Årsmelding 2015

 

BUK – Barn og unges kommunestyre
I løpet av 2015 ble det avholdt tre møter i BUK, to møter i Arbeidsutvalget, tre møter i Ungdomsrådet og ett møte i Barnerådet.

BUK fordeler hvert år kr. 20.000,- til barne- og ungdomsformål i Løten. I tillegg ble det overført kr. 4.000,- fra 2014, som ikke var fordelt. Dermed hadde BUK kr. 24.000,- til utdeling i 2015, hvorav 14.000,- ble delt ut på våren. Høsten 2015 ble det delt ut kr. 8.000,-. De resterende 2.000,- ble overført til utdeling i 2016.

BUK/Ungdomsrådet/Barnerådet har i 2015 gitt innspill til kommunens energi og klimaplan. De har uttalt seg om plasseringen av lekeplass i sentrum, om plan og investeringsbehov for lekeapparater for Løten kommunes skoler og barnehager, om kulturskolens lokaler og om Sentralen/Ungdommens hus. I tillegg har de uttalt seg til planforslaget om gang og sykkelveg langs Budorvegen og kommet med en uttalelse til budsjettforslaget for 2016.

Barn og unges talsperson i plan- og byggesaker
Barn og unges talsperson i plan- og byggesaker gav i mai 2015 en høringsuttalelse til trafikksikkerhetsplanen. Det er også gitt uttalelse til kommuneplanens arealdel i 2015.
 

SLT – Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak
I 2015 har Tverrfaglig UngdomsTeam (TUT) hatt 6 møter. Det har blitt drøftet 1 individuell sak, der foresatte og ungdom deltok, hatt 3 oppfølgingssaker fra 2014, og 8 andre saker.  

MOT ble innført i Løten kommune i 2014. MOT er et tiltak som dekker flere av de utfordringene resultatene fra UngData-undersøkelsen viste. Hovedansvaret for MOT ligger ikke hos SLT-koordinator, med SLT-koordinator er med i kommunens MOT-team.

Det er opprettet et samarbeid med Hamar, Stange og Ringsaker der fokuset er radikalisering og voldelig ekstremisme. I mars 2015 ble det i samarbeid mellom kommunene arrangert et seminar for å heve kompetansen og bevisstheten blant de ansatte. Samarbeidet har fortsatt og det planlegges en interkommunal ressursgruppe.

Stimuleringsmidler tildelt fra KoRus-Øst, til bruk i kompetanseheving innen rus, psykiatri og forebyggende arbeidet, ble overført fra 2014 til 2015. I mars ble det gjennomført et to-dagers kurs i «psykologisk førstehjelp», gjennom RVTS Øst.  25 ansatte i Løten kommune deltok.
I april ble det avholdt et kurs i «Tegn og symptomer», med innleid kursholder fra Norsk narkotikapoliti forening. Kurset var åpent for alle ansatte i Løten kommune, samtidig som invitasjonen gikk til nabokommuner og institusjoner. 15 fra Løten kommune deltok, og 100 fra andre kommuner/institusjoner. 4 stk. har vært på eksterne kurs, med midler fra KoRus, i 2015.

I februar 2015 ble det besluttet at Løten kommune skulle utarbeide en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. SLT-koordinator ledet arbeidet. Planarbeidet har foregått i 2015, og vil bli sluttført på starten av 2016.

Det ble i 2015 søkt KRÅD om kr. 100.000,- i stimuleringsmidler til SLT-koordinatorstillingen. Løten kommune fikk innvilget kr. 50.000,- Mulighetene for å søke om stimuleringsmidler for Løten er nå oppbrukt. Det kan i fremtiden søkes om midler til tiltak.

Gjennom året er det jobbet kontinuerlig med SLT på alle nivåer, og for at forebyggende arbeid skal få en høy prioritet i Løten kommune.


TrafikkLykke-prosjektet
Tiltak som ble iverksatt for å nå prosjektets mål; ”Løten skal være et trygt sted å ferdes, de unge bil- og motor interesserte blir hørt og tatt på alvor, og Løtens befolkning har gode holdninger når det gjelder trafikksikkerhet”, ble i 2015 videreført.

Dette dreier seg om mopedsamling for ungdom med mopedførerbevis og/eller trafikalt grunnkurs. Tilbudet ble i 2015 utvidet fra en til to samlinger.  ”Glatta” for unge bil- og motor interesserte (i samarbeid med Stange) er uforandret fra 2014.

Oppfølgingen av tiltak etter «Si i fra for alle mellom 0 – 100!» har fortsatt i 2015.


-Edel Klaape-Aasdal-