Året 2015

Økonomi
Overforbruk i forhold til justert budsjett 101,6 % eller ca. kr. 620.000. Opprinnelig budsjettramme har i løpet av 2015 blitt styrket med kr. 7.272 mil.

Kr. 5.480 mill. er reguleringer i forhold til tjenester. Kjøp av tjenester, psykisk helse og avlastning barn.
Kr. 1.792 mill. er reguleringer i forhold til lønn/pensjoner.

Hovedårsakene til overforbruket i 2015, er kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere. Tjenestene er ikke blitt fullfinansiert, slik at virksomheten har hatt utfordringer med å finansiere dette innen for egne rammer. Deler av utgiftene kommunen har til ressurskrevende brukere blir finansiert fra Staten gjennom egne øremerkede tilskudd.

BRA har i 2015 arbeidet med å få en enda bedre økonomistyring, gjennom bedre oversikter og tiltak som har vært rettet mot sykefravær.

Sykefravær:

Sykefraværet har gått betydelig ned:

 

2014

2015

Sykefravær - egenmeldt

1,94 %

1,27 %

Sykefravær - sykemeldt

12,42 %

7,92 %

Spesielt i boligene har det vært gjort mye arbeid med sykefravær.

Faglige tiltak

Tjenester
Med utgangspunkt i Folkehelseinstituttet sin folkehelseprofil for Løten kommune er det utfordringer i forhold som påvirker de tjenestene BRA skal gi:

Direkte: Psykiske lidelser symptomer./lidelser primærhelsetjeneste (15-29 år), psykiske lidelser, legemiddelbrukere. Muskel og skjelett, primær helsetjeneste. Høyere forekomst enn landet sett under ett. 

Indirekte: lav utdanning (30 -39 år), uføretrygdede (18-44 år), flere unge over lengre tid på sosialhjelp (KOSTRA). Dårligere enn landet.    

ROP:
Det er en markant økning i antall brukere i ROP tjenesten. Tjenesten opplever et press fra spesialisthelsetjenesten som ønsker å skrive ut pasienter med relativt stort hjelpebehov. Med en ny bemannet bolig på Haugland vil vi kunne møte denne utfordringen. Det er viktig å bygge opp nødvendig kompetanse for å være best mulig rustet.

Tjenesten har en sammensatt og god tjenestemeny med individuelle samtaler med systematisk bruk av kognitiv terapi og MI (motiverende intervju) først og fremst mot angst og depresjonspasienter. Tjenesten har et stort fokus på aktivitet som behandling og har nå regelmessige grupper med stadig økende antall brukere. De drifter også dagtilbud og brukerstyrt dag på Sentralen. Vi benytter skog og mark og er mye ute å går i individuelle samtaleoppfølging. Vi mener at tjenesten er en liten foregangskommune akkurat på dette området.

Rehabiliteringsgruppen: (ergoterapeuter, fysioterapeuter og helsesøster)

I løpet av 2015 har ergoterapeutene, fysioterapeutene og helsesøster for eldre blitt organisert som et team med en teamleder. Teamlederrollen tar tid fra direkte brukerrettet virksomhet fra ergoterapeutene men gir forhåpentligvis gevinster på andre områder.

Fysioterapeutene har i 2015 gitt tjenester til en bred brukergruppe både i og utenfor institusjon. Fysioterapeutene har hatt stort fokus på rehabiliteringspasienter på Løten Helsetun og har brukt ressurser på prosjekt hverdagsrehabilitering i 2015. Fysioterapeutene har en viktig rolle i det tverrfaglige samarbeidet på rehabiliterings- og korttidspost ved Løten Helsetun gjennom deltagelse i brukerrettete møter og møter mellom fagutøver for å bedre pasientflyten inn og ut av sykehjem. Fysioterapeutene har sammen med helsesøster for eldre arrangert «Samhold», en gruppe med mer forebyggende fokus.

Ergoterapeutene har gitt tjenester til alle aldersgrupper i og utenfor institusjon i 2015. Ergoterapeutene har brukt ressurser inn i demensteam, kompetansegruppe universell utforming, prosjekt hverdagsrehabilitering og teamlederrollen. Ergoterapitjenesten har rollen som koordinator opp mot Hjelpemiddelsentralen og administrer mye av hjelpemiddelformidlingen i Løten kommune (langtidsutlån). Utover oppfølgingen av hjemmeboende har ergoterapitjenesten i stor grad fulgt opp pasienter med rehabiliterings- og kortidsvedtak på sykehjemmet. Rehabiliteringsområdet og akutt utlån av hjelpemidler påvirkes når pasienter skrives raskt ut fra sykehus.

Helsestasjon for eldre har i 2015 drevet forebyggende og helsefremmende arbeid for hjemmeboende eldre i Løten kommune. Helsesøster for eldre har gitt helsesamtaler med fokus på hjelp til selvhjelp og motivering til egenomsorg. Antall personer som har fått tjeneste av helsesøster har økt fra 2014 til 2015. Helsesøster for eldre arrangerer gruppen «Samhold» sammen med en av fysioterapeutene. Helsestasjon for eldre har også tilbudt kognitiv terapi til eldre som føler seg nedstemt eller sliter med lettere depresjon.

Konsulent funksjonshemmede:
Konsulentenes hovedoppgaver er råd og veiledning, individuell plan, koordinatoroppgaver og utmåling av tjenester etter lov om helse og omsorgstjenester, bl.a. støttekontakter. Mye av tiden brukes til samarbeid med ulike instanser for å hjelpe brukeren på best mulig måte. Tjenesten har alle mulige typer brukere uavhengig av diagnose eller mestringsevne. Likevel er det en gruppe som man forsøker å prioritere særskilt, nemlig unge personer som bor i egen bolig og som har problemer med å mestre bosituasjon og daglig fungering. Tjenesten har ikke egne midler til dette og samarbeider derfor med andre tjenester om dette.

Boligene for psykiskutviklingshemmede/funksjonshemmede:
Boligene har hatt mye fokus i 2015 på interne tiltak i forhold til sykefravær og økonomistyring. Dette har gitt positive resultater. I tillegg til sin målgruppe, voksne funksjonshemmede, gir også boligene avlastning til barn. Dette ses på som et midlertidig tiltak, inntil Løten kommune i følge vedtatt boligplan etablerer egen bolig for dette formålet.

Det er 2 boliger for psykisk utviklingshemmede/funksjonshemmede i Løten. En for eldre og sterkt funksjonshemmede og en for unge og mindre funksjonshemmede. I sistnevnte bolig er det noe inn og utflytting. Der brukeren kan og ønsker og bo i egen bolig, bidrar konsulenten for funksjonshemmede sammen med personell i boligen til at bruker blir selvstendige i egne bolig.  

Kvennhaugen dagsenter:
Dagsenter for eldre har en forebyggende effekt, antall brukere er stabilt. En klar målsetning her er å utvikle og tilpasse aktivitetene både i forhold til innhold og bredde.

Grønn omsorg:
Tilbudet er opprettholdt med de gruppene som var i 2014. Samarbeidet har vært meget bra, virksomhetsleder har deltatt i utarbeidelsen av Fylkesmannen sin handlingsplan for Inn på tunet i Hedmark 2015 -2017.

Fra 2016 er tjenestene Dagsenter og Grønn omsorg/Inn på tunet overført til Hjemmebaserte tjenester for å få ennå mer helhetlige tiltak.

Forebyggende aktiviteter i BRA

I tillegg til aktiviteten til helsesøster for eldre er tjenesten i BRA involvert i følgende.:

 • Deltakelse i TUT, tverrfaglig ungdomsteam
 • Deltakelse i sped- og småbarnsteam
 • Koordineringsgruppen i SLT
 • Gruppa ”Samhold” trivselstiltak i samarbeid med frivilligsentralen
 • Folkehelsearbeid
 • Interkommunalt kulturnettverk

Ansatte/personell

Opplæring

 • Ruskompetanse
 • Hverdagsrehabilitering
 • Motiverende intervju
 • Ledelse og administrasjon
 • Velferdsteknologi
 • Saksbehandling
 • Div. fagkurs

HMS
De har blitt nødvendig å sette fokus på risikovurdering i forhold til sikkerhet for ansatte i psykisk helse/ROP.  Det er etablert adgangskontroll i forhold til kontorer og det er utarbeidet egne rutiner som skal brukes i forbindelse med trussel om vold.

Oppsummering 2015
2015 har vært et svært utfordrende arbeidsår for alle ansatte. Det har vært jobbet godt med å opprettholde gode tjenester overfor brukerne. Mange har også bidratt til å få sykefraværet og dermed økonomien tryggere. Det er gjennomgående god fleksibilitet i ansatte gruppen, mange deltar i utdanning og opplæringstiltak.  Kunnskapsnivået har økt gjennom at flere deltar i opplæringstiltak.