Handikap kort /HC-kort

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.


Kriterier og vilkår

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.


Her kan parkeringstillatelse brukes:

 • i hele Norge.
 • i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
 • på offentlige parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid.
 • utover fastsatt lengste parkeringstid på offentlige parkeringsplasser som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • på steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
 • i alle landets bomringer (ikke bomstasjoner).

Parkeringstillatelsen gir også fritak for piggdekkavgift.


Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes slik:

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes
 • bestemmelser om stans og parkering.
 • på plasser reservert for andre brukergrupper.
 • på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på disse stedene.


Dette skal søknaden inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkorts begge sider om du søker som fører
 • bilde i passfotostørrelse

Søknaden vil ikke bli behandlet før ALLE vedlegg er mottatt.
 

Parkeringstillatelse for institusjoner

Det kan utstedes parkeringstillatelse til spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede og som disponeres av institusjon. Tillatelse gir i forbindelse med transport av institusjonens forflytningshemmede brukere adgang til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt. Tillatelsen gjelder bare i Norge.


Send søknad med vedlegg til: 

Løten kommune
Postboks 113
2341 Løten
post@loten.kommune.no


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.


Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.