Kommunalsjef Velferd Arne JørstadKommunalsjef Velferd: Arne Jørstad

Ansvarsområdet for kommunalsjef velferd består av virksomhetene: Løten Helsetun, Hjemmebasert omsorg, Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA), Barnevern, Familie og helse, Kvalifisering og NAV (kommunal del). Virksomhetene dekker det meste av kommunal tjenesteyting innenfor helse og sosial, med brukere i alle aldersgrupper.

2016 var et år preget av høy aktivitet på de fleste områder. Flere av virksomhetsområdene tilbyr døgnkontinuerlige tjenester til grupper med store og sammensatte behov, slik at driften i flere henseende oppleves som krevende nok i seg selv. Nettopp på bakgrunn av dette er det viktig å ha fokus på tjenesteutvikling, både for å sikre kostnadseffektiv drift og tjenester med riktig innhold sett i et framtidsperspektiv.

Samfunnet er i endring; måten å tenke fagutvikling og samhandling må stå seg i møte med nye behov, ny teknologi og endrede livsmønstre i befolkningen. Selv om det alltid vil oppleves som en utfordring å prioritere nok tid og ressurser på endringsarbeid, skjedde det mye positivt innenfor dette perspektivet i 2016.  
 

Utarbeidelsen av Folkehelseoversikt for Løten og føringer for kommunens folkehelsearbeid, politisk vedtatt våren 2016, er en viktig overbygning for Løtensamfunnets arbeid for å skape et livskraftig og helsefremmende lokalsamfunn. Av andre ting som kan nevnes i denne sammenheng er «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner» og «Helsemessig beredskap i Løten kommune» som begge setter dagsorden og gir premisser for hvordan organisasjonen skal arbeide, hver på sine områder. Begge disse ble ferdig utarbeidet og vedtatt i 2016.

Spesielle hendelser fra 2016 og fakta om alle virksomhetsområdene er presentert nedenfor.

Avslutningsvis vil jeg dvele ved det faktum at to av lederne innenfor Velferd; Hanna Berget ved Løten Helsetun og Bente Larsson ved NAV, valgte å slutte i 2016. Ledelse er viktig og ledere preger organisasjonen. Begge nevnte ledere har hatt lang fartstid i Løten kommune og det er all grunn til å takke for den innsatsen de har lagt ned for organisasjonen og Løtensamfunnet.
 

Løten helsetun | Hjemmebasert omsorg | Barnevern | Helse og familie | NAV | Kvalifisering | Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA)


Løten Helsetun: Best på måltider!

Fra venstre: Assisterende Fylkesmann Anne Kathrine Fossum, kjøkkensjef Lise Merethe Solli Bakke og ordfører Bente Elin Lilleøkseth

Fra venstre: Assisterende Fylkesmann Anne Kathrine Fossum, kjøkkensjef Lise Merethe Solli Bakke og ordfører Bente Elin Lilleøkseth

Løten helsetun ble i høst kåret til en av landets fem beste i konkurransen «Gyldne måltidsøyeblikk», i regi av Landbruks- og matdepartementet.  Dette takket være vårt utmerkede kjøkken og et stort engasjement hos de ansatte på hele sykehjemmet.

2016 var det første hele året etter at vi reduserte med 9 sykehjemsplasser. Flere sykehjemsplasser er nå brukt til pasienter med langtidsplass. Det har medført noe redusert antall korttidsplasser, dvs. til utredning og behandling, observasjon og kartlegging, avlastning og rehabilitering.

Sykehusene har i år meldt om 230 utskrivningsklare pasienter til kommunen. Dette er en økning på 50 fra forrige år. Vi har betalt for totalt åtte døgn, fordi vi ikke har kunnet ta imot pasienten innen 24 timer. Vårt interkommunale tilbud om akuttplass på Tømmerli i Brumunddal er benyttet av 10 pasienter med totalt 32 liggedøgn. Generelt mener vi å ha nådd målet om å gi et forsvarlig og godt tjenestetilbud til de som til enhver tid har behov for våre tjenester. Skåren var 5.1 av 6 oppnåelige på brukertilfredshet i vår brukerundersøkelse.

God budsjettdisiplin medførte at driftsresultatet for 2016 endte med et mindreforbruk på kr. 1.185 millioner for Helsetunet. Noe av forklaringen er økte inntekter på grunn av større andel langtidsplasser. Pengene er satt på fond, til noen utsatte, og til senere ønskede, investeringer.

Stillingen som Fagutviklingssykepleier var vakant fram til 01.09.16. Helsetunet hadde ikke sykepleierstudenter i 2016.  Virksomheten preges av hektiske dager og sykefraværet er svakt stigende. Blant Helsetunets pasienter behandles nå flere for alvorlige sykdomstilstander, med blant annet økt bruk av medisinskteknisk utstyr. Pålagt internkontroll av medisinskteknisk utstyr vil måtte prioriteres. Kontinuerlig kompetansehevende tiltak er et annet prioritetsområde. Vi vil også fortsette det gode tverretatlige arbeidet med å skape gode pasientforløp, med en hensiktsmessig fordeling av oppgaver ut fra pasientenes ønsker og behov.

Målekort og nøkkeltall 2016 - Løten helsetun

Virksomhetsleder: Hanna Berget

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

Ikke målt

>5,0

5.1

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,9%

<2,0%

1,8%

Sykefravær – sykemeldt

8,9%

<9,0%

9.2%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

99%

100%

100%*

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Bruk av antall sengeplasser per (%)

1-9: 94,0%
9– 12: 96,4%

100,0%

97,2%

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter det må betales for

1

<10

8

Antall pasienter re-inlagt på sykehus

0

<10

1**

Antall fall med bruddskader

5

<5

8

Avvik i % av utdelte legemidler (124 100 utdelinger pr. år)

0,1%

<0,1%

0,1%

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel høgskoleutdannede ansatte i forhold til helsefagarbeidere og ufaglærte i pleie

39/ 61

50/ 50

35/ 65***

Andel ansatte med stillingsstørrelse >50 % (i pleie)

90%

75%

70%

Antall ansatte som har deltatt på et kompetansehevende kurs

45

50

50****

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

 Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Kostnad pr. bruker*

904 400

889 341

894 459

Antall pasienter i løpet av året

211

186

170*****

Antall utskrivningsklare pas. fra 2. linjetjenesten med behov for kommunale tjenester, meldt til kommunen

133

180

230

Antall pasienter innlagt øyeblikkelig hjelp tilbud, Tømmerli. 2016: Pasienter/ liggedøgn

-

15

10/ 32

Antall plasser på Helsetunet

81 (fra 1.10.14)

76

76

Antall rehabiliteringsopphold

44

48

42

Antall avlastningsopphold: 2016: Antall personer/opphold

7

8

8/ 20

Antall korttidsopphold

113

116

101

Antall middager produsert til hjemmeboende

14 500

15 680

12 950 hjem.+ 1 830 sykehv. 7 665 Boenhet, 1 253 dagsenter

Antall ansatte under utdanning

5

5

2

Antall studenter/ lærlinger i løpet av året

14

20

3
Ikke sykepleier stud.

Møter i Samarbeidsutvalget

3

3

3

Antall årsverk

81,1

76,4

79 i pleie/kjøkken
+ 3 avd.ledere
+ 2.6 st. admin

Antall ansatte

150

140 

140

*SSB KOSTRA

2015:

Middager produsert til hjemmeboende: Der mangler det middagsporsjoner utkjørt til dagsentrene. Dvs. 14 porsjoner hver dag unntatt i ferier og høytider.

2016:
*1.185 mill. kr satt på eget fond.
** Antall reinlagt; fant ingen oversikt – kun basert på ansattes hukommelse.
*** Viser prosentvis stillingsfordeling, (untatt avd.ledere 66.7/33.3.) Antall ansatte 26/74.
****Antall deltakere kurs = anslag.  Fagutviklings sykepleier oversikt, kun fra 01.09.16
**** Nedgang korttidsopphold

[ Tilbake til toppen ]


Hjemmebasert omsorg (HBO): Omsorg «heme»

Hjemmebasert omsorg

2016 har vært et spennende, utviklende og krevende år for HBO. Vi har meget kompetente og stabile ansatte som er svært lojale ovenfor arbeidsplassen sin og vi er stolte av alt vi får til, med de ressursene vi har. Løten er pilotkommune i et Nasjonalt prosjekt, som en av fire kommuner, for å utarbeide kartleggingsverktøy for å sikre systematisk oppfølging etter demensdiagnose. Det er gjennomført ni kurs i forhold til demensvennlig samfunn og  ca. 90 personer har deltatt på kurs. Aktivitetsvennkurs kjøres kontinuerlig.  Vi har også et godt samarbeid med Lillehov – Grønn omsorg, som har dagtilbud til personer med demens. Utvelgelse av brukere til tilbudet gjøres i tett samarbeid med demenskoordinator. Det er noe venteliste på tilbudet for eldre.

Prosjekt Hverdagsrehabilitering ble videreført fra 2015 til 2016, med prosjektmidler fra fylkesmannen. Hverdagsrehabilitering går ut på å møte brukerne når funksjonsnivået begynner å falle, for å sette inn ressurser tidlig slik at bruker kan leve et aktivt og meningsfylt liv så lenge som mulig – lengst mulig i eget liv. Hverdagsrehabilitering har sammen med Velferdsteknologi vært fokusområde for Hjemmebasert omsorg i 2016. Det er gitt hverdagsrehabilitering til 24 personer, med godt resultat. Det er dokumentert at dette utsetter behovet for andre tjenester og høyere omsorgsnivå.  Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenesten innen 2020. Vi deltar i et prosjekt sammen med Hamar og Stange kommune i utvikling og implementering av velferdsteknologi.

Hjemmesykepleien har startet med innføring av Multidose til noen brukere som har behov for mye bistand i forhold til legemiddelhåndtering. Dette for å redusere avvik og øke kvaliteten, samtidig som vi ønsker å frigjøre ressurser til andre viktige og kompetansekrevende oppgaver. Hjemmebasert omsorg har overtatt ansvaret for drift av dagsenter fra 2016, dagtilbudet på Kvennhaugen er benyttet av 23 personer. Tilbudet gis tre dager pr. uke, hvor en dag fortrinnsvis benyttes til personer med demens.

Målekort og nøkkeltall 2016 - Hjemmebasert omsorg

Virksomhetsleder: Norunn M. Hansen

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat 2015

Mål 2016

Resultat  2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

-

> = 5,5

     5,1*

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1.3

<1,0%

    1,5%

Sykefravær – sykemeldt

5,2%

<4,0%

6,4%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

103,5%

100,0%

103,3%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1 000 innbyggere 0-66 år

16

30

17

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1 000 innbyggere 67 – 79 år

100

105

110

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere 80 år og over

518

590

531

Antall avvik pr. år

28

<15

           56 

Alle som søker om hjemmesykepleie skal motta vurderingsbesøk innen 24 timer.

100%

100%

100%

Alle som søker om andre tjenester skal få vurderingsbesøk innen 3 uker

Ikke nådd mål

100%

Ikke nådd mål

Alle som har fått tildelt tjeneste skal ha vedtak innen 14 dager

95%

100%

Ikke nådd mål

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med høyskoleutdanning/ helsefagarbeider-utdanning i hjemmesykepleien

65/ 35

60/ 40

66/ 34

Andel ansatte med stillingsstørrelse < 50 %, uønsket deltid.

<2%

<2%

<2%

Minst 10 ansatte skal ha gjennomført relevant kurs/ kompetansehevende tiltak hvert år.

  100%

100%

    100%

*Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
 

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester (i kr.)

120 560

133 452

148 723

Antall besøk/ aktiviteter:
Hjemmesykepleie:
Hjemmehjelp:

62 000
6.000

70 000
3.800

67.500
3.900

Antall behandlede pasienter / brukere

390

282

398

Timer vedtak hjemmesykepleie per uke

991,5

636,5

839,0

Timer vedtak hjemmehjelp per uke

222,3

210,0

233,4

Antall kartlegginger av demensteam

17

   33

26

Samtaletimer kreftkoordinator per uke

Ikke målt

-

Ikke målt

Antall brukere som har tjenesten hverdagsrehabilitering

 

 

24

Timer vedtak BPA per uke

132

147,5

175

Timer vedtak omsorgslønn per uke

8

8

8

Antall utførte tjenester fra ambulerende vaktmester

1 500

1 600

1 600

Antall trygghetsalarmer

128

129

155

Tildelte boliger i løpet av året

12

13

17

Antall som står på venteliste:
Omsorgsbolig
Annen bolig

25
23

23
32

24
25

Leasingbiler:
Kjørte kilometer i løpet av året:
Antall skademeldinger:

7
126 000
2

7
130.000
3

7
141.000
4

Møter i samarbeidsutvalget

3

3

4

Kompetanseutvikling

Antall ansatte under utdanning

5

3

3

Antall ansatte med høyskoleutdanning

19

18

19

Antall ansatte helsefagarbeidere

21

19

19

Antall ansatte uten utdanning

8

8

7

Antall studenter/ lærlinger pr. år

21

17

18

Antall ansatte (+ BPA-assistenter)

48 +9 

45 + 8

46 +8

Antall årsverk (+ BPA-årsverk)

33 + 3,5

32,3 + 4

39,5*

Budsjettramme

18 527 000

20 888 000

  23 667 000*Dette inkluderer  drift av dagsenter, som ble lagt til  Hjemmebasert omsorg 2016 og BPA assistenter.

[ Tilbake til toppen ]


Barnevern: God innsats i en utfordrende tjeneste

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har over tid hatt en vakanse når det gjelder antall stillinger i forhold til antall mengde av saker. Det betyr at lovpålagt saksbehandling som meldinger og undersøkelser har blitt prioritert for å overholde pålagte frister. Tjenesten er sårbar og det har vært periodevis vanskelig å følge opp dette godt nok på grunn av kapasitet i tjenesten og tidkrevende saker. Barneverntjenesten i Løten jobber etter generalistmodellen. Det betyr at hver konsulent har ansvar for alle prosessene i en barnevernssak som undersøkelse, forebyggende arbeid, oppfølging av hjelpetiltak og omsorgstiltak. Tjenesten har øremerket 1,5 stilling til tiltaksarbeid. Det har det siste halve året vært en prosess i tjenesten hvor man ønsker å spesialisere oppgavene, og dele konsulentene inn i team.

Løten samarbeider med kommunene i Hedmark om felles Barnevernsvakt. Andre viktige samarbeidspartnere er Krisesenteret, BUF etat, politiet, SMISO, BUP og Familievernkontoret. Løten barnevern deltar i barnevernledernettverket i Hedmark. Barneverntjenesten har i 2016 samarbeidet med Helse- og familietjenesten med å gjennomføre «De utrolige årene», som er lavterskeltilbud av et foreldreveiledningsprogram. Faglig kompetanseheving hos personalet har gjennom året hatt fokus på avdekking av vold og overgrep i nære relasjoner, relasjonskompetanse, opplæring i «De utrolige årene», og vold/seksuelle overgrep og rus. I tillegg har tjenesten vært opptatt av internkontrollen og deltatt på egenvurdert tilsyn vedrørende saksbehandling av meldinger i regi av Fylkesmannen.

Løten barnevern har relativt mange meldinger, tiltak og omsorgstiltak i forhold til befolkningsmengden. Barneverntjenesten i Løten har flere meldinger med høy alvorlighetsgrad som vold i nære relasjoner, høyt konfliktnivå mellom foreldre, rus- og psykisk helse problematikk, i tillegg til atferdsproblematikk hos barn og unge. En effektiv tjeneste krever gode rutiner og godt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Nøkkeltallene viser at barneverntjenesten i Løten er gode på å overholde frister i undersøkelsessaker, men har utfordringer på god nok oppfølging og evaluering av ulike hjelpe- og omsorgstiltak. Det samme gjelder god nok dokumentasjon av arbeidet, som også er tidkrevende i en ellers hektisk hverdag.

Våren 2015 ble det tilsatt en tiltakskonsulent i barnevernet. Det har ikke vært mulig å prioritere nok ressurser for å jobbe tilstrekkelig med dette. I 2016 har barneverntjenesten vært nødt til å leie inn konsulenttjenester fra «Barnevernkompetanse» og «Familiehjelpa» på grunn manglende kapasitet i tjenesten.

Målekort og nøkkeltall barneverntjenesten 2016

Virksomhetsleder: Karin Margretha Løvsletten

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat 2015

Mål
2016

Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

-

-

Ikke mottatt resultat**

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær – egenmeldt

0,4%

0,4%

0,3%

Sykefravær – sykemeldt

4,4%

5,0%

5,6%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

101,2%

100,0%

103,0%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel barn plassert, med oppfylt krav til oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten

64%

100%

62%

Andel meldinger konkludert innen frist

100%

100%

100%

Andel meldinger gått til undersøkelse

77%

70%

76%

Andel undersøkelser uten fristoverskridelse

80%

100%

91%

Andel undersøkelser konkludert innen ordinær frist (3 mnd)

80%

90%

93%

Tiltaksplaner

50%

100%

53%

*Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
**Brukertilfredsheten er vanskelig å måle i Barneverntjenesten.
 

Nøkkeltall

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat
2016

Netto driftsutgifter pr barn under tiltak*

132 302

154 690

177 176

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet*

320 034

356 516

260 029

Totalt antall årsverk

7,9

8

8

Totalt antall ansatte

9

9

9

Antall barn plassert, med krav om oppfølging fra barneverntjenesten

22

25

23

Antall meldinger mottatt

91

109

108

Antall meldinger gått til undersøkelse

67

85

82

Antall undersøkelser med fristoverskridelse

0

22

9

Antall undersøkelser gjennomført innen ordinær frist, 3 måneder

65

63

91

Tilsyn av barn fra andre kommuner

13

16

20

* Kilde: SSB Kostra

[ Tilbake til toppen ]


Helse- og familietjenesten: God oppslutning og høy score på vennlighet!

Illustrasjonsbilde fra Helse og familietjenesten

Helse- og familietjenesten har god oppslutning om de ulike tilbud som blir gitt fra virksomheten. Brukerundersøkelsen i november viser også en økning i brukertilfredshet når det gjelder tilbudet i helsestasjonen for foreldre med barn i aldersgruppen 0-5 år. Resultatet øker fra 5,1 til 5,6 i snitt og ligger nå over landsgjennomsnittet. Det scores høyt, 5,9, på det å bli møtt med vennlighet, respekt og bli tatt på alvor. All honnør til de ansatte.

Det er innført en ny vaksine i Barnevaksinasjonsprogrammet i løpet av året. Alle barn født fra og med 1/11-16 får tilbud om 3 doser Hepatitt B-vaksine. Virksomheten fikk midler til styrking av personellressursen fra årsskiftet. Midlene ble benyttet til å øke helsesøsterressursen i skolehelsetjenesten. Helsesøster har nå kontortid på alle barneskolene en dag ukentlig, Friskolen etter avtale og ved Løten ungdomsskole to dager i uka. I dialog med rektor på barneskolene høsten 2016 ble det på tre av barneskolene etablert et samarbeid mellom helsesøster og lærer på 5.klassetrinn. «Psykologisk førstehjelp» tas i bruk som metode. Målet med undervisningen er å fremme elevenes egenomsorg og sosiale kompetanse samt øke tanke- og følelsesbevissthet.

Virksomheten BRA ble tildelt prosjektmidler til psykologstilling. Deler av stillingen benyttes av Helse-og familietjenesten og psykologen har vært en viktig bidragsyter for styrking av kompetansen i virksomheten. I samarbeid med psykologen er det gjort prioriteringer og det er familier med de yngste barna 0-1 år som får tilbud om oppfølging når det avdekkes behov for det. Det vil bli foretatt en evaluering underveis for å vurdere om det er kapasitet til å gi et tilbud til andre aldersgrupper.

Det er 100 % oppslutning om helsestasjonens tilbud. Undersøkelser av barn/ungdom gjennomføres etter anbefalt program fra Helsedirektoratet. I tillegg til de rutinemessige undersøkelsene gis det mange ekstra konsultasjoner av medisinske eller sosiale årsaker. Familiekonsulent, fysioterapeut og tannpleier deltar i tillegg til helsesøster i gruppene på helsestasjonen. En av helsesøstrene følger R-Bup, Oslo sin utdanning i kognitiv terapi. Virksomheten har hatt langtidssykemeldinger som har medført vakanse og liten kontinuitet i stillingene for jordmor og konsulent i deler av året. Tverrfaglig samarbeid ivaretas gjennom «Sped- og  småbarnsteamet», Tverrfaglige team (BUT) på de kommunale barneskolene , Tverrfaglig ungdomsteam (TUT) og tverrfaglig sammensatte grupper for barn og unge med store og sammensatte behov. Fysioterapeut representerer barn og unge i gruppene for Universell utforming og Velferdsteknologi. En av helsesøstrene deltar som kommunens representant i det interkommunale kriseteamet. Flere av stillingene i virksomheten er stillinger hvor kun en ansatt innehar fagkompetansen som kreves. Dette oppleves ekstra sårbart ved ferier og sykefravær. Det er en utfordring å få et samarbeid med alle skoler og barnehager om bruk av det digitale verktøyet i arbeidet med Individuell plan i Løten kommune. En utfordring er det også å rekruttere familier som kan ta på seg oppgaver knyttet til avlastning for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse.

Målekort og nøkkeltall 2016 Helse og familietjenesten

Virksomhetsleder: Gunn Toril Larsen

Målekort

Område / måleindikator

Resultat 2015    

Mål
2016

Resultat 2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

-

5,3

5,6

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,5%

1,0%

0,5%

Sykefravær – sykemeldt

6,8%

3,0%

4,9%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100,0%

100,0%

97,8%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel gravide får undersøkelse og oppfølging etter anbefalt program

Avvik

100%

Avvik

Vaksinasjonsdekning MMR-vaksine

95%

95%

95%

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst

100%

100%

100%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen 8.leveuke

100%

100%

100%

Ved foreldrekurset i ”De utrolige årene” gjøres det en kartlegging via Eybergs skjema før og etter deltagelse. Forventer etter gjennomgått kurs positiv endring i adferd

100%

100%

95%

Andel barn med behov for oppfølging etter 3.og 8.klasseundersøkelse

10%

5%

2%

Andel av søknader etter Helse- og omsorgs-tjenesteloven – vedtak fattet innen 4 uker (i % )

Avvik

95%

Avvik

Andel av barnefysioterapistilling benyttet til primærforebyggende arbeid

Ikke målt

5%

5%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Nøkkeltall

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

 Antall årsverk

9,8

9,1

10,3

Antall ansatte

16

14

14

Netto budsjettramme

8 754

8 912

8 869

Antall nye gravide

72

66

64

Antall nyfødte

70

77

72

Antall barn 0-6 år

477

479

482

Antall barn 6 – 20 år

1 589

1 512

1 262

Antall faste konsultasjoner-helsestasjon / skolehelse

3 305

2 823

2 626

Ekstra konsultasjoner helsestasjon/skolehelse

1 837

1 439

1 388

Antall brev sendt ut

-

-

1 263

Antall barn / unge med behov for koordinerte tjenester / Individuell plan

-

Ikke målt

19

Antall deltagere foreldrekurs - DUÅ

-

40

26

Antall barn i familier der foreldre deltar i DUÅ

-

-

37

Antall nye barn med oppfølging fra fysioterapeut for barn

-

31

36

Antall hjemmebesøk av barnefysioterapeut pr. år

-

-

97

Avvik på tilbud til gravide på grunn av sykemelding – i perioder av året ikke lyktes med å rekruttere jordmor for å dekke behovet.

Avvik på andel av søknader etter Helse- og omsorgstjenesteloven – vedtak fattet innen 4 uker – forklares med sykemelding hos saksbehandler, nyansatt i stillingen og eksterne faktorer.

[ Tilbake til toppen ]


NAV Løten: Positiv utvikling

De ansatte i NAV Løten

NAV Løten startet i 2016 bygging av nye lokaler for veiledningssenter, samt etablering av publikumsfri sone. Dette innebærer at avtalt oppfølging skal forgå i samtalerom i veiledningssenteret. I forbindelse med økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp har NAV Løten fått profesjonell bistand til kartlegging fra Østlandsforskning og Sosialfaglig Kompetanse. Kartleggingen fra Østlandsforskning er et samarbeidsprosjekt mellom NAV-kontorene i Løten, Stange, Hamar og Ringsaker. Begge kartleggingene har gitt grunnlag for en omfattende utviklings- og effektiviseringsprosess som fortsatt pågår i NAV Løten. I 2016 ble det utarbeidet en kvalitetshåndbok for sosiale tjenester i NAV. Hovedfokus i arbeidet med Sosialfaglig Kompetanse var større grad av arbeidsrettet oppfølging for brukere som mottar økonomisk sosialhjelp. NAV Løten har i 2016 jobbet mye med øvrige virksomheter i kommunen. Dette i forbindelse med igangsetting av aktivitetsplikt fra 01.01.2017 for brukere som mottar økonomisk sosialhjelp. I 2016 kom 65 % arbeidssøkere tilbake i arbeid. Av de med nedsatt arbeidsevne, kom 45% tilbake i arbeid. NAV i Hedmark jobber fortsatt systematisk med de nye oppfølgingsprogrammene overfor sykmeldte og arbeidsledige. Denne måten å jobbe på har medført at Hedmark som det eneste fylket stadig har nedgang i arbeidsledigheten.

Vi legger stor vekt på at brukerne skal kunne stole på oss. 97 % av alle telefonhenvendelser er besvart innen frist, og 96 % av alle søknader om økonomisk sosialhjelp får vedtak innen 1 måned. NAV Løten har redusert utbetaling av økonomisk sosialhjelp i 2016, sammenlignet med tidligere år.

NAV Løten har mange personer under 25 år som trenger oppfølging for å komme i/eller beholde arbeid. Ved NAV Løten skal brukere under 25 år som ikke er i aktivitet ha månedlig oppfølging. Det er utfordrende at mange av de unge ikke har fullført utdannelse, eller at de har manglende jobberfaring.

Målekort og nøkkeltall 2016 - NAV

Virksomhetsleder: Kamilla Østli (konstituert)

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat 2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5

>5

*

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet**

21,3

Minst 24 på HKI

21,2

Sykefravær - egenmeldt

1,3%

<5%

0,9%

Sykefravær – sykemeldt

5,8%

<5%

9,4%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp

1,7%

<1,6%

1,6%

Andel som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold

1,9%

<1,5%

1,7%

Andel av de unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp

4,0%

<3,0%

3,7%

 Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år

27%

<26%

26%

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogram ved utgangen av mnd.

5

10

4

Antall vedtak om økonomisk sosialhjelp fattet denne måned

86

>75

83

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

233

<225

223

Antall personer med gjeldsrådgivning

49

<55

48

Andel av søknad om økonomisk sosialhjelp som er behandlet innen 4 uker

84%

>85%

96%

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp – antall måneder

4,4

<4

4,7


*Elektronisk brukerundersøkelse hvert år.. Score 1 – 6 på flere spørsmål. Dette er gjennomsnitt av alle spørsmål. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2016.
** Elektronisk medarbeiderundersøkelse (HKI) hver høst. Måler holdninger, engasjement og fagkunnskap. Resultat på 24 er å anse som et tilfredsstillende resultat, jf. gjennomsnitt i Hedmark.
 

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat 2016

Brutto driftsutgifter til økonomisk stønad pr mottaker*

37 436

37 146

40 683

Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker*

78 597

77 306

78 737

Netto budsjettramme

8 746 000

8 390 000

8 596 000

Antall møter i Samarbeidsutvalg

4

4

4

Antall alderspensjonister

1 397

1 442

1 487

Antall uførepensjonister – nytt navn: Uføretrygdede fra 01.01.15

662

689

662

Antall kommunale gjennomgangsboliger

45

45

45

Kommunalt ansatte i 100% stilling

8

6

6

Statlig ansatte i 100 % stilling

7

7

6

*SSB KOSTRA

[ Tilbake til toppen ]


Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen: Har godkjent alle Løten-skolene

Samfunnsmedisinsk enhet

Enheten har 3,5 årsverk for kommuneoverlege og 3 årsverk rådgiver miljørettet helsevern. Hamar er vertskommune og enheten leverer tjenester til region-kommunene innen miljørettet helsevern og folkehelse, medisinskfaglig rådgivning, smittevernlegefunksjonen og samfunnsmedisin. Enhetens virksomhet reguleres av samarbeidsavtalen og leveranseavtalen. Gjennom 2016 har enheten hatt stor aktivitet innen alle avtalte tjenester. Tilsyn og godkjenning av skoler og barnehager er et betydelig bidrag til folkehelsearbeidet for kommunens barn og ungdom. I Løten er alle kommunale og private skoler (5 kommunale, 1 privat) godkjent. Miljørettet helsevern bidrar også med mange uttalelser til planer under utarbeiding (byggesaker, arealplaner, reguleringsplaner).

[ Tilbake til toppen ]


Kvalifisering: Flyktninger, norskopplæring og arbeidstrening

Tjenesten kvalifisering består av flyktningetjenesten, voksenopplæringen og Løten arbeids- og opplæringssenter (LAOS).

Flyktningetjenesten har tatt imot og bosatt 16 personer i 2016, d.v.s. 1 person over bosettingsvedtak på 15 personer.  Tidligere har vi bosatt i hovedsak familier, med overvekt av barn, har denne trenden snudd til stadig flere voksne. For virksomheten har dette stor betydning i forhold til økonomi på grunn av økt utbetaling av introduksjonsstønad og er en av grunnene til at tjenesten hadde et økonomisk overforbruk i 2016. I 2016 etablerte Løten kommune for første gang et bofellesskap for enslige voksne. Dette vurderes som en løsning for å utnytte det faktum at vi er en kommune som i hovedsak består av et eneboligmarked og ikke et leilighetsmarked. Flyktningtjenesten har i løpet av 2016 gått til innkjøp av to eneboliger.

Gjennom 2016 har det deltatt totalt 64 elever i norskopplæringen som fordeler seg på 22 deltakere i introduksjonsordningen, 12 andre elever med rett og/eller plikt til opplæring (f.eks. familiegjenforent med nordmenn) og 30 elever som var arbeidsinnvandrere. Dette er elever som betaler for norskopplæringen og de er ofte borgere fra EØS-området som går inn og ut av arbeidsmarkedet og har problemer med å følge norskkurs og i noen tilfeller utfordringer med å betale for tjenesten.

Bilde fra internasjonal kveld

I løpet av 2016 har 14 bestått minimum A2 - muntlig (8 av dem rett/plikt) og 16 bestått minimum A2 - skriftlig (8 av dem rett/plikt). Frivilligheten er fortsatt viktig for introduksjonsprogrammet. Hver torsdag kommer tre personer til voksenopplæringen for å tilby leksehjelp og samtaletrening. Seks kvinner i regi av Frivilligsentralen deler på denne oppgaven og samværet er til gjensidig nytte og glede. På onsdager samles introduksjonsdeltakerne på Møteplassen som er et treffsted for aktiviteter og sosialt samvær. Strikking, håndverk og ulike kulturfester har stått på programmet.

Dette året har det også vært aktivitet i regi av Røde Kors. Noen har meldt seg som besøksvenner, noen har deltatt i et prosjekt der man inviterer innvandrere til middag. De har også laget base-camp for barna på Budor. Skolen hadde tur til Skogmuseet i august. Det var et svært populært tiltak som også styrker de sosiale båndene mellom deltakerne.

Forprosjektet for nye lokaler til Løten arbeids- og opplæringssenter (LAOS) ble ferdigstilt høsten 2016. Tjenestene har bidratt med kompetanse inn i prosjektgruppa slik at bygget, og området rundt, i best mulig grad skal kunne ivareta brukernes behov. Istandsetting av og flytting til midlertidige lokaler for Løten ved og service er ivaretatt innenfor egen ramme. Dette har vært en stor jobb og vi har lykkes takket være positiv innstilling og evne til fleksibilitet hos ansatte og deltakere. Med bakgrunn i ergonomisk kartlegging våren 2016 er det gjennomført flere tiltak for å minske den fysiske belastningen knyttet til flere oppgaver i dagaktivitetstilbudet. Det er montert ny takheis og gjennomført kurs i forflytningsteknikk samtidig som det er gjort endringer i arbeidsplaner og tatt større hensyn til fysiske rammebetingelser ved tildeling av tjenester. Faglig utviklingsarbeid står sentralt i vår virksomhet. I 2016 tok vi i bruk tiltaksplaner i Gerica for å kvalitetssikre tjenestene vi gir gjennom å synliggjøre og dokumentere vårt målrettede arbeid i fagsystemet. Antall kommunale avtaler i sysselsettingstiltakene har vært høyt i 2016. Tilsvarende lavt antall med tilsagn fra NAV. Dette har sammenheng med mangel på statlige tiltaksmidler samtidig som aktivitetsplikten ble utsatt.

Målekort og nøkkeltall 2016 - Kvalifisering

Virksomhetsleder: Geir Arne Nilsen

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Flyktningtjenesten*

-

>5

4,9

Brukertilfredshet Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere*

-

>5

5,3

Brukertilfredshet LAOS**

-

>3

3,3

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,3%

<4%

0,6%

Sykefravær – sykemeldt

4,5%

<5%

5,5%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

<100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Av antall deltagere med kommunalt vedtak om aktivisering på LAOS/sysselsettingstil-budene skal andelen av deltagere i aldersgruppen 20-40 være overrepresentert

65,2%

>60%

58,3%

Deltagerne i sysselsettingstiltakene henvist fra Nav skal kvalifisere seg til ordinær jobb, skolegang eller videre arbeidsrettede tiltak i regi Nav.

42,1%

>60%

50%

Antall tildelte voksenopplæringstimer LAOS skal dekkes innen rammen av en lærerstilling

116%

</=100%

120%

Andel beståtte norskprøver muntlig, minimum nivå A2, av oppmeldte introduksjonsdeltagere og elever med rett og/eller plikt til norskopplæring

86%

>70%

72%

Andel beståtte norskprøver skriftlig, minimum nivå A2, av oppmeldte introduksjonsdeltagere og elever med rett og/eller plikt til norskopplæring

68%

>50%

62%

En andel av deltagerne på introduksjonsordning skal gjennomføre introduksjonsperioden på normert tid på 2 år ***

100%

>50%

100%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 4, der 4 er beste resultat.
*** Alle blir forlenget i gjennomsnitt 2 ½ mnd., frem til naturlig avslutning, jul eller sommer.
 

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat 2015

 Resultat 2016

Antall møter i samarbeidsutvalget*

4

3

1

Antall tildelte timer dagaktivitet LAOS pr. uke (Kommunalt vedtak)

346,5

362,0

350,8

Antall tildelte årstimer voksenopplæring LAOS

1 368

1 216

1 178

Antall brukere i sysselsettingstiltak henvist fra kommunale virksomheter**

9

17

25

Antall brukere i sysselsettingstiltak henvist fra NAV

18

19

10

Antall samarbeidsavtaler i sysselsettingstiltakene

6

7

7

Antall elever i voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere***

69

68

64

Antall flyktninger, familiegjenforente og innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring

37

28

34

Antall i introduksjonsordning i løpet av året

13

15

22

Antall flyktninger bosatt pr. år

11

10

16

Totalt antall årsverk****

19,4

20,0

19,7

Totalt antall ansatte

23

24

25

Netto budsjettramme (år) i 1000 kr.

11 759

12 446

13 673

* Samarbeidsutvalg sammen med NAV
** Inkl. 2 i språkpraksis
*** Alle elever, også arbeidsinnvandrere                          
**** Inkl. 1 ansatt på lønnstilskudd

[ Tilbake til toppen ]


Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA): Stor og sammensatt tjeneste

Helsesøster for eldre

Virksomheten har hatt følgende viktige hendelser i 2016; ansettelse av psykolog, bo-mestringsprosjekt, økonomiske utfordringer, betydelig økt aktivitet i forhold til rehabilitering, stabilisering av sykefravær.

Tjenestene Kvennhaugen aktivitetssenter og aktivitetssenter (Grønn omsorg/inn på tunet) ble i 2016 flyttet fra BRA til hjemmebaserte tjenester. Sykefraværet i BRA har stabilisert seg på et lavere nivå og er like i nærheten av virksomhetens mål for dette.  BRA har som tidligere år hatt store utfordring i forhold til økonomi. Spesielt er dette knyttet opp i forhold til enkelt brukere som det har blitt kjøpt tjenester til. Nye tiltak er til nå blitt finansiert av tilskudd fra Staten (psykolog og Bo-mestring). Virksomheten har stort fokus på økonomistyring og vil fortsette dette.

BRA har en konsulent som jobber med funksjonshemmede over 18 år. Denne tjenesten har systemansvar for tildeling av individuell plan til brukere over 18 år. Tjenesten har i 2016 gitt tilbud til unge voksne med langvarig og sammensatte behov for tjenester i forhold til Bo-mestring. Fra oktober gikk tiltaket over til et 3 årlig prosjekt med tilskudd fra Fylkesmannen i Hedmark. Tiltaket har fokus på å bo, hjelpe bruker med å etablere seg i egen bolig, kartlegging av bo-ferdigheter og videre, legge planer for videre bistand sammen med bruker.

Tjenesten rus og psykisk helse (ROP) har i 2016 hatt store utfordring. Høyt sykefravær over lang tid, flere nye brukere og behov for kjøp av tjenester til brukere som har omfattende behov som Løten kommune ikke har et oppegående tilbud til. Det ble kjøpt tjenester hos privat for ca. 6,5 mil i 2016. Størstedelen av dette faller inn under ordningen ressurskrevende brukere, slik at kommunen mottar refusjon for deler av disse utgiftene. Ny psykologstilling fra mai 2016 er blitt knyttet opp mot ROP-tjenesten. Ca. 40 % av stillingen skal arbeide med utredning, diagnostisering og behandling/oppfølging av brukere med ROP lidelser. Virksomhetsområdet har jobbet med etableringen av øyeblikkelig hjelp tilbud for ROP brukere, slik Samhandlingsreformen krever. Dette tilbudet er pr dato ikke ferdig etablert.        

Fysioterapeutene har vært bemannet med 180 % i faste stillinger. Siden august 2016 har tjenesten hatt fysioterapeut i turnus i 100 % stilling. Dette har muliggjort deltakelse i annet utviklingsarbeid for de fast ansatte fysioterapeutene. En av fysioterapeutene har deltatt i utvikling av hverdagsrehabilitering i Løten. Siste halve året har denne også hatt ansvaret som prosjektleder (40 %) for hverdagsrehabiliteringsprosjektet.  Fysioterapeutene har hatt 151 brukere av tjenesten. Dette innbefatter også komplekse rehabiliteringspasienter som har krevd mye fysioterapi, ofte daglig. Inneliggende rehabiliteringspasienter har minimum fått oppfølging av fysioterapeut 2-3 ganger i uka, mange oftere. Det har vært 42 døgnrehabiliteringspasienter på Helsetunet i løpet av året.

Siden oktober 2016 har ergoterapitjenesten vært besatt med to hele stillinger. Ergoterapeutene gir tjenester til både barn og voksne, men en vesentlig del av tjenesten er gitt til brukere over 18 år. Ergoterapitjenesten gir tjenester både i og utenfor institusjon. I tillegg til ergoterapitjenester til innbyggerne, deltar også tjenesten i forhold til hverdagsrehabilitering (20 %), Demensteam (20 %) og i kompetansegruppen Universell Utforming. Ergoterapitjenesten er også deltaker i kommunal gruppe for å implementere Velferdsteknologi i Løten kommune.

Helsesøster for eldre drevet forbyggende hjemmebesøk, fulgt opp pasienter med metoden kognitiv terapi og drevet gruppen «Samhold». Bruk av helsesøster har vært økende i 2016.  Det har jobbet med utforming av tiltaket «Helsestasjon for eldre»

De to bofellesskapene, Sykehusvegen 12 og Lykkebo (Sykehusveien 2), gir tjenester til ti beboere med psykisk utviklingshemming og to uteboende brukere. Sykehusvegen 12 har fokus på at det skal være et godt sted å bo. Bofellesskapet har god kompetanse på sammensatte diagnoser. Lykkebo har fokus på aktivitet og utvikling i samsvar med hver beboers egne mål og ressurser. Boligen har fått ny ledelse i løpet av 2016. I tillegg til tilbud til «fastboende» brukere, har Boligene også gitt avlastning til barn, på oppdrag fra Helse og familie virksomheten.

Målekort og nøkkeltall 2016 - Bolig, rehabilitering og aktivisering

Virksomhetsleder: Odd A. Jakobsen

Målekort 

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat 2016

Felles indikator: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

Ikke målt

>=5,5

1) 3,2

Felles indikator: Arbeidsmiljø

Sykefravær – egenmeldt

1,2%

< 2,0%

1,3%

Sykefravær – sykemeldt

7,9%

< 9,0%

9,5%

Felles indikator: Økonomistyring

Økonomisk resultat

101,6 %

100 %

2) 102,22 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Sykehusveien 12: Antall A-meldinger/tvangsvedtak skal ikke overstige 3 pr. år.

Ikke målt

< 2

3

Sykehusveien 12: Totalt antall avviksmeldinger (reg. i EQS) skal ikke overstige 30 pr. år

Ikke målt

< 30

53

Sykehusveien 2: Totalt antall vedtakstimer til praktisk bistand skal reduseres med 5 % hvert år. 

Ikke målt

>=5%

3) 212,25

Alle som har fått tildelt tjeneste i BRA skal ha vedtak innen 3 uker

Ikke målt

100 %

Ikke målbart

Antall personer over 77 år som helsesøster har besøkt

45

> = 45

56

Antall personer med støttekontakt

50

<50

63

Antall brukere i ROP**/ psykisk helse med vedtak:

120

<110

4) 212

ROP: totalt antall avvik i EQS pr. år

           

<15/ år

Ikke målt

Antall brukere ergoterapi pr. år

188

<300

5) 222

Antall brukere fysioterapi pr. år

140

<140

5) 151

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Antall oppfølgingssamtaler IA

Ikke målt

<5

Ca. 20

Antall HMS avvik ikke over 10 pr. år

Ikke målt

<10

Ikke målt

Videreutdanning i BRA skal til sammen gjennomføres med 60 studiepoeng eller mer hvert år

60

>= 60

75

Minst 15 ansatte skal ha gjennomført et kompetansegivende kurs/opplæring hvert år

15

> 15

Ca. 40

1) Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 4, der 4 er beste resultat
2) Økonomisk resultat utgjør kr. 871.000 i overforbruk i forhold til revidert budsjett.
3) Uten avlastning (oppdrag fra Helse og Familie)
4) Tjenesten ikke klart å få ut et korrekt tall for antall brukere i saksbehandlingssystemet Gerica. Ved manuell telling kommer man fram til ca. 110 aktive brukere. Det er altså knyttet stor usikkerhet til det riktige antall brukere.
5) Henviser til tekst delen av årsmelding.
 

Nøkkeltall

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Totalt antall årsverk

 

44,2

42,8

Totalt antall ansatte

 

57

57

Netto budsjettramme

 

39 057

6) 39 320

Samarbeidsutvalg – antall møter pr. år

 

4

4

Rådet for mennesker med nedsatt funksjons evne – antall møter pr. år

 

3

1

6) Aktivitet/avlastningstilbudene Grønn omsorg/inn på tuner og Kvennhaugen ble overført til Hjemmebaserte tjenester i 2016

[ Tilbake til toppen ]