Året 2015
Det lokale NAV-kontoret har både kommunale og statlige tjenester. I Løten legger vi svært stor vekt på at innbyggerne skal møte et integrert NAV, uten å måtte tenke på om tjenestene de etterspør er kommunale eller statlige.

NAV sitt hovedmål er å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad
Dette innebærer at vi må ha god kunnskap om arbeidsmarkedet på landsbasis, og godt samarbeid med lokale arbeidsgivere. De innbyggere som av forskjellige årsaker står utenfor arbeidslivet, skal vi bistå og hjelpe inn i/ tilbake til arbeidsmarkedet. Vi skal også bistå med stønader til livsopphold når arbeid ikke er mulig.

NAV Løten har gjennomført nok et hektisk år med store endringer og prosjekter. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle, forbedre og integrere våre statlige og kommunale tjenester. Våre tjenester endres hele tiden, og vi vil også i år orientere kort om de største endringene, spesielt når det gjelder tilgjengelighet og samhandling.

Løten kommune har mange innbyggere som trenger bistand for å komme i/tilbake til jobb. Dette er hovedoppgaven til det lokale NAV-kontoret. Vår hovedinnsats må derfor rettes mot veiledning og bistand til dette.

I publikumsmottaket kan vi veilede i bruk av selvbetjeningsløsningene. Alle andre spørsmål skal forsøkes løst ved selvbetjeningsløsningene hjemmefra og/eller telefon

Selvbetjeningsløsninger
De aller fleste spørsmål du har til NAV, kan enkelt løses ved bruk av selvbetjeningsløsningene og/eller telefon til NAV Kontaktsenter – tlf.  55 55 33 33.

Spørsmål om stønader og rettigheter skal løses via telefon- eller nettbaserte selvbetjeningsløsninger. NAV Kontaktsenter har veiledere med svært god kompetanse på de forskjellige stønader og tjenester, og de kan også bistå ved spørsmål om meldekort og bruk av selvbetjeningsløsningene.

Har du behov for å snakke med din lokale veileder, ring 55 55 33 33 for å avtale time.

Vi viser også til den veldig nyttige gjeldsrådgivningen du får på tlf. 800GJELD (800 45 353)

Du finner søknadsskjemaer til de kommunale tjenestene på www.loten.kommune.no
 

Logg deg inn med BankID på www.nav.no/DittNAV. Her finner du svært mange opplysninger og muligheter.  Man kan sende meldekort, sende søknader elektronisk og utføre det aller meste av det du trenger i samhandlingen med NAV. Du kan kommunisere/sende spørsmål/opplysninger direkte til/fra NAV på en trygg måte når man logger seg inn. Du får også selv oversikt over alle utbetalingsopplysninger av f.eks. pensjon, sykepenger, barnetrygd mv.

Og logger du inn på www.nav.no/DinPensjon kan du søke om alderspensjon elektronisk, og motta vedtaket sekunder senere. Det er stor frihet for når du ønsker å ta ut pensjon, med eller uten arbeidsinntekt ved siden av. Bruk veilederen og prøve deg frem, du vil da se hvor mye pensjon du får fra Folketrygden i de forskjellige alternativene.

Logg deg på og prøv selv!

Resultater

Løten har forholdsvis mange som står utenfor arbeidslivet, og som mottar stønader fra NAV, statlige eller kommunale.

I 2015 kom 64% arbeidssøkere tilbake i arbeid. Av de med nedsatt arbeidsevne, kom 46 % tilbake i arbeid.

NAV i Hedmark jobber fortsatt systematisk med de nye oppfølgingsprogrammene overfor sykmeldte og arbeidsledige.                                                                                                                                                                  Denne måten å jobbe på har medført at Hedmark som det eneste fylket stadig har nedgang i arbeidsledigheten. Så også for Løten, som i desember 2014 hadde 125 helt ledige, og i desember 2015 hadde vi 104 helt ledige.

Sykefraværet har også gått ned, men de offisielle tallene for 2015 er ikke klare i skrivende stund.

I brukerundersøkelsen i oktober fikk NAV Løten svært gode tilbakemeldinger fra innbyggerne. På spørsmålet om de fikk den service de trengte, fikk vi en score på 5,0. Vi scorer godt på tilbakemelding om servicenivå og veiledning om arbeidsmuligheter. På en skala fra 1-6, der 1 er dårligst og 6 er best, fikk NAV en score på 5,2 på spørsmål om brukerne opplever å bli møtt med respekt. Dette er det samme som året før. Dette er en forbedring fra fjoråret, da vi scoret 4,7.

Vi legger stor vekt på at brukerne skal kunne stole på oss. 95 % av alle telefonhenvendelser er besvart innen frist, og 84 % av alle søknader om økonomisk sosialhjelp får vedtak innen 1 måned.

Prosjekt

«Prosjekt barnefattigdom»

I august 2015 avsluttet NAV Løten det 2-årige «Prosjekt Barnefattigdom». Prosjektet må anses som vellykket ved å øke fokus på økonomisk og sosialt vanskeligstilte barnefamilier som har behov for bistand fra NAV. Dette skal bidra til å sikre at brukerne får et bedre, mer helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Gjennom utarbeidelse av en helhetlig og tverrfaglig handlingsplan har vi lagt grunnlag for at hele Løten kommune har fokus på å forebygge og redusere konsekvenser av fattigdom og sosial eksklusjon for barn, unge og barnefamilier. Tiltakene er implementert og videreført i vanlig drift i alle aktuelle virksomheter. Det skal også være minst ett årlig, felles møte med barnefattigdom som tema i årene som kommer.

Kartlegging av sosialhjelpsområdet
Antall stønadsmottakere og utbetalinger av økonomisk sosialhjelp har økt svært mye de siste årene. I tillegg er andelen av unge stønadsmottakere økt til 4,0%. Dette er bekymringsfullt, og vi har satt spesiell fokus på dette i 2015, - og skal videreføre i 2016. NAV Løten har fått profesjonell bistand til kartlegging både fra Østlandsforskning og Sosialfaglig Kompetanse. Kartleggingen fra Østlandsforskning er et samarbeidsprosjekt mellom NAV-kontorene i Løten, Stange, Hamar og Ringsaker. Begge kartleggingene har gitt grunnlag for en omfattende utviklings- og effektiviseringsprosess som fortsatt pågår i NAV Løten.

(4.3.2016)
Virksomhetsleder Bente Larsson