Året 2015

Helse -og familietjenesten har i løpet av 2015 hatt flere endringer i personalgruppen. 4 ansatte med  lang fartstid  i virksomheten  har sluttet. Vi har lyktes i rekrutteringen av nye medarbeidere, men i perioder av året har det vært vakanse i både ekspedisjonstjeneste, jordmortjeneste, helsesøstertjeneste og konsulenttjeneste for barn med bistandsbehov. Virksomheten disponerer ikke psykologkompetanse lenger.

Høyt sykefravær forklares med flere langtidssykemeldinger av ulike årsaker.

Det er 100% oppslutning om helsestasjonens tilbud. Låserutiner er endret og brukerne av helsestasjonen har i løpet av året erfart at lokalene har blitt mer lukket og fremstår mindre brukervennlig, tjenesten oppleves ikke så tilgjengelig som tidligere. Det arbeides med å finne gode og praktiske løsninger på dette.

Virksomheten har i 2015 hatt et nært samarbeid med Barneverntjenesten og Flyktningetjenesten som har deltatt med kursledere i foreldrekursene av «De utrolige årene». Det har vært gjennomført 2 ordinære kurs for foreldre med til sammen 19 deltagere, i tillegg til at det har vært 2 kurs for flyktninger med til sammen 21 deltagere. Deltagerne gir gode tilbakemeldinger etter gjennomført kurs. Løten kommune har 2 sertifiserte gruppeledere som kan veilede andre ansatte. Koordinator for DUÅ i Løten ble utnevnt til «Årets utrolige medarbeider» på den årlige konferansen for alle som benytter programmet.  I løpet av året har koordinator etablert samarbeid med HIPPT og Ryli barnehage, som innfører lærerprogrammet i barnehagen. Helse - og familietjenesten bidrar inn i arbeidet med «MOT».

Resultatene av Ungdataundersøkelsen viser at ungdom har utfordringer knyttet til psykisk helse. Dette samsvarer med helsesøstrenes erfaringer fra åpen kontortid på skolene. Det er mange henvendelser og i perioder venteliste for samtale med helsesøster når de er ute i skolen. Spesialisthelsetjenesten forventer at kommunen styrker kompetansen på psykisk helse, og det forventes at barn og unge med behov for oppfølging blir ivaretatt på kommunalt nivå. En helsesøster har gjennomført mastergrad i psykisk helse i løpet av 2015 – midler fra Fylkesmannen har gjort dette mulig.

Familiekonsulenten vår har bidratt i utformingen av veileder fra SSE (Statens senter for epilepsi).

Fysioterapeut for barn har blitt bedt om å delta i arbeidsutvalg ved Regionsenter for habiliterings- tjenesten for barn og unge, for å utforme regionale retningslinjer for habiliterings- tjenestens oppfølging av barn og unge med Downs syndrom.

Oppdrag av denne art bidrar til utveksling av kompetanse, samtidig som det er med og bidrar til et positivt omdømme for Løten kommune.

Utfordringer for virksomheten

Mange barn med store og sammensatte behov for tjenester har rettigheter til Individuell Plan. Det benyttes eget digitalt program til dette. Det er en stor utfordring fordelt på få ansatte i virksomheten og det er et behov for tettere samarbeid med barnehager og skoler for å ivareta barn og foreldre på en god måte.

I 2015 har det vært utfordringer knyttet til kontinuitet i virksomheten, på grunn av store utskiftninger og høyt sykefravær i personalgruppen.

Vi opplever at eksterne aktører ofte legger premisser, skaper forventninger hos brukerne, og gir føringer til konsulent for barn med bistandsbehov sin saksbehandling av søknader på tjenester etter Helse og omsorgstjenesteloven.

Det er forventninger fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og fra habiliteringstjenesten for barn og unge om at flere og flere oppgaver skal ivaretas på kommunalt nivå.