tjenesteproduksjonen med fokus på forebygging framfor reparering. NAV har i 2015 startet opp arbeidet med organisasjonsendringer for å frigi tid til et sterkere fokus på aktivitet og arbeid.

Veiledningsprogrammet «de utrolige årene» og Barnefattigdomsprosjektet er eksempler på arbeid som i 2015 har fått oppmerksomhet utenfor kommunens grenser, endog nasjonalt. Engasjement i MOT, et program som tar sikte på å styrke ungdommens selvfølelse og mot til å ta egne valg, er et annet. Løten har inngått avtale som MOT-lokalsamfunn, med oppstart i ungdomsskolen f.o.m. skoleåret 2015/2016. Dette er ett av flere virkemidler for styrking av barne- og ungdomsmiljøene der flere aktører innenfor det kommunale tjenesteapparatet bidrar. Satsing på barn og unge er en investering med høy avkastning.

En folkehelsepolicy som innspill til den kommunale planstrategien blir lagt fram politisk i løpet av våren 2016 og blir et viktig bidrag i videreføring av arbeidet med å videreutvikle et helsefremmende lokalsamfunn; et samfunn med oppvekstvilkår og bo- og leveforhold som gir mening, mestring og livsglede.  Å videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor vil være helt avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Det er all grunn til å berømme frivilligheten for den gode og viktige jobben som er gjort også i 2015. Blant alle bidrag kan trekkes fram den jobben som Møteplassen, Frivilligsentralen og Røde Kors har gjort i form av arrangementer og møteplasser som fremmer integrering av flyktninger og innvandrere i Løtensamfunnet. Samarbeid om Barnefattigdomsprosjektet, der også idretten har vært en viktig medspiller, er et annet eksempel.  Det viktigste folkehelsearbeidet skjer utenom de kommunale tjenestene og kommunen må fortsette å stimulere og spille på lag med frivilligheten i dette arbeidet.

Innenfor omsorgstjenestene er det nok en gang grunn til å trekke fram kjøkkenet ved Løten Helsetun som vinnere av prisen «Gylne måltidsøyeblikk», en konkurranse initiert av Mat- og landbruksministeren. Mat og ernæring er en helt vesentlig del av et omsorgstilbud – mat er helse i vid forstand! Det er derfor gledelig at arbeidet som blir gjort på dette området i Løten blir lagt merke til og satt pris på, også utenfor kommunens grenser.

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen er Løten som første kommune i Innlandet gitt status som demensvennlig samfunn. En samarbeidsgruppe med representanter fra kommune og frivillighet, med kommunens demenskoordinator i spissen, har som ledd i dette arbeidet arrangert flere møter for ulike aktører i Løtensamfunnet der demens og hvordan man kan tilrettelegge og møte mennesker med demens på ulike arenaer har vært tema.  Dette er et viktig ledd i arbeidet med å normalisere og tilrettelegge for at denne gruppen mennesker kan bo hjemme og fungere i sitt nærmiljø lenger enn tilfelle er i dag. Engasjementet fra ulike næringsaktører i dette arbeidet er både imponerende og gledelig.

I det forebyggende perspektivet kan nevnes at arbeidet med hverdagsrehabilitering er videreført og utviklet i 2015 – dette vil være et viktig satsningsområde i årene framover fordi det handler om å styrke mulighetene for egenmestring. I 2015 har kommunen også blitt med i et regionnettverk med kommunene Hamar, Ringsaker og Stange i arbeidet med velferdsteknologi. Dette arbeidet handler om hvordan vi ved hjelp av teknologi kan legge til rette for å styrke den enkeltes evne til å mestre egen hverdag.  For Løten sin del er dette arbeidet helt i oppstarten.

Etter et omfattende forarbeid vedtok Løten kommunestyre i desember 2015 en kommunal driftsmodell for Bristol legesenter, slik at begge legesentrene i kommunen nå har lik driftsmodell. Dette gir forutsigbarhet for rammevilkårene rundt legetjenesten som en helt vesentlig del av kommunens helsetilbud. Som en følge av Samhandlingsreformen etablerte kommunen fra høsten 2015 øyeblikkelig-hjelp tilbud ved Kommunalt Medisinsk Senter ved Tømmerli i Brumunddal. Sammen med Stange kommune kjøper Løten dette spesialiserte tilbudet av Ringsaker kommune for å sikre et tilstrekkelig robust faglig tilbud.