Kommunalsjef lokalsamfunn Yngvar PederstadPlansjef Yngvar Pederstad

Det området i kommuneorganisasjonen som kalles lokalsamfunn består av disse virksomhetene: Kultur, informasjon og service (KIS), Teknisk forvaltning og Teknisk drift, samt eiendomskattekontoret og plansjefen. Plansjefen har ansvaret for kommunens økonomiske bidrag til Hedmarken landbrukskontor, Hedmarken brannvesen, Hamarregionen Utvikling, IKA øst IKS og Hamarregionen Reiseliv, og oppfølgingen av disse, samt Hias IKS.

Lokalsamfunn representerer et bredt spekter av tjenester og oppgaver. Dette omfatter både typiske driftsoppgaver, forvaltning og saksbehandling, investeringstiltak i infrastruktur og planlegging for utvikling av kommunen på kort og lenger sikt.

Ansatte i tjenesteområdet lokalsamfunn har vært saksbehandlere for en stor andel av de politiske saker som har vært til behandling i 2016, heriblant flere planprosesser. Revisjon av kommuneplanens arealdel, som har vært under behandling siden 2013, ble vedtatt av kommunestyret i april. Både revisjon av energi- og klimaplan og ny kulturplan ble igangsatt i 2016, og forventes sluttbehandlet i 2017. I løpet av 2015 ble det igangsatt arbeider med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Løten kommune, og plan for etablering av evakuerte- og pårørendesenter i Løtenhallen. Begge deler ble ferdigstilt våren 2016.

Flere svært synlige anleggstiltak ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2016. Dette omfatter ny fotgjenger-undergang under Rørosbanen ved Løten stasjon, ny lekeplass på torget i sentrum, ny gang- og sykkelveg langs Ådalsbrukvegen, hvor kommunen har bekostet nytt veglysanlegg på hele strekningen, og ny gang- og sykkelveg langs Budorvegen.
 

Ny parkeringsplass ved Løten stasjon ble påbegynt og midlertidig tatt i bruk før jul. I tillegg er det gjennomført mindre synlige anleggstiltak, som videreføring av nytt vann- og avløpsanlegg fra Norderhovskogen mot Reksla, sanering av vannledninger og asfaltering av kommunale veger i boligfelt.

Kultur, informasjon og service | Teknisk drift | Teknisk forvaltning


Kultur, informasjon og service (KIS): Aktivt kulturliv

Kultur, informasjon og service (KIS) hadde i 2016 28 ansatte, fordelt på 16 årsverk. KIS jobber innenfor fagområdene; kultur, inkludert kulturskole og bibliotek, idrett, kommunikasjon, service, post/arkiv og barn og unge som inkluderer Ungdommens hus og Ungdomskontakten.

Innen kulturfeltet var Camp Munch den største begivenheten i 2016. Camp Munch er en kunst-sommerleir for ungdom som ble arrangert for aller første gang i august. Ungdommer fra hele Norge og flere land i Europa hadde søkt på de 20 plassene, og blant de heldige som ble tatt opp av juryen var 19 norske og en svensk ungdom. Disse fikk ei uke fylt med kunstopplæring på høyt faglig nivå og tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at de fikk en opplevelse i Løten som de vil ta med seg resten av livet. Evalueringen i etterkant gjør at vi kaller arrangementet for en suksess og det ble heller ikke store kostnader for kommunen knyttet til dette, ettersom hoveddelen av budsjettet var eksterne tilskudd, samt deltakeravgift.
Bildet: Fra et av kunstverkstedene under Camp Munch.

Fra et av kunstverkstedene under Camp Munch
I tillegg til dette store arrangementet har det også vært andre arrangement som Staskveld, Kulturkonferanse, Internasjonal kveld og utstilling med Trætteberg-stipend vinner Line Adele Doksrud. 2016 var året da kulturskolen virkelig kunne ta i bruk sine nye lokaler på ungdomsskolen. Her er det kontorplasser for de ansatte og sal og øvingsrom for noe av undervisningen. Mye undervisning skjer fortsatt ute på skolene. Lokalene ble styrket med en lydisolert musikkbinge utenfor ungdomsskolen fra høsten 2016. Denne brukes i undervisningen til kulturskole og ungdomsskole, og den brukes av Ungdommens hus og kan også brukes av andre som ønsker det.

Åpningen av kulturskolens nye lokaler
Bildet: Åpningen av kulturskolens nye lokaler

Biblioteket ble flyttet til KIS fra og med 2016. Biblioteket hadde normal drift i 2016. Revidert kulturplan, Kultur 2016-2020 ble ferdisstilt i 2016.

Idrettsmiljøet i Løten er stort og aktivt og KIS bidrar der vi kan gjennom idrettskonsulentens arbeid og gjennom tilskuddsordninger. Kontakten med Løten idrettsråd er tett og det har i 2016 vært et fokus på «prosjekt Idrettsparken» som handler om videreutvikling av området rundt Løtenhallen og idrettsparken til flere aktiviteter og ikke minst uorganisert aktivitet. Sommeren 2016 ble en ny ballbinge åpnet ved Jønsrud skole. Dette er et resultat av samarbeid mellom kommunen og Nordbygda fotball.

Ballbingen i Nordbygda
Bildet: Ballbingen i Nordbygda

KIS har noen fellestjenester for hele kommunen, dette er post/arkiv, kommunikasjon og servicekontoret. Innenfor dette området skjer det store endringer på grunn av digitalisering. De ansatte er involvert i ulike digitaliseringsprosjekter og jobber for å gjøre våre tjenester lettes mulig tilgjengelig for brukerne. Innen post skjedde det store endinger på grunn av Svar ut, en løsning for sending av sikker digital post. Servicekontoret fikk også endinger på grunn av at tre ansatte gikk over i pensjonistenes rekker og to nye ansatte startet opp. Åpningstidene ble noe redusert i 2016 og på slutten av året ble kontantkassen i servicekontoret avviklet.

I 2016 ble SLT-koordinator, BUK-sekretær og trafikklykkeprosjektet flyttet over til KIS. SLT står for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, mens BUK er barn og unges kommunestyre. Ungdomstilbudet som KIS gir ble styrket i 2016. Trafikklykkeprosjektet ble, som planlagt, avsluttet i juni 2016. Prosjektet har fått noen «avleggere» som lever videre, dette er «Kveldstreff» for motorinteressert ungdom på Ådalsbruk motormuseum og «Mopedbua» som er et mekkeverksted på ungdomsskolen i regi av Ungdommens hus.

Mekkebua
Bildet: Mekkebua

Det ble ansatt ny SLT- og ungdomskoordinator i 2016. Stillingen ble styrket med 30 % for å få en hel stilling. Dette kunne skje pga en reduksjon i servicekontoret ved naturlig avgang. Den nye stillingen er derfor tredelt og har ansvaret for SLT, BUK og det nye Ungdommens hus. Opprettelsen av Ungdommens hus er en annen stor nyhet i 2016. Tilbudet som tidligere var på Sentralen miljøsenter ble lagt ned i juni og det ble startet opp et nytt tilbud på nye Ungdommens hus høsten 2016.

Ungdommens husBildet: Ungdommens hus

I forbindelse med etableringen av Ungdommens hus ble Ungdomskontakten skilt ut av ungdomsklubb-tilbudet og fikk nye lokaler i bygget som kalles «Brakka», rett ved kommunehuset. Dette skjedde for at de eldste ungdommene (over 18 år) skulle få et tilbud utenfor ungdomsklubben, slik at det ikke blir for stort aldersspenn på brukerne av Ungdommens hus. 

 
Målekort Kultur, informasjon og service (KIS) 2016

Virksomhetsleder: Bente Hagen

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

Ikke målt

> 5

5,4*

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,2%

< 1,0%

0,7%

Sykefravær – sykemeldt

2,2%

< 3,0%

2,3%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – informasjon

Andelen ”følgere” i sosiale medier i forhold til befolkningsmengde

20%

>20%

33%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – service

Andelen telefoner besvart innen 2 minutter

99%

>90%

99%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - kultur

Andelen lag og foreninger vi har hatt personlig kontakt med (utover mail/tlf) 

40%

>30%

35%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – kultur med bistand

Andelen innmeldte i brukergruppen som deltar jevnlig på en aktivitet

100%

>90%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - kulturskole

Andelen barn i barneskolealder som er medlem i kulturskolen

15%

>20%

15%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - administrasjon

Andelen søknader (delegert vedtak) som er behandlet innen svarfristen

100%

 >90%

100%

*Samlet resultat fra brukerundersøkelse for kulturskolen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
Undersøkelsen hadde lav svarprosent, 14 % blant elever fra 8. klasse og eldre og 28 % blant foreldre/foresatte.

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Antall årsverk

12,0

12,4

16,0*

Antall ansatte

25

24

28*

Netto budsjettramme

12 153 000

12 383 000

15 597 000

Antall timer åpningstid pr uke fritidsklubb

23

23

23

Antall lag og foreninger

130

130

130

Antall besøk (”unike gjester”) på nettsider – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

1 454

1 983

2 406

Antall mottatte telefoner i servicekontor – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

533

466

370

Antall personlige henvendelser i servicekontoret – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

460

250

110

Antall mottatt e-post til servicekontoret – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

336

435

344

Antall ekspederte (mottatt og sendt) brev/postsendinger fra post/arkiv - snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

1 239

1 530

1 400

Tilskudd tildelt lag og foreninger

850 000

850 000

850 000

Tilskudd til kirken

2 564 000

2 641 000

2 871 000

Tilskudd til andre religiøse formål

107 000

110 000

120 000

Antall objekter i kommunens kunstsamling

Ukjent

395

400

Antall regionale prosjekter som KIS deltar i

4

2

2

Antall søknader behandlet av servicekontoret
(bostøtte, parkeringstillatelser, friplass barnehage)

 261

260

Ikke målt

* antall ansatte og årsverk har økt på grunn av at bibliotek og SLT-koordinator er flyttet til KIS.

[ Tilbake til toppen ]


Teknisk drift: Sentrumsutvikling og høy aktivitet

Innenfor tjenesteområdet teknisk drift har det vært høy aktivitet i 2016. Ny undergang under Rørosbanen  ved Kilde/ Løten stasjon ble ferdigstilt og overtatt av Løten kommune 1. juli, og åpnet av ordføreren den 6. juli. Dette er et større prosjekt, som er utviklet og saksbehandlet siden 2012. En forutsetning for gjennomføring av anlegget var fornying av eldre vann- og avløpsledninger fra  torget til Kilde. Undergangen erstatter tidligere undergang, som var uhensiktsmessig i bruk, og ikke universelt utformet.  Ny undergang kan benyttes av alle. I tilknytning til den nye fotgjengerundergangen ble det opparbeidet en ny parkeringsplass ved Kilde. Denne ble tatt i bruk rett før jul, men ferdigstilles med asfalt i 2017. I tilknytning til den nye fotgjengerundergangen ble det opparbeidet en ny parkeringsplass ved Kilde. Denne ble tatt i bruk rett før jul.

Fra byggingen av fotgjengerundergangen
Fra byggingen av forgjengerundergangen

7. oktober 2016 ble en ny og flott lekeplass åpnet på torget i Løten. Det var Løten Rotary som tok initiativ til lekeplassen og fikk 1 million kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen. Kommunen bidro med resten av kostnadene til lekeplassen som er inspirert av Edvard Munchs maleri Solen.

Den nye lekeplassen på torget
Den nye lekeplassen på torget

De kommunale vegene er teknisk drift sitt ansvar. I 2016 ble det asfaltert veger i området Håvegen (Bergum) og Slettmoen nord, samt gang og sykkelveg langs Budorvegen. Vann og avløp er også teknisk drift sitt ansvar og i 2016 ble etappe to av vann og avløpsanlegget Brenneriroa-Reksla utført, ned ny trykk-økningsstasjon for vann ved Norderhovskogen og ny avløpspumpestasjon ved Lund vestre. Langs Ådalsbrukvegen ved Vestre Englaug ble det fornyet 190 m hovedvannledning. På Budor ble hyttefelt H10-H12-H6 ferdig opparbeidet med veg, vann og avløp. Virksomheten har også vært travel med vannlekkasjer ettersom det i 2016 var en fordobling i antall lekkasjer på kommunale hovedvannledninger. Hele 14 lekkasjer på kommunale vannledninger ble registrert. I siste halvdel av mai kom vårflommen.  Dette førte til redusert framkommelighet på rv. 25 vest for Brenneriroa,  skader og stenging av fylkesveger ( Spangenvegen og Brandsrudvegen ), samt ubetydelige skader på to kommunale veger

Flom i Løten
Flom i Løten

Mai 2016 var det også flom i øverste del av Karudhagan. Dette gjorde skader på flere tomter i området. Vann fløt inn på tomtene og forårsaket også vannskader i noen hus. 

Flom i private hager våren 2016
Flom i private hager våren 2016

Målekort Teknisk drift 2016

Virksomhetsleder: Jens Petter Østerhaug

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

-

>4

-

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,5%

<4,0%

1,2%

Sykefravær – sykemeldt

0,0%

<4,0%

3,9%

Felles indikatorer: Økonomistyring

 

 

 

Økonomisk resultat

99,9%

<100,0%

97,0%

Virksomhetens egne indikatorer; Tjenesteproduksjon

Vannkvalitet, avvik i.h.t drikkevannsforskriften, antall/år

0

0

0

Andel av befolkningen med kommunal vannforsyning

78%

>78%

78%

Andel utskifting av vannledninger Løten vannverk gjennomsnitt siste 5 år

0,6%

>0,6%

0,6%

Andel av befolkningen med kommunalt avløp

61%

 >61%

61%

Andel utskifting av avløpsledninger hovedavløpsnettet gjennomsnitt siste 5 år

0,3%

>0,2%

0,2%

Andel kommunale kjøreveger med asfalt

42%

>42%

43%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat 

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Totalt antall årsverk

6

6

6

Netto budsjettramme

4 014 

4 719

4 588

Budsjettramme selvkost

-3 692

-3 718

-4 120

Brutto driftsutgifter i kr/km kommunal veg inkl. gang og sykkelveg

39

41

36

Antall gatelyspunkt

1 322

1 350

1 402

Driftsutgifter gatelys per punkt

678

770

832

Transportsystem for Løten vannverk:

 

Planlagte avbrudd (kundetimer/år)

10

133

10

Ikke planlagte avbrudd (kundetimer/ år)

198

135

198

Nye vannledninger Løten vannverk m/år

0

1 300

2 330

Nye avløpsledninger m/år

1 188

1 300

2 330

Sanering av vannledninger Løten vannverk meter/ år

650

470

190

Sanering av avløpsledninger Løten m/år

134

200

0

Nye vannledninger Budor vannverk m/ år

0

270

1 380

Nye avløpsledninger Budor m/ år

0

270

1 380

Gjennomføring av investeringstiltak mill. kr

15 400

17 100

26 100

[ Tilbake til toppen ]

Teknisk forvaltning: Planlegger for framtida

Mens teknisk drift jobber hovedsakelig ute med driftsoppgaver blant annet vann, veg og avløp, er teknisk forvaltning virksomheten som planlegger for framtida. Virksomheten består blant annet av landmåler, byggesaksbehandler, GIS-konsulent og miljøvernrådgiver. Av større planoppgaver i 2016 er revidert utgave av kommuneplanens arealdel. Her legges det blant annet til rette for nye hyttefelter i Budorområdet. Det foregår nå innsigelsesbehandling for et eventuelt næringsområde og mulighet for detaljvarehandel på Ånestad. Reguleringsplanen for bygging av ny riksveg 3/25 ble også revidert i to omganger. Dette delvis for å tilpasse vegutformingen til nye krav når det gjelder kurvatur, vegkryss og bruer men også for å få regulert inn tomt til ny kontrollstasjon ved Ånestad.

Ansatte i teknisk forvaltning
Ansatte i teknisk forvaltning

Reguleringsplan for utbygging av 11 nye boligtomter i Slipervegen på Ådalsbruk er vedtatt, samtidig som det er satt i gang reguleringsarbeid for tomteområdet Bergum syd. De kommunale eneboligtomter har gått unna i rekordfart i løpet av året, slik at det nå haster med å få klargjort flere. Løiten Almenning har opplevd en lignende etterspørsel etter hyttetomter og har derfor satt i gang planarbeid for fire nye hyttefelter i Svaen-Budor-området.

Nye tomter i Norderhovskogen
Nye tomter i Norderhovskogen

Av andre større planoppgaver må det også nevnes at det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for bygging av ny jernbaneundergang for fylkesveg 166 i Løten sentrum, og at arbeidet med å regulere Løten skytebaneanlegg ser ut til å gå mot sluttbehandling.

Eiendommen Kongsvegen 1210 har i løpet av høsten blitt ryddet for nedgravd søppel og forurensning til en pris på nærmere 3 mill. kr. 87,5 % av utgiftene har blitt dekket av Miljødirektoratet.

Arbeidet med revidering av kommunens energi- og klimaplan har fortsatt med oppnevning av en politisk styringsgruppe med fem medlemmer. Skifte av miljøvernrådgiver, som sekretær for arbeidet, har bremset litt opp i framdriften, men kommer på skinner igjen når den nye er på plass. Av andre miljøoppgaver har det blitt anlagt ladestasjon for elbiler ved bensinstasjonen i Løten sentrum og det har blitt gitt 41 tilskudd til utskifting av gamle vedovner.

Veldig mange eiendomsgrenser er usikre og mangelfulle i matrikkelkartet. Det er besluttet oppstart av et felles regionalt prosjekt for kvalitetsheving av eiendomsgrensene.

På kartsiden har det i løpet av 2016 blitt utviklet og ferdigstilt en områdeanalyse for saksbehandlere i plan- og byggesaker. Her kan saksbehandleren velge en eiendom i kartet eller digitalisere en polygon, som så blir sjekket mot en sentral database med over 50 forskjellige temadata. Dette er temadata som kulturminner, skred- og flomdata og naturmangfoldsdata.

Målekort Teknisk forvaltning 2016

Virksomhetsleder: Sigurd Dæhli

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

 

>5,0

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,9%

<2,0%

0,6%

Sykefravær – sykemeldt

2,7%

<2,0%

1,9%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

93,3%

<100,0%

75,4%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Solgte boligtomter målt i antall boenheter

11

 10

60

Andel saker etter matrikkelloven behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

90,5%

>90,0%

91,0%

Andel byggesaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

94,5%

>90,0%

100,0%

Andel av byggesaker med utført tilsyn

5,5%

>5,0%

0,0%

Andel plansaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister

100%

> 95%

100%

Andel eiendommer gitt offisiell adresse

99,7%

100,0%

100,0%

Antall miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger i Løten kommune

5

7

5

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Totalt antall årsverk

5

5

5

Netto budsjettramme

2 564 000

2 735 000

3 159 000

Budsjettramme selvkost

-190 000

-182 000

- 141 000

Antall behandlede byggesakssøknader

168

183

175

Antall utførte oppmålingsforretninger

44

80

42

Antall vedtatte reguleringsplaner

8

4

5

Antall abonnenter septiktømming

1 243

1 252

1 276

[ Tilbake til toppen ]