Flyktningtjenesten
Flyktningtjenesten har tatt imot og bosatt 10 personer i 2015, det vil si at vi har bosatt 45 personer i planperioden 2012-2015, et tall som tilsvarer 5 personer over bosettingsvedtaket i perioden. Når en beregner inn- og utflyttinger i samme periode er netto bosettingstall på 39 tilskuddsberettigede personer.

Bosettingstallene år for år varierer, men til tross for ny bosettingsordning der IMDI tilviser hvem kommunene skal bosette, jobber vi iherdig med å få bosatt barnefamilier. Barnefamilier er ettertraktet i alle landets kommuner og for Løten sin del er det helt avgjørende å få slike bosettinger da kommunen stort sett består av et eneboligmarked og ikke et leilighetsmarked. Flyktningtjenesten har derfor de siste årene bosatt mange overføringsflyktninger da det i denne gruppen er flere barnefamilier tilgjengelig enn de som sitter i mottak og venter på bosettingskommune. Når det gjelder bosetting av overføringsflyktninger er erfaringen at det ofte er nødvendig å forlenge introduksjonsperioden utover normert tid på to år. Dette da de bosettes direkte fra tredjeland til Løten uten å ha vært innom mottak og tilegnet seg noe språklig kompetanse. Med bakgrunn i flyktning tilstrømningen til Norge høsten 2015, der de aller fleste er enslige voksne, vil nok Løten med ytterligere økt bosettingstall måtte vurdere bygging av egnede boliger for denne gruppen.

Mottaket i 2015 fordeler seg på 4 voksne og 6 barn der to av barna, tvillinger, er født i Norge. Fødselen fant sted innen 6 mndr. etter bosetting og barna ble dermed tilskudds berettiget. Den største familien som nå teller 8 personer er overføringsflyktninger.

Flyktningtjenesten har i løpet av 2015 gått til innkjøp av to eneboliger der den ene ble kjøpt for å fristille en liten leilighet til den minste familien som ble bosatt i 2015. Det har ikke blitt solgt noen boliger i 2015, men en bolig har blitt fristilt til bosetting i 2016 da en familie kjøpte seg egen bolig på det åpne markedet rett før jul. 

Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere (VO)
Gjennom 2015 har det deltatt totalt 68 elever i norskopplæringen som fordeler seg på 15 deltakere i introduksjonsordningen, 2 som forlenger norskopplæringen i regi NAV, 13 andre elever med rett og/ eller plikt til opplæring (f.eks. familiegjenforent med nordmenn) og 38 elever som var arbeidsinnvandrere hvorav ca. halvparten har vært stabile deltakere. Dette er elever som betaler for norskopplæringen og de er ofte borgere fra EØS-området som går inn og ut av arbeidsmarkedet og har problemer med å følge norskkurs og i noen tilfeller utfordringer med å betale for tjenesten.

I løpet av 2015 har:   
12 bestått minimum A2 - muntlig (6 av dem rett/plikt)
15 bestått minimum A2 - skriftlig (6 av dem rett/plikt)

Våren 2015 ble prosjektet Kompetanse for Mangfold avsluttet. Prosjektet ble opprettet i 2014 på initiativ fra Fylkesmannen som hadde mottatt midler til dette formålet. I Løten besto prosjektet av et samarbeid mellom Skogly barnehage, Østvang skole og VO. Det ble satt søkelys på samhandling mellom skole/barnehage og innvandrerforeldre. Skole og barnehagen jobbet for å lage bedre rutiner for mottak og inkludering av minoritetsspråklige barn.

Det ble levert en omfattende prosjektrapport og vi deltok senere på to seminarer i Hamar (ett for Hedmark og ett for Oppland) for å fortelle om prosjektet. Rutinene som ble utviklet i prosjektet er nå blitt en del av kommunens EQS-rutiner.

2015 har ellers stått i frivillighetens tegn. Samarbeidet med frivillige har blitt utvidet på en svært positiv måte. Fra høsten 2015 kom to nye innslag i introduksjonsprogrammet.

Leksehjelpen på kveldstid i regi av Frivilligsentralen opplevde en synkende deltakelse. Tilbudet ble derfor flyttet til VO i introtida (kl. 12.00-14.00) en dag i uka. Dette har blitt godt mottatt av deltakerne i introduksjonsprogrammet. Møteplassen har også etablert et tilbud en dag i uka der våre deltakere oppsøker Møteplassen og deltar i ulike aktiviteter som håndarbeid, snekring, baking og andre aktiviteter.

På denne måten har det blitt etablert nye bånd mellom flyktninger og innbyggere i Løten som også er videreført utover den organiserte tida.

Løten arbeids- og opplæringssenter/ sysselsettingstiltakene
Saksfremlegg til nye lokaler til sysselsettingstiltakene og LAOS var planlagt fremlagt til politisk behandling våren 2015, men på grunn av kostnadsoverskridelse på prosjektet måtte arbeidet startes på nytt. Det er gjennom høsten 2015 blitt utarbeidet nytt forslag og kostnadsberegning er påbegynt. Det forventes at saken kommer opp til politisk behandling i løpet våren 2016. Oppstart av skisseprosjektet ble vedtatt allerede våren 2012 og disse stadige utsettelsene og usikkerheten rundt antall byggetrinn har negativ innvirkning på tjenesten, spesielt med tanke på at lokalene forfaller ytterligere og at ansatte begynner å bli utålmodige på brukernes vegne. 

Ut i fra en vurdering om at risikoen for sykefravær er økende i dagaktivitetssenteret, blant annet grunnet fysisk belastning, har det blitt gjennomført en ergonomisk kartlegging i samarbeid med HMS-øst. Resultatene av kartleggingen påpeker bl. a. en del strakstiltak vi bør gjennomføre og som det er naturlig å dekke innenfor virksomhetens rammer, deriblant flere takheiser og kurs i forflytningsteknikk. Det påpekes også at lokalene ikke er godt nok tilrettelagt bygningsmessig for de aktivitetene som gjennomføres samt at det er utfordringer med inneklima.

Det er stor aktivitet i sysselsettingstiltakene, men kvaliteten på tjenesten vi tilbyr er ikke tilfredsstillende grunnet utslitte lokaler og spredt geografisk plassering.

Tendensen med økning i kommunal ressurstildeling innenfor dagaktivitet og sysselsetting fortsetter. Antall deltakere med avtale om kommunal arbeidspraksis er økende. Med disse brukerne følger det ikke statlige tilsagnsmidler og de mottar stønad til livsopphold fra NAV. Virksomheten ser for seg at innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere vil øke dette antallet ytterligere og dette må tas med i betraktningen rundt nye lokaler og videreutvikling av våre tjenester, blant annet handlingsrom til å utvide sysselsettingstilbudene med relevante arbeidsoppgaver med inntjeningspotensial.

Samlet
Arbeidsstokken har vært stabil gjennom året og holder en høy faglig kompetanse. Når det gjelder sykefravær ligger det på 5,79 % og er hovedsakelig basert på sykemeldinger av lengre karakter. Virksomheten legger lista høyt for bruk av vikarer da dette ofte er arbeidskrevende, spesielt med tanke på rekruttering og opplæring.

Vi har stort sett gjennomført de tiltak vi hadde satt opp i opplæringsplanen, men ser i tillegg behov for å søke erfaring og kunnskap utenfor egen organisasjon og deltar derfor i nettverkssamarbeid og fagkonferanser innenfor de ulike avdelingene i virksomhetsområdet.

For å høste erfaringer og bidra med gode faglige innspill i prosessen rundt nye lokaler til sysselsettingstiltakene og dagaktivitetstilbudet har vi også gjennom 2015 gjennomført besøk hos andre som gir tilbud til disse målgruppene. 

- 29.2.2016
Virksomhetsleder Geir Arne Nilsen