Året 2015

Økonomi

Arbeidet med å tilpasse driften til budsjettrammen, har pågått store deler av 2015.

Elverum kommune sa opp avtalen om kjøp av to plasser med virkning fra 01. juni 2015. I den forbindelse måtte andre tiltak iverksettes for å komme i økonomisk balanse.
På bakgrunn av at det over en periode hadde vært ledighet i senger til tross for salg av to og nedleggelse av 4 senger høsten 2014, ble det fra 28.09. redusert med ytterligere 3 senger.
Et team på en avdeling ble lagt ned og det ble foretatt omstilling av personale uten at det førte til oppsigelser.
Det ble i løpet av 2015 likevel meldt om overforbruk, og det ble tilført penger i rammen ved 2.tertial.

Ved årets slutt viser regnskapet et underforbruk. Det skyldes blant annet:

  • Økte inntekter på vederlag
  • Tilførte penger på budsjettet for risikoanalyse av medisinsk teknisk utstyr ble ikke brukt fullt ut.
  • Effekten av iverksatte tiltak sees.

I løpet av 2015 har krav etter merarbeidsregelen og 4-års regelen blitt behandlet.  Det har vært et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte for å finne løsninger for hvordan dette skulle organiseres på en best mulig måte.
Kravene er innfridd og lagt inn i turnus, så langt som mulig inn i langtidsvikariater og ledighet i stillinger.
Det var utfordrende at dette kom samtidig med omstillingen, noe som skapte en del uro og frustrasjoner hos de ansatte. Det er positivt at deltidsansatte får større faste stillinger.

Færre ansatte har etter dette fått stillinger under 50 %. Flere ansatte har fått en mer forutsigbar hverdag og avdelingslederne får mindre arbeid med innleie ved fravær, da økning av stillingsstørrelser har ført til noe overtallighet på dagtid.

Sykefravær er 2 % høyere enn 2014. Sykefraværsoppfølging har høy prioritet, og de ansatte blir godt fulgt opp. Tiltak planlegges og iverksettes raskt. Veldig få egenmeldinger og sykmeldinger er relatert til arbeidsplassen.

Drift

Det har i 2015 vært effektiv bruk av plassene på Helsetunet og et godt samarbeid på tvers av fag og virksomheter. De som har hatt behov for opphold har fått det innvilget.
Flere yngre brukere enn tidligere har hatt behov for opphold.

Det er betalt for ett døgn for utskrivningsklar pasient fra andrelinjetjenesten.

Sykehjemslege i 100 % stilling har ført til god og kontinuerlig medisinsk oppfølging av pasientene. Det skaper også trygghet for de ansatte å ha lege tilgjengelig hver dag.
Det blir utført stadig flere kompliserte oppgaver som tidligere ble utført på sykehuset.

Fra 01.01.2016 er kommunene pliktig til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold jmfr. Helse- og omsorgsloven § 3-5. Stange og Løten samarbeider om dette med Ringsaker, og Løten har en plass på Tømmerli i Ringsaker. Oppstart i midten av april, og i 2015 har det vært 15 innleggelser fra Løten.

Pasientene på Helsetunet får forsvarlig og omsorgsfull pleie. I perioder har det vært nødvendig å styrke bemanningen for å ivareta alvorlig syke pasienter. Bemanningen styrkes også i perioder med uro, da spesielt på kveld og helg, da bemanningen ellers er redusert.

Kjøkkenet har produsert 15680 middager til hjemmeboende i tillegg til beboerne på sykehjemmet og Boenheten. Dette er en økning på 1180 middager sammenlignet med 2014. Kantina er også godt besøkt og flere kjøper seg middag. Hovedsakelig eldre fra trygdeleilighetene.

Statsråd Sylvi Listhaug inviterte alle landets sykehjem til å delta i konkurransen « Gylne måltidsøyeblikk». Helsetunet vant for Hedmark fylke og ble tildelt diplom og en sjekk på kr. 10 000.

Paviljongen på uteområdet ble ferdigstilt og åpnet i juni. Et fint tilskudd til gangstiene og har blitt hyppig brukt.  

Kompetanse

Flere ansatte har tatt videreutdanning innen blant annet palliativ omsorg, psykisk helse og rehabilitering.
En deltidsansatt ble ferdig med bachelor sykepleie våren 2015, en ansatt blir ferdig våren 2016.
18 ansatte deltar på Demensomsorgens ABC, perm 3. Dette er siste delen av opplæringen og tar for seg ulike metoder for miljøbehandling.
Det er også gjennomført internundervisninger blant annet om informasjonssikkerhet.

(4.3.2016)
Virksomhetsleder Hanna Berget