Året 2015

Barneverntjenesten i Løten har som mål å være tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere i kommunen. I 2015 var barneverntjenesten representert i flere ulike tverrfaglige team og utviklingsarbeider for å bedre barn og unges levekår i kommunen.

Interkommunalt finansierer og samarbeider barnevernet med kommunene i Hedmark vedr opprettholdelse av felles Barnevernsvakt. Andre viktige samarbeidspartnere er krisesenteret, BUF etat, politiet, SMISO, BUP  og Familievernkontoret.  Løten barnevern deltar i barnevernledernettverket i Hedmark.

Barneverntjenesten har i dag 8 faste stillinger medregnet den merkantile ressursen. Tjenesten fikk i år tilført ressurser til en 0,5 tiltaksstilling gjennom statlige midler fra Fylkesmannen, og ved hjelp av disse midlene og at halvstilling som ble ledig i tjenesten ble dette omgjort til en 100% stilling. Tjenesten har samtidig mistet 40 % psykologressurs. I 2015 har barneverntjenesten vært nødt til å  leie inn konsulenttjenester fra Barnevernkompetanse og Familiehjelpa på grunn manglende kapasitet.

Barneverntjenesten i Løten har over tid hatt en vakanse når det gjelder antall stillinger i forhold til antall mengde av saker. Det betyr at lovpålagt saksbehandling når det gjelder meldinger og undersøkelser har blitt prioritert, og frister er overholdt. Samtidig så har ikke tjenesten klart å prioritere det forebyggende arbeidet og oppfølging av tiltak- og omsorgssaker, godt nok på grunn av tidkrevende saker.

Barnevernstjenesten i Løten jobber etter generalistmodellen. Det betyr at hver konsulent har ansvar for alle prosessene i en barnevernssak som undersøkelse, forebyggende arbeid, oppfølging av hjelpetiltak og omsorgstiltak. Det har tidligere vært forsøkt å dele opp tjenesten i team innenfor de ulike prosessene, men på grunn av en sårbar organisasjon med antall ansatte, har dette blitt vanskelig å gjennomføre.

Barneverntjenesten har også tilsynsansvar for flere barn som er plassert i Løten av andre kommuner. Det er tidligere vært forsøkt å flytte ansvaret til en annen del av den kommunale virksomheten uten og ha lykkes med det. 

Barneverntjenesten har i 2015 samarbeidet med Helse- og familietjenesten med å gjennomføre DUÅ, De utrolige årene, som er et lavterskel tilbud av et foreldreveiledningsprogram.

Faglig kompetanseheving hos personalet har gjennom året vært fokus på avdekking av vold og overgrep i nære relasjoner, tilknytningsteori, opplæring i De utrolige årene, kurs vedr vold/seksuelle overgrep/rus, kurs vedr suicidalitet og COS-P. I tillegg har tjenesten vært opptatt av internkontrollen ved å bedre saksbehandlingsrutiner gjennom flere fagdager. Det er også avholdt felles fagseminar med Helse og familietjenesten høsten 2015.

To av barnevernkonsulentene har gjennomført videreutdanning i undersøkelsesprosesser i Barneverntjenesten. Barnevernleder har startet på videreutdanning i samhandlende barnevernledelse.

Spesielle utfordringer

Barneverntjenesten i Løten har mange meldinger med høy alvorlighetsgrad som vold i nære relasjoner, høyt konfliktnivå mellom foreldre, rusproblematikk og psykisk helse, i tillegg til atferdsproblematikk hos barn og unge. Effektiviteten i tjenesten krever gode rutiner og godt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Det krever også at barneverntjenesten og samarbeidspartnere er tydelige på hva som er deres arbeidsområder, og kan samarbeide på tvers til barnets beste.

Løten barnevern ønsker å fokusere på tidlig intervensjon og gode tverrfaglige tiltak. Videre vil et fokus være å sikre at gode hjelpetiltak blir tilpasset individuelt, gjerne på tvers av tjenestene. Det er viktig å sikre at igangsatte hjelpetiltak i hjemmet blir fulgt godt nok opp. Endringsprosesser er tidkrevende, og det å jobbe med relasjon og komme i posisjon er et satsningsområde i Løten barnevern. Dette kan føre til endringer i rutinene i undersøkelsesprosessen og følger av endringer i barnevernloven der man skal kunne pålegge hjelpetiltak fra 01.04.16. Dette vil være tidkrevende i saksbehandlingen og krever kompetanseheving av de ansatte, og videreutvikling av tilpassede tiltak i det forebyggende arbeidet.

Barneverntjenesten er opptatt av å ha en god oppfølging av barn som bor utenfor familien. Det krever lovpålagte tilsynsbesøk, 2-4 ganger i året. Å tilstrebe gode tiltaksplaner, og kontinuerlig evaluering av tiltakene vil fortsatt være et satsningsområde i Løten barnevern. Dette er tid og kostnadskrevende for saksbehandlere.

I saker hvor hjelpetiltak er prøvd, eller barneverntjenesten ikke kommer i posisjon til tross for store bekymringer for om omsorgen er god nok, kan barneverntjenesten velge å prøve saken i Fylkesnemda. Dette er tidkrevende for saksbehandler i perioden hvor saken utredes, forberedes og behandles. Andre saksbehandlere må derfor jobbe med sakene til saksbehandler i perioder hvor dette pågår.

Framtidige utfordringer

En forutsigbar hverdag i en krevende arbeidssituasjon krever et godt og stabilt kollegium. Det er utfordrende for en tjeneste med stadig gjennomtrekk av personale. Løten kommune ønsker en stabil tjeneste, og en målsetning er at denansatte opplever at arbeidet som gjøres blir verdsatt.

Barnevernet har i dag utfordringer når det gjelder å følge opp omsorg og hjelpetiltak godt nok. Våren 2015 ble det tilsatt en tiltakskonsulent i barnevernet. Økonomisk er det ressurssparende å hjelpe barn i sitt hjem, enn å plassere barn ut av hjemmet. Ved å ha økt fokus på tidlig intervensjon, og utvikle et bedre tverrfaglig samarbeid kan dette være avgjørende for å bedre barnas situasjon i hjemmet. Løten barnevern er gode på å overholde frister i undersøkelsessaker, men et videre satsningsområde vil være god nok oppfølging og evaluering av ulike hjelpe og omsorgstiltak. Det samme gjelder dokumentasjon av arbeidet, som også er tidkrevende i en ellers hektisk hverdag.

De økonomiske utgiftene i barneverntjenesten vil aldri være forutsette i løpet av et år. De er avhengig av mengde omsorgsovertakelser hvor advokatutgifter, eventuelle sakkyndige utredninger og konsulentbistand vil avgjøre kostnadene i tjenesten.

Det er bekymringsfullt at tjenesten i dag ikke har nok ressurser til å følge opp alle lovpålagte saker på en god nok måte. Fokus på en bedre internkontroll ved å utarbeide bedre rutiner og dokumentasjon internt og eksternt i tjenesten, vil være et kontinuerlig satsningsområde. Det handler om å avklare arbeidsoppgaver, og ha felles prosedyrer i samsvar med problemsituasjonen i den enkelte barnevernssak.

Barneverntjenesten mener at en løsning kan være å endre generalistmodellen til en spesialiseringsmodell, for å utvikle og forbedre tidlig intervensjon i tjenesten og bli bedre på å følge opp sakene i hver fase. Dette krever at tjenesten får tilført ressurser for utvidelse av antall stillinger i tjenesten.

Barneverntjenesten ønsker fortsatt å være en samarbeidsorientert, god og faglig oppdatert tjeneste, og det er ønskelig å jobbe for mer effektive løsninger i det tverrfaglige, forebyggende arbeidet i kommunen.