Året 2015

Verdigrunnlag for Hjemmebasert omsorg:
Profesjonell omsorg med trygghet og respekt

Hovedmål:

  1. Alle skal ha et verdig liv der egne ressurser utnyttes aktivt i forhold til grunnleggende behov med vekt på trygghet, respekt og kvalitet.
  2. En helhetlig fleksibel pleie – og omsorgstjeneste som samvirker til et aktivt liv og gir nødvendige tjenester på et riktig omsorgsnivå.
  3. Et likeverdig tilbud som ivaretar nærhet, økt medbestemmelse og rom for utvikling.

Plan for Helse og omsorg 2012-2025

Alle i Løten skal oppleve trygghet, verdighet og omsorg. De skal oppleve en grunnstemning av mestring i en meningsfull hverdag.

Det skal være godt å bli gammel i Løten. Hjemmebasert omsorg gir fleksible tjenester og har stor tillit blant brukerne, de er godt fornøyd med tjenestene som gis, men resultatet av brukerundersøkelsen har gått ned fra 5,4 til 5,1.

Det er til tider stor pleietyngde i virksomhetsområdet og det er spesielt sårbart i helger og  høytider. Ressursbehov, kompetanse og faglig forsvarlighet vurderes kontinuerlig.                                                             

Demenskoordinator
Det er opprettet en 60 % stilling Demenskoordinator jfr. Helse –og omsorgsplan, har omdisponert ledige stillinger for å få til dette. Det er viktig å fange opp pasientene tidlig i sykdomsutviklingen for å lage et godt tilbud slik at de kan bo lengst mulig hjemme. Pårørende samarbeidet blir vektlagt, og vi får stadig gode tilbakemeldinger om dette.

Godt samarbeid med frivilligsentralen har gjort at flere deltar på interkommunale aktivitetstilbud med følge av frivillige. Dette er en svært positiv utvikling, da vi ser hvor viktig det er med frivillige for at vi skal få til en meningsfylt hverdag for denne pasientgruppen.

Det er også frigjort tid til kreftsykepleier hver onsdag, for å arbeide med å koordinere tjenester i forhold til kreftpasienter, samtale med pårørende, tverrfaglig  samarbeid og veiledning ovenfor medarbeidere i ulike situasjoner.  

Det er økende behov for tjenester til personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

Yngre funksjonshemmede som bor hjemme skal ha et aktivt og verdig liv og trenger mye ressurser for å klare dette, viktig med brukermedvirkning.

Ambulerende vaktmester
Det har vært en helt normal aktivitet gjennom 2014. Gjelder både hørsel og bevegelse. Litt flere reparasjoner pga av dårligere kvalitet på en del produkter fra hjelpemiddelsentralen har det vært. Ukentlig besøk ligger på et sted mellom 30-34 besøk/tjenester i gjennomsnitt gjennom året, ca 1400-1500 besøk/tjenester årlig.

Boenheten
Hjemmebasert omsorg drifter denne avdelingen som har 23 beboere. De som bor i boenheten regnes som hjemmeboende. Avdelingen er bemannet på dag og kveld, hjemmesykepleien gir tilsyn på natt. Måltider serveres i felles spiserom med buffet.  
 

Nøkkeltall

Resultat
2013

Resultat
2014

Prognose
2015

Kostnad pr. bruker

108 083

116 024

 

Antall besøk/ aktiviteter:

  • Hjemmesykepleien
  • Hjemmehjelp
  • Boenheten

107 000

 

62.000
6.000
55.000

108.000

Antall behandlede pasienter / brukere

389

390

390

Timer vedtak hjemmesykepleier pr. uke

Ikke målt i 2013

991,52

700

Timer vedtak hjemmehjelp pr. uke

Ikke målt i 2013

222,27

200

Antall kartlegginger av demensteamet

Les her

17

30

Antall vurderingsbesøk av demensteamet

Les her

-

150

Timer vedtak BPA pr uke

108

132

130

Timer vedtak omsorgslønn pr. uke

0

8

30

Antall utførte tjenester fra ambulerende vaktmester

1 600

1500

1 600

Antall  trygghetsalarmer.

112

128

100

Tildelte boliger i løpet av året

24

12

15

Antall som står på venteliste:

  • Omsorgsbolig
  • Annen bolig

 

-


25
23

54

Leasingbiler:

  • Kjørte kilometer i løpet av året
  • Antall skademeldinger

    7

90 000
-

        7

126 000
2

7

90 000
4

Møter i samarbeidsutvalget/år

4

3

4

Samarbeidsmøter med fastleger

4

3

6

Andre tverrfaglige samarbeidsmøter

Ikke målt

64

84

Kompetanseutvikling:

 

 

 

Antall ansatte under utdanning

3

          5

1

Antall ansatte med høyskoleutdanning

 

19

15

Antall ansatte helsefagarbeidere

 

21

18

Antall ansatte uten utdanning

 

8

9

Antall studenter/ lærlinger pr. år

 

21

22

Antall ansatte ufrivillig deltid

 

12

5

Antall HMS avvik

 

-

3-4

Antall ansatte

 

     48
9 midl. ansatt BPA

48+BPA-assistenter

Antall årsverk

 

31,14
3,53 BPA

33 + BPA

Budsjettramme