Kommunalsjef Inger Torun HolmgrenKommunalsjef Inger Torun Holmgren

Kommunalsjef oppvekst har ansvaret for de fem kommunale barnehagene og fem grunnskolene og er disse virksomhetslederene sin nærmeste leder. Komunalsjefen har i tillegg ansvaret for logopeden, som i 2016 har blitt en del av tjeneste-tilbudet innen oppvekst. Kommunalsjefen med rådgiver er kommunens administrative skole- og barnehageeier.

Logoped

Løten kommune ansatte logoped i desember 2015, og i løpet av 2016 har aktuelle virksomheter (skoler, barnehager og Barne- og familietjenesten) blitt kjent med tjenesten. Kontorsted ble lagt til Barne- og familietjenesten hvor det er kort vei til aktuelle samarbeidspartnere – i første omgang helsesøstre. Fast kontorsted fremfor tradisjonell organisering med å reise rundt til barnehager og skoler, gjør at mange barn får hjelp innenfor 50 %- stillingen, og det er forholdsvis kort ventetid. I løpet av 2016 var 34 barn innom tjenesten.

Barnehagene

Barnehagene våre ble i 2016 re-sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage. Og det jobbes bevisst rundt kravene innenfor arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk gjennom hele året. Ved hovedopptaket for barnehageåret 2016/2017 kunne vi tilby alle søkerne plass i barnehagene i kommunen, etter å ha utvidet kapasiteten med en ny barnehage-filial, Kongla. I 2016 pågikk arbeidet med å utarbeide en ny Strategisk plan for de kommunale barnehagene og skolene. Planen vil bli lagt frem for politisk behandling våren 2017. God kvalitet på barnehagetilbudet har alltid høy oppmerksomhet, og brukerundersøkelsen 2016 viser at foresatte er meget godt fornøyd med innholdet i tjenesten.
To av våre virksomhetsledere (Ådalsbruk og Ryli barnehage) ble valgt ut av fylkesmannen i Hedmark til å delta på en stor nasjonal konferanse for kvalitet i barnehager i 2016. Der presenterte de sitt arbeidsplassrelaterte kompetanseløft innenfor implementering av barnehageprogrammet «De utrolige årene» og Styrkebasert pedagogikk. Under satsningsområdet språk og lesing deltok alle ansatte i Løtenbarnehagene på felleskurs i Hamar med tema; «Språk i leken».

Skolene

Elevtallet i Løtenskolen gikk ned noe fra 2015 til 2016, og 1. oktober 2016 var det 781 elever totalt i de kommunale skolene i Løten. To skoler fikk i 2016 oppgradert sitt uteområde. Løten kommune har samarbeidsavtale med Høgskolen i Hedmark om å ta i mot studenter, noe som er viktig med tanke på både rekrutering og faglig utvikling. Lærerne i Løten er godt kvalifiserte, men nye krav til lærere forbindelse med den nasjonale Strategien Kompetanse for kvalitet sikrer at hver enkelt lærer har tilstrekkelig studiepoeng for å undervise i enkeltfag. Lærerne får hvert år tilbud om videreutdanning gjennom den statlige videreutdanningsordning, og i 2016 var det 5 lærere som benyttet seg av denne ordningen.

Les under hver virksomhet sin årsmelding for å få nærmere informasjon om alt det gode utviklingsarbeidet som gjøres ved hver barnehage og skole.

[ Tilbake til toppen ]

Jønsrud barnehage | Lund barnehage | Ryli barnehage | Skøienhagan barnehage | Ådalsbruk barnehage | Jønsrud skole | Lund skole | Østvang skole | Ådalsbruk skole | Løten ungdomsskole


Jønsrud barnehage: Godt språk fra tidlig alder!

I år har satsningsområdet språk og lesing fått størst oppmerksomhet: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens kjerneoppgave. De ansatte har derfor fått nytt faglig påfyll innen språk. Dette er også koblet til en nasjonal strategi om Kompetanse for fremtidens barnehage med Et godt språkmiljø for alle barn.

Klubben jobber med språkstimulerende aktivitet
Klubben jobber med språkstimulerende aktivitet

Inndelingen av barnegruppen ble denne høsten noe endret, da det var få ledige plasser til nytt barnehageår. Fra 15. august delte vi barnegruppen inn i to avdelinger med blandet aldersgrupper fra 1-6 år. Det har vært en barnegruppe på til sammen 32 barn, hvor det var 28 barn over tre år og 4 barn under 3 år. Dette har vært en annen måte å jobbe på enn den tredelingen vi har hatt tidligere, hvor vi har hatt en egen småbarnsavdeling. Foreldrene er meget godt fornøyd, noe som vises i tilbakemeldinger ved foreldresamtaler og i brukerundersøkelsen for 2016. På våren 2016 hadde hele personalgruppen et informasjonsmøte med Iren Skyltbekk, hvor hun informerte om barnehageprogrammet «De utrolige årene». Dette er et kompetansehevings-program som bl.a. skal gi barnehageansatte kompetanse i å forebygge, redusere og stoppe aggressiv atferd helt i starten, i førskolealder. Dette programmet skal Jønsrud barnehage være med på fra høsten 2017, og vi har valgt å benytte tid til å sette oss litt inn i litteraturen som forberedelser i 2016. Barnehagen vår ble i september 2013 godkjent som Miljøfyrtårnbarnehage. I 2016 ble vi re- sertifisert, og med denne gjennomgangen har vi jobbet ekstra bevisst rundt nye områder som de nå legges større vekt på. Bevisstheten rundt kravene innenfor arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er til stede gjennom hele året. Vi har vært på turer ut av barnehagen, og vinterturen vår la vi til Mattisrud. Her var det snø slik at vi kunne ake og gå på ski, i tillegg til å få gode opplevelser med dyrene der. Som avslutning til sommeren reiste vi til Klatreparken på Helgøya, og fikk utfordringer både motorisk og naturfaglig.

Barnehagen på tur i klatreparken
Klatring

Målekort Jønsrud barnehage 2016

Virksomhetsleder: Tove Paulsen Trætteberg

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

 Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,4

>5

5,1

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,6%

<2,0%

1,4%

Sykefravær – sykemeldt

3,9%

<7,0%

4,0%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

97,9%

<100,0%

100,0%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Foreldreveiledningssamtaler - pr barn (minimum pr barnehageår)

2

2

2

Barnets trivsel**

5,6

>5,0

5,3

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

5,3

>5,0

5,2

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling**

5,3

>5,0

5,1

Personalets omsorg for barnet**

5,8

>5,0

5,2

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

5,1

>5,0

5,2

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel ansatte med fagutdanning (barn- og ungdomsarbeider /førskolelærer)

89%

89%

89%

* Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultater fra brukerundersøkelsen. Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

 

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Totalt antall årsverk 

690

690 + 100*

770+100*

Antall barn under tre år

7

7

4

Antall barn over tre år 

23

22

28

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august (barnehagegarantien)

0

0

0

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn

2

4

4

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp

0,0%

3,3%

6,6%

Netto budsjettramme

2 901

2 996

3 795

*Lærling regnes som et eget årsverk, markert med * Ansatt fra 10.8.15. Kommentarer: Har også gjennomført praksis med til sammen 8 mnd ved Jønsrud skole og Løten u-skole i 2016.


[ Tilbake til toppen ]
 

Lund barnehage: Høster fra godt foreldresamarbeid!

 

De største i barnehagen er ute på tur

De største i barnehagen er ute på tur

Det viktigste for Lund barnehage dette året har vært å etablere De utrolige årene (DUÅ) Skole- og barnehageprogram. Det er et universalforebyggende utviklingsprogram for å styrke de ansattes og barnas kompetanse innen samspill og kommunikasjon. Det skal videre gi de ansatte kompetanse i å forebygge, redusere og stoppe uønsket adferd helt i starten. Dette er et kompetanseløft for barnehagen på et av de viktigste områdene vi arbeider med, og er et ledd i at vi hele tiden jobber med å forbedre tilbudet og styrke foreldresamarbeidet.

De ansatte har vært svært engasjerte og motiverte fra første stund og jobber godt med dette. Hele personalgruppa får felles opplæring og når alle ansatte deltar blir det lettere å ta i bruk kunnskapen. Barnehagen ble på våren re-sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage for en ny 3-årsperiode. Dette gjenspeiles i temaperioder som «Året rundt i naturen» og «Fra jord til bord», og oppmerksomhet på gjenbruk og holdninger når det gjelder å ta vare på naturen. I barnehagen har vi laget grønnsakhage og det var utrolig moro å høste fra den. Vi er mye på tur i de flotte skogsområdene vi har i nærområdene. Underveis dit øver vi oss på å ferdes riktig i trafikken. Vi har nå vært godkjent som Trafikksikker barnehage i 2 år og benytter årshjul som sikrer at vi stadig har dette på agendaen.

Potetplukking Stas med dumphuske i skogen

Bilde 1: Potetplukking, bilde 2: Stas med dumphuske i skogen

Tema for Barnehagedagen var arbeid med å sikre barn en god språkutvikling, med særlig vekt på å lese høyt for og med barna. Vi markerte denne dagen med besøk av bibliotekar og barnebokforfatter Henry Bronken. Han viste oss en god måte å formidle barnelitteratur på. Språk-stimulering er et av satsningsområdene våre og som det jobbes med til daglig. Personalgruppa deltok på regionalt kurs om språkstimulering gjennom hele dagen; «Snakk med meg, les med meg, lek med meg!» Større utflukter gikk til Budor skistadion og sommertur til Mattisrud, turer som ga gode opplevelser for store og små. De største ungene besøkte også Skogmuseet og Lussi-forestilling på Domkirkeodden, og selvsagt Pultost- og akevittdagene i Løten. Stas var det også å være med på åpningen av den nye lekeplassen i sentrum. Alt i alt har dette vært nok et godt år på Lund barnehage.

Øvelse gir mestring Konsentrasjonen er på topp

Bilde 1: Øvelse gir mestring, bilde 2: Konsentrasjonen er på topp!

Målekort Lund barnehage 2016

Virksomhetsleder: Gunn Slettvold

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

 Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,1

>5,2

4,9

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,6%

<1,3%

1,5%

Sykefravær – sykemeldt

9,5%

<10,0%

13,4%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Foreldreveiledningssamtaler - pr barn (minimum pr barnehageår)

2

 2

   2

Barnets trivsel**

5,4

>5,0

5,0

Tilrettelegging for det enkelte barns læring**

5,3

 >5,0

4,5

Barnehagens bidrag til barnets språkopplæring**

5,0

 >5,0

5,0

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

5,3

 >5,0

4,8

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel ansatte med fagutdanning (barn- og ungdomsarbeider /førskolelærer)

75%

75%

75%

* Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultater fra brukerundersøkelsen. Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Totalt antall årsverk *

7,2

7,1*

7,1*

Antall barn under tre år

6

6

6

Antall barn over tre år 

22

24

24

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august

1

1

0

Andel barn av barnegruppen som får spesial-pedagogisk hjelp

20%

20%

20%

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn

3

3

4

Netto budsjettramme

2 917 000

3 227 000

3 614 000

*Barnehagen har gjennom året hatt tilført ekstra ressurser for hjelp og støtte til barn som trenger ekstra oppfølging. Grunnbemanning er 6,8 dagsverk. Totalt utgjør denne ekstra ressursen opptil ca.30%. Barnehagen hadde en periode i høst lærling. Han er nå videre i lærlingeløpet sitt og er derfor ikke tatt med i totalt antall årsverk.

 

[ Tilbake til toppen ]

Ryli barnehage: På romferd i barnehagen!

2016 har vært et spennende og utviklende år for Ryli barnehage. En del av barnehagen har i 2016 vært innredet til et verdensrom med planeter og romferge! Barna i alderen 3-6 år har fordypet seg i dette temaet, både ved hjelp av internett, men også gjennom formidling. Temaet ble avsluttet med utstilling i banken. Barna bidro her med kunst med forskjellige maleteknikker innen januar-temaet «Maling er magi».

De ansatte på Ryli startet senhøsten 2015 med kompetanseprogrammet, «De Utrolige Årene» (DUÅ), og dette programmet fortsatte inn i 2016 med avslutning av kurs-rekken i juni. Målet med programmet er å gi ansatte gode verktøy og kompetanse til å gi barna god sosial utvikling og tidlig hjelp der det er atferdsproblemer. Dette arbeidsplassbaserte utviklingsarbeidet ble presentert av styrer på den regionale konferansen for kvalitet i barnehager (KIB konferansen) i Stjørdal november 2016. Responsen fra foreldre har også vært god, og vi skåret svært høyt i brukerundersøkelsen (5,8/6,0).

De Utrolige Årene - gi omsorg
De Utrolige Årene – gi omsorg

I DUÅ programmet er det å vise omsorg for hverandre viktig, det gjelder også overfor dyr. Dette fikk barna god erfaring med da de i påske-temaet hadde rugekasse på avdelingen og ruget ut kyllinger. Barna fikk følge prosessen fra egg til kylling, telle ned til dato for klekking og fikk se når kyllingene kom ut av egget. Barna lærte hva kyllinger spiser og hvordan vi tar vare på dem. Stor stas og mye lærdom og erfaring for alle barna på Ryli.

Klekking av kyllinger
Klekking av kyllinger

I april 2016 var tiden inne for re-sertifisering som Miljøfyrtårnbarnehage. Kravene blir stadig strengere og det vi må jobbe mer med fremover er å øke andelen av økologisk mat. Vi er fornøyd med at vi har klart å redusere både energi og avfall i de årene vi har vært Miljøfyrtårn, men nå er vi nok på grensen av det vi kan klare å redusere. Barna er aktive med i jobbingen, og våre «Miljøagenter» har hver dag oppgaver med å sortere avfall, kaste i riktig søppelkontainer, lufte effektivt og holde orden på avdelingen. Det største fokuset er hvordan vi skal ta vare på naturen. I september jobbet Blåveisavdelingen med «på besøk hos kongen», et morsomt tema inspirert av pedleder Mariannes invitasjon til slottet i forbindelse med 25 års jubileet.

Konge og dronning
Konge og dronning

I småbarnsavdelingen er tilknytning viktig i starten av barnehageåret og utover høsten. Trygghet er grunnlag for all utvikling og nære relasjoner er viktig. De jobbet også med språklek og språkglede, og brukte BRAVO-leken som er godt etablert på småbarnsavdelingen på Ryli. Det er en enorm språkutvikling hos barna disse årene, og ansatte med god kompetanse innen språkstimulering gjør en forskjell for barns utvikling. Hvitveisen startet høsten 2016 med yoga-lek i barnehagen og de fikk prøve å sove ute i hengekøye. Ryli har også i 2016 klart å holde deg innenfor budsjettrammen. Sykefraværet har økt noe fra i fjor, men dette er ikke jobbrelatert. Vi er en barnehage som ønsker å være i utvikling og har gjennom kompetanseløftet DUÅ endret praksis til barns beste.

Målekort Ryli barnehage 2016

Virksomhetsleder: Iren Skyltbekk

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

 Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,8

>5,0

5,8

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,1%

<2,0%

0,4%

Sykefravær – sykemeldt

3,4%

<7,0%

10,1%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

93%

<100%

99%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Foreldreveiledningssamtaler - pr barn (minimum pr barnehageår)

2

  2

2

Barnets trivsel**

5,8

>5,0

5,8

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

6

>5

6

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling**

5,9

>5,0

6,0

Personalets omsorg for barnet**

5,9

>5,0

5,9

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

5,9

>5,0

5,9

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel ansatte med fagutdanning (barn- og ungdomsarbeider /førskolelærer)

91%

100%

91%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Totalt antall årsverk    

8,25*

7,0

7,35**1)

Antall barn under tre år

9

9

9

Antall barn over tre år 

18

18

18

Antall barn under ett år som starter senere enn 15 august

0

1

0

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn

3

3

6

Andel barn av barnegruppen som får spesial-pedagogisk hjelp

3,7%

3,7%

3,7%

Netto budsjettramme (revidert)

3 155 000

3 277 000

3 864 000

Lærling regnes som et eget årsverk, markeres med *
Fra 15.08.16 blir styrer frikjøpt 30 % pga. kursing i prosjektet DUÅ (De Utrolige Årene) **.
1) Ekstra bemanning på barn med «spesielle behov»

[ Tilbake til toppen ]

Skøienhagan barnehage 2016: Fra to til tre avdelinger med suksess!

Fra åpningen av den nye barnehageavdelingen Kongla
Fra åpningen av den nye barnehageavdelingen Kongla

For å kunne tilby flere barnehageplasser ble det i juni vedtatt å etablere en midlertidig småbarnsavdeling i lokalene etter Sentralen. Skøienhagan fikk ansvar for den nye avdelingen Kongla, og vi økte dermed fra to til tre avdelinger i virksomheten. Med knapp tid til oppstart ble det travelt med utlysning av stillinger og klargjøring av ny avdeling. Det ble ansatt en pedagogisk leder og to barne- og ungdomsarbeidere for å ta i mot 9 barn under 3 år til oppstart fra høsten. Med interne omrokkeringer og rekruttering startet det nye barnehageåret opp med fem nyansatte i virksomheten. I tillegg tok vi også i mot en lærling i barn- og ungdomsarbeiderfaget. Det viktigste ved oppstarten av nytt barnehageår å få ny avdeling klar, planlegging og innkjøring med nytt personale og å finne gode rutiner for samhandling både innad i hver avdeling, men også fysisk mellom de to byggene Skøienhagan og Kongla. Istandsetting av lokalene til barnehageformål ble utført gjennom sommer og tidlig høst, og med bare noen få forsinkelser av leveranser, kunne den nye avdelingen åpne medio september.

Mye spennende som skjer på skogstur

Mye spennende som skjer på skogstur

Driften av Skøienhagan barnehage totalt sett i 2016 har gått greit uten alt for store utfordringer. Vi ser allikevel at bygget og uteområdet har store behov for oppussing etter hvert. Vi har gjort noen mindre investeringer på IKT-utstyr og leker. Behovet for trådløst nett er stort, men har ikke latt seg gjøre på grunn av kostnadene. Vi har dette året hatt 10 barn fra 6 ulike nasjoner, og fikk midler til å øke språkforståelsen blant minoritetsspråklige førskolebarn gjennom styrking av bemanningen. Dette var virkningsfullt. Rammeplanens fagområder gjennom hele året; realfag, språk, lek og sosial kompetanse har også vært viktige satsningsområder. Vi jobber med LØFT og «Smart oppvekst» blant barna ved å hjelpe dem til å bruke sine sterke sider og positive egenskaper, og å bygge videre på disse. Gjennom ulike kurs har vi fått økt de ansattes kompetanse på språk og tilrettelegger for et enda bedre språkmiljø for de med minoritetsspråklig bakgrunn. På Østlandsk Lærerstevne var vi på kurs der de yngste barna i barnehagen var tema. Noen av oss har deltatt på «Forskerfrø» på Høgskolen, og styrer og verneombud har deltatt på seminar innen IA- og HMS-arbeid. Etter oppstarten av Kongla og fysisk adskilte avdelinger må vi ta hensyn til utfordringer med samarbeid, kompetanseutvikling og ledelse. I 2016 har vi vært ekstra opptatt av et godt arbeidsmiljø, både med hensyn til at vi nå er spredt på flere plasser, og med tanke på inkludering av de nyansatte. Vi har jobbet med LØFT i personalgruppa, og vi har hatt flere sosiale sammenkomster, samt full deltagelse på Medarbeiderdagen. Vi har hatt et samlet sykefravær på under 2%, noe vi er veldig fornøyd med.

Ute på tur er det mye spennende å utforske

Ute på tur er det mye spennende å utforske

De økonomiske forutsetningene for Skøienhagan ble dette året endret ved etableringen av den nye avdelingen, og det ble gjort budsjettendringer underveis. Det som har gjort størst utslag driftsmessig er at det har vært brukt mye mer vikar nå enn tidligere, noe som skyldes at det er sårbart i forhold til fravær på den avdelingen som ligger i egne lokaler.

Målekort Skøienhagan barnehage 2016

Virksomhetsleder: Ingrid Bjørnstad

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

 Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,3

>5,0

5,0

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,0%

<2,0%

1,2%

Sykefravær – sykemeldt

6,6%

<3,0%

0,6%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Foreldreveiledningssamtaler - pr barn (minimum pr barnehageår)***

2

>2

2

Barnets trivsel**

5,3

>5,1

5,2

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

5,7

>5,0

4,9

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling**

5,5

>5,0

4,6

Personalets omsorg for barnet**

5,5

>5,0

5,4

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

5,6

>5,0

5,1

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel ansatte med fagutdanning (barn- og ungdomsarbeider /førskolelærer)

100%

100%

100%

* Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultater fra brukerundersøkelsen. Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.                   
*** dette er planlagte/avtalte samtaler

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Totalt antall årsverk *

8,3

8,0

11,8

Antall barn under tre år**

7

7

16

Antall barn over tre år**

22

23

19

Antall barn under ett år som starter senere enn 15 august**

0

0

1

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn**

3

7

10

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp**

0,5%

0,3%

0,3%

Netto budsjettramme**

3 445

3 589

3 648

*Inkludert spesialpedagogstillingen som arbeider i alle barnehagene i kommunen. Lærling regnes som et eget årsverk, og er medregnet i totalt antall årsverk. Styrer har 80% stilling, og regnes da som 0,8 årsverk

** Kommentarer som gjelder både måleindikatorene og nøkkeltallene.
Fra nytt barnehageår 15.08.2016 ble Skøienhagan barnehage utvidet med èn småbarnsavdeling (9 plasser under 3 år). Dette førte til en økt bemanning på 3 årsverk (1 pedagogisk leder og 2 barne-og ungdomsarbeidere). Dette gjør utslag på alle måleindikatorer og nøkkeltall, bortsett fra Tjenesteproduksjon, fordi Brukerundersøkelsen ble gjennomført før utvidelsen. På grunn av dette er ikke Målekortet og Nøkkeltallene for 2016 sammenlignbart med de foregående år. Netto budsjettramme er her den opprinnelige ramme før utvidelse ble vedtatt. Etter at det ble bevilget økninger i budsjettet ble ramma satt til 4 901.

[ Tilbake til toppen ]

 

Ådalsbruk barnehage 2016:  Vil få fram det beste i barna!

Ådalsbruk barnehage har mye oppmerksomhet på styrkebasert tenking og pedagogikk. Vårt mål er at vi skal legge merke til, og si høyt det vi verdsetter hos barna og kollegaer. På den måten utvikler vi styrkene og de positive egenskapene våre, samtidig som vi øver på nye egenskaper.

Samling på småbarnsavdelingen
Samling på småbarnsavdelingen

Temaet for året har vært «elementene». Dette ble valgt på bakgrunn av barnehagenes kompetanseplan, hvor et av satsningsområdene er realfag.  Forskning peker på at realfag stimulerer barns kognitive utvikling og at dette vil påvirke senere prestasjoner både i realfag og andre fag. Under temaet «elementene» har barna fått leke med kunnskap, oppdagelser, undring og utforskertrang.

Utforske frysing og smelting
Utforske frysing og smelting

Vi har hatt ekstra satsning på språk og språkmiljø i barnehagen dette året. Barna har blitt delt inn i små lesegrupper, hvor vi har lest bøker og snakket om bildene. Dette for å skape gode situasjoner for språkstimulering og sikre at alle barn blir lest for. Barnehagen ligger i et naturskjønt nærmiljø som blir benyttet ofte av barnegruppene.  Vi har faste dager i uka på tur med begge avdelinger. Barna har fått mulighet til å oppdage og oppleve naturen med alle sanser. Barnehagen er også Miljøfyrtårn barnehage, slik at vi jobber aktivt med at barna får erfaringer med å ta vare på miljøet rundt oss. Vi viser miljøhensyn i alle våre handlinger, og barna får gode erfaringer med dette.

Nisselue-jakt
Nisselue-jakt          

De ansatte har kompetanseheving på hvert personalmøte, hvor vi i år har fordypet oss i «Språkløyper». Dette er et kompetansehevingsprogram utviklet av lesesenteret i samarbeid med Høgskolen i Stavanger. Dette kompetansehevingsprogrammet er inndelt i 10 + 10 leksjoner, som både tar for seg språkstimulering og hvordan man skaper gode språkmiljøer for barna. Ved å styrke den faglige kompetansen hos de ansatte vil kvaliteten på tilbudet til barna øke, og det legges derfor stor vekt på dette. Styrer holder på med masterutdanning innen fagfeltet og har med seg mye nye tanker og forskning inn i barnehagen. Ådalsbruk barnehage ved styrer ble presentert på den regionale konferansen for kvalitet i barnehager i november 2016. Her la styrer frem hvordan vi har jobbet gjennom flere år med styrkebasert pedagogikk og hvilke resultater vi ser av denne jobben.

Målekort Ådalsbruk barnehage 2016

Virksomhetsleder: Arnhild Blystad

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,1

5,0

5,3

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,0%

2,0%

1,9%

Sykefravær – sykemeldt

7,2%

5,0%

6,3%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

98%

100%

98%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Foreldreveiledningssamtaler - pr barn (minimum pr barnehageår)

>2

>2

>2

Barnets trivsel**

5,3

5,0

5,4

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

5,3

5,0

5,3

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling**

5,2

5,0

5,6

Personalets omsorg for barnet**

5,9

5,0

5,5

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

5,4

5,0

5,2

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel ansatte med fagutdanning (barn- og ungdomsarbeider /førskolelærer)

95%

95%

95%

* Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultater fra brukerundersøkelsen. Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Totalt antall årsverk 

10

9**

9**

Antall barn under tre år

9

11

9

Antall barn over tre år 

18

14

18

Antall barn under ett år som starter senere enn 15 august (barnehagegarantien)

1

1

1

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn

2

2

1

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp

11,5%

4,0%

4,0%

Netto budsjettramme

4 130 000

4 130 000

4 168 000

*Lærling regnes som et eget årsverk. **Spesialpedagog er lagt inn i totalt antall årsverk, selv om denne jobber i alle barnehagene i kommunen.

 

[ Tilbake til toppen ]


Jønsrud skole: Læring skjer på alle arenaer!

Hovedmålet til Jønsrud skole er å bidra til at barn strekker seg i hele sin proksimale utviklingssone, og blir faglig så kompetente de kan ut fra sine forutsetninger. Det er viktig at skolen har ambisjoner på vegne av elevene, og dermed blir realkompetanse viktig.

Uteskole med naturfag

Uteskole med naturfag

De fire kommunene i Hamarregionen har gått sammen om å benytte ekstern skolevurdering som metodikk, og Jønsrud skole hadde i en uke ekstern vurdering. Tema for denne var Det utøves god klasseledelse som skaper et godt læringsmiljø. Tilbakemeldingen etter vurderingen var at skolen har en viktig posisjon i lokalsamfunnet og at omgivelsene støtter sterkt opp om skolen. I tillegg oppsummerte de at elever, foreldre og lærere er stolte av skolen sin. Den sterke og positive kulturen ved Jønsrud skole er et svært godt utgangspunkt for videre utviklingsarbeid. I tillegg har skolen jobbet med tjenesteproduksjon for å øke læringsutbytte. Det er en fellessatsing i kommunen på Vurdering for læring, og resultater her vil komme over tid. Kompetansemål og lokale læreplaner jobbes det med fra ledelse og ansatte. Skolen har styrket 1.-4. klasse ved tidlig innsats med blant annet lese-kurs. Bevisst jobbing med læringsmiljø via klasseledelse og PALS er viktig satsning for skolen.

Skolen har bevisst jobbet med å utvikle skole-hjemsamarbeidet, noe som skjer gjennom utviklingssamtaler, foreldremøter, FAU, SU og SMU i tillegg til den daglige, kontinuerlige kontakten mellom skole og hjem. 7.klasse har i år hatt en dag i uken med uteskole. Dette prosjektet har vært en del av å ta Kunnskapsløftet og læreplan ut i uterommet og utvikle det hele mennesket.

Bli med-dans på Jønsrud skole Elevrådet ved Jønsrud skole

Bilde 1: Bli med-dans på Jønsrud skole, bilde 2: Elevrådet ved Jønsrud skole

På denne måten vil vi gi elever mulighet til å realisere hele sitt potensiale. Alle skoler og barnehager i Løten kommune skal være trafikksikre innen 2017, og Jønsrud skole fikk denne statusen våren 2016. Leksehjelp fikk ny ordning høst 2016 ved at alle klasser fikk dette tilbudet som ble lagt til morgenøkter med pedagog til stede.

Målekort Jønsrud skole 2016

Virksomhetsleder: Audhild Køhl

Målekort

Området / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat 2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen: Vurdering for læring*

4.81
4.3

5,0

****

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,2%

<1,0%

0,2%

Sykefravær – sykemeldt

6,3%

<3,0%

5,2%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

97.2%

100,0%

99,1%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) vårprøver

Lesing 1. klasse

72,6%

>90,0%

51,9%

Lesing 2. klasse

63,3%

>80,0%

70,4%

Lesing 3. klasse

75,0%

>80,0%

68,7%

Regning 2. klasse

60,0%

>70,0%

81,8%

Nasjonale prøver 5. trinn høstprøver **

Lesing

54

>50

52

Regning

51

>50

53

Engelsk

53

>50

60

Elevundersøkelsen***

Vurdering for læring

3,8

4,5

4,0

Støtte fra lærer

4.7

4,7

4,5

Motivasjon

4.0

4,3

4,0

Mobbing

1.2

1,0

1,4

Trivsel på skolen

4.3

4,5

4,5

SFO brukerundersøkelse

4.6

5,0

Ikke målt

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

70,0%

80,0%

64,3%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

37,5%

50,0%

59,2%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

19,0%

30,0%

29,9%

*     Foreldreundersøkelsen. Skala 1-5, der 5 er best. For 2016 er brukertilfredshet foreldreundersøkelsen målt i Kultur for læring. Rapporteringstall er ikke avklart og klar for rapportering pr i dag.
**    Landssnittet er 50
*** Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 1 er best.  Det er 7. trinn som blir målt i barneskolene.
Resultat 2015 er skoleåret 2014/15 og resultat 2016 er skoleåret 2015/16 fra Skoleporten til UDIR.
****Nye parameter i KFL

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Elever i skolen pr. 01.10

104

106

103

Elever i SFO pr. 1.10.

29

33

35

Elever på leksehjelp pr 1.10

20

16

25

Totalt antall årsverk

13,7

12

11,6

Lærerårsverk ordinær undervisning

9,4

5,6

5,7

Lærerårsverk spesialundervisning

1,5

1,5

1,0

Lærerårsverk særskilt språkopplæring

0,1

0,5

0,5

Lærerårsverk andre oppgaver

1,1

1,1

1,1

Antall årsverk annet personal(rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.)

3

2

2

Årsverk SFO/leksehjelp

1,3

1,3

1,3

 

[ Tilbake til toppen ]

Lund skole: Et viktig samlingssted for læring og lek!

Uteområdet på Lund har i 2016 vært en gladsak. Her har vi nå oppgradert med nye lekeapparater, to ballinger, ny hockey-bane med nytt vant, fine plener, jorde til ski- og lekaktiviteter samt gangveger i nærmiljøet.
Disse oppgraderingene er resultat av et godt samarbeid mellom foreldre, velforeningen og nærmiljøet, som nå har fått flere gode sosiale treffsteder for aktiviteter. Økt samhold og stolthet er også positive ringvirkninger, i tillegg til at uteområdet har blitt godt kjent i regionen.

Lekeplassen på Lund skole

Lekeplassen på Lund skole

Uteskolen på Lund er forsterket i 2016. Denne er inkluderende uavhengig av klasser og nivå, og vi jobber med aktuelt lærestoff for elever der og da. I uteskolen bygges relasjoner og man får mye historie om nærmiljøet. Dette er læring der alle samhandler og leker med alle og alle fag kan inkluderes på alle trinn. Fysisk aktivitet gir faglig fokus. 1.- 2. trinn har uteskole hver uke, og 3.-4.trinn har uteskole annenhver uke. 

Lund skole har fra 2015 vært en fådelt skole (tredelt), og skolen har nå kommet videre med aldersblanding og temaplaner. Spesielt 1. og 2. trinn har kommet godt i gang og fått aldersblandingen til å fungere.  Vi må bruke tid for å få metodikken til å sitte og til å bli en del av oss. «Learning by doing»; tiltak som kursing av LUFS, besøk på skoler, nettverkssamlinger med erfaringsutvekslinger internt og eksternt har preget arbeidet i 2016. Progresjon i stasjonsundervisning er også nå på plass i 1.-2.trinn, og deretter kommer 3.-4. trinn, og til slutt 5.-7. trinn. Programmet «De utrolige årene» skal også inn i Skolefritidsordningen (SFO). Programmet fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Dette blir satsning hos SFO i årene fremover.

Målekort Lund skole 2016

Konstituert virksomhetsleder: Audhild Køhl

Målekort

Området / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat 2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen*:
-Trivsel
-Vurdering for læring

4,6
3,5

5,0
3,8

Nye parameter i KFL.

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,1%

<1,0%

1,5%

Sykefravær – sykemeldt

3,4%

<3,0%

3,9%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

99,9%

100,0%

97,3%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) vår prøver

Lesing 1. klasse

50,0%

>90,0%

96,3%

Lesing 2. klasse

88,0%

>70,0%

47,0%

Lesing 3. klasse

77,0%

>90,0%

67,3%

Regning 2. klasse

67,0%

>70,0%

53,3%

Nasjonale prøver 5. trinn høstprøver **

Lesing

51

>50

48

Regning

44

>50

48

Engelsk

45

>50

49

Elevundersøkelsen***

Vurdering for læring

3,9

4,0

3,7

Støtte fra lærer

4,5

4,8

4,2

Motivasjon

4,0

4,5

3,9

Mobbing

1,2

1,0

1,3

Trivsel på skolen

4,5

5,0

4,4

SFO brukerundersøkelse

4,6

4,6

Ikke målt

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

80%

80%

81%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

46%

50%

55%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

55%

60%

53%

* Foreldreundersøkelsen. Høst. Skala 1-5, der 5 er best. For 2016 er brukertilfredshet foreldreundersøkelsen målt i Kultur for læring. Rapporteringstall er ikke avklart og klar for rapportering pr i dag. ** Landssnittet er 50 ***Elevundersøkelsen Høst.  Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 1 er best.  Det er 7. trinn som blir målt i barneskolene. Resultat 2015 er skoleåret 2014/15 og resultat 2016 er skoleåret 2015/16 fra Skoleporten til UDIR.

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Elever i skolen pr. 01.10

86

83

93

Elever i SFO pr. 1.10.

31

31

38

Elever på leksehjelp pr 1.10

25

25

25

Totalt antall årsverk

13,0

10,5*

10,9

Lærerårsverk ordinær undervisning

5,7

4,8

4,8

Lærerårsverk spesialundervisning

1,1

0,8

0,8

Lærerårsverk særskilt språkopplæring

0,4

0,2

0,2

Lærerårsverk andre oppgaver

0,6

0,6

0,6

Antall årsverk annet personal(rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.)

3,4

2,3

2,3

Årsverk SFO/leksehjelp

1,8

1,8

2,1

* Totalt antall årsverk er tall tatt ut pr. november 2015.  Bemanningstilpasning ble gjort fra 1.8.2015.


[ Tilbake til toppen ]


Østvang skole: En god læringspartner!

 

Aktiviteten i året 2016 har blant de ansatte og elevene vært preget av fellesskap og utvikling. Skolens visjon er at vi er sammen om læring. Dette gjelder alle; elever, ansatte og foreldrene. I likhet med de andre skolene i Løten, er Østvang med i UDIR’s pulje 6 i Vurdering for læring. Kommunen har deltatt i et pilotprosjekt med Norconsult, noe som har vært vellykket. Lærerne har forbedret sin vurderingspraksis, og elevene skal vite hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Vårt satsingsfelt dette året har vært elevinvolvering, har alle trinn innført læringspartner som metode i undervisningen, noe som brukes blant annet til intern drøfting og vurdering.

Elevtallet på forsterket avdeling har økt, og bemanningsøkning har vært påkrevd. I løpet av året har man jobbet med en revitalisering av avdelingen. Dette har vært en lærerik men krevende prosess, som har foregått både sammen md Stat.ped, habiliteringstjenesten, lignende tilbud i andre kommuner og interne ressurser i Løten kommune. Både nasjonalt og i Løten har man i de siste årene hatt regning og realfag som faglig satsning, og i løpet av 2016 har 8 lærere deltatt i UDIR`s etter- og videreutdanningsprogram innen matematikk eller veiledning. Denne kompetanseøkningen kommer også resten av kollegiet til gode. Østvang er også partnerskole med Høgskolen i Hedmark, og mottar 4 studentpartier årlig. Det vil si at 16 av framtidens lærere får deler av sin praksis på Østvang skole, og utbyttet av ordningen er god – for begge parter!

Skolen samarbeider med Mattisrud om skolehageprosjektet, og elevene kan dermed både så, plante og høste grønnsaker. Mattisrud er også samarbeidspartner i skoletilbudet «levende læring». På SFO jobbes det kontinuerlig med å gi elevene et godt fritidstilbud, og med ulike aktiviteter i hverdagen og gjennom hele året, er trivselen på SFO stor. I det siste året har de ansatte på SFO deltatt i et prosjekt med tema «Arbeidsglede», et utviklingsprogram som vi har med SALUTIS. Det er mange av elevene i 1. – 4. klasse som har plasser på SFO. På en av ukas travleste dager er det over 100 barn som skal bli servert mat. Det krever god organisering og rutine.

Målekort Østvang skole og SFO 2016

Virksomhetsleder: Målfrid Haugbotn Hagen

Målekort

Område / måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat 2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen*:

 

5,0

Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,0%

<1,0%

1,0%

Sykefravær – sykemeldt

7,5%

<3%

6,1%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) vår prøver

Lesing 1. klasse

67%

>90%

73%

Lesing 2. klasse

79%

>80%

85%

Lesing 3. klasse

78%

>80%

76%

Regning 2. klasse

82%

>80%

68%

Nasjonale prøver 5. trinn høstprøver **

Lesing

46

>50

51

Regning

47

>50

51

Engelsk

47

>50

54

Elevundersøkelsen***

Vurdering for læring

3,7

4,2

3,6

Støtte fra lærer

4,5

4,5

4,4

Motivasjon

3,7

4,1

3,9

Mobbing

1,1

1,0

1,2

Trivsel på skolen

4,4

4,5

4,6

SFO brukerundersøkelse

Ikke målt

5,0

Ikke målt

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

93%

90%

96%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

63%

65%

68%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

-

>40%

38%

* Foreldreundersøkelsen. Skala 1-5, der 5 er best. ** Landssnittet er 50
*** Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 1 er best.  Rapporttallene gjelder for 7. trinn i barnetrinn.

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Elever i skolen pr. 01.10

241

261

253

Elever i SFO pr. 1.10.

108

12

125

Elever på leksehjelp pr 1.10

69

84

81

Totalt antall årsverk

28,9

35,3

36,5

Lærerårsverk ordinær undervisning

13,0

13,1

14,9

Lærerårsverk spesialundervisning (inkl. Forst.avd)

1,1

1,4

2,6

Lærerårsverk særskilt språkopplæring

1,5

1,5

1,5

Lærerårsverk andre oppgaver

0,8

1,1

0,6

Antall årsverk annet personal(rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.)

8,0

10,0

13,4

Årsverk SFO/leksehjelp

4,5

5,2

5,5

(1) Leksehjelp er lagt til 3.-6- klasse. (2) Tallet inkluderer Forsterket avdeling. I tillegg kommer økning på grunn av økt elevtall på SFO (=økt foreldrebetaling)


[ Tilbake til toppen ]

Ådalsbruk skole: Med ny visjon for en god skolehverdag!

Vi jobber hele tiden for å komme nærmere vår visjon: Ådalsbruk skole – vi skal gi elever og ansatte mulighet til å realisere hele sitt potensiale!

Logo med visjonen: Ådalsbruk - sammen er vi gode!Vi skal ha en VI-kultur. Det betyr at vi har en tanke og en menig bak det vi gjør. Det å bygge en felles kultur blant de ansatte er noe som er viktig når en bygger en organisasjon. Med bakgrunn i visjonen, og måtene vi over to år har jobbet oss frem til en struktur som legger til rette for felles refleksjon og drøftinger av jobben vi gjør, har vi og landet vårt slagord og logo. Både elever, ansatte og foresatte har vært med på prosessen– og produktet er vi stolte av:

Skolen jobber mye for å øke trivselen blant barna, og vi var glade for å få muligheten til å investere i et nytt lekeapparat ute. Det er viktig at barna er fysisk aktive ute, samt at de har muligheten til å bygge gode relasjoner – dette bidrar til økt læring. Som elevrådsrepresentantene våre i SU sa; det nye lekeapparatet gjør at vi er så aktive at noen får vannblemmer på hendene, en kan gå dit og der er det alltid noen andre. Skolen trivselsledere (4. – 7. trinns elever) gjør en kjempejobb og engasjerer elevene i friminuttene, dette sammen med fokus på relasjonskompetansen hos skolens ansatte og skolens nye miljøarbeider gjør at vi jobber forebyggende med skolens miljø.

Praktisk matte
Praktisk matte

Skolen har de siste årene hatt fokus på regning som grunnleggende ferdighet. Med dyktige ansatte som engasjerer elevene ser vi mye aktivitet både inne og ute.

Praktisk matte
Praktisk matte

Målekort Ådalsbruk skole 2016

Virksomhetsleder: Heidi Amundsen

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen, trivsel*
Trivsel
Vurdering for læring

4,6
4,6

4
4

Nye parameter
i KFL

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær  - egenmeldt

0,8%

<1,0%

0,6%

Sykefravær – sykemeldt

4,8%

<3,0%

4,0%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

97,2%

100,0%

100,0%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) vår-prøver

Lesing 1. klasse

63%

>65%

55%

Lesing 2. klasse

64%

>65%

60%

Lesing 3. klasse

73%

>70%

54%

Regning 2. klasse

37,5%

>65%

30%

Nasjonale prøver 5. trinn** høstprøver

Lesing

-

50 snitt

49

Regning

51

50 snitt

47

Engelsk

46

50 snitt

45

Elevundersøkelsen

Vurdering for læring ***

 

4,0

3,2

Støtte fra lærer***

4,4

4,0

3,9

Motivasjon***

3,9

4

3,6

Mobbing***

1,4

<1,0

1,3

Trivsel på skolen***

4,2

4,5

4,3

SFO brukerundersøkelse

4,3

4,5

Ikke tatt

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

79%

80 %

92%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

54%

60 %

53%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

26%

30 %

35%

*     Foreldreundersøkelsen. Skala 1-5, der 5 er best. For 2016 er brukertilfredshet foreldreundersøkelsen målt i Kultur for læring. Rapporteringstall er ikke avklart og klar for rapportering pr i dag. **    Landssnittet er 50
*** Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 1 er best.  Det er 7. trinn som blir målt i barneskolene.
Resultat 2015 er skoleåret 2015/16 og resultat 2016 er skoleåret 2016/17.

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Elever i skolen pr. 01.10

118

122

113

Elever i SFO pr. 1.10.

50

46

41

Elever på leksehjelp pr 1.10

26

16

21 (1-4 klasse)
16 (5. klasse)

Totalt antall årsverk

14,0

16,8

16,5

Lærerårsverk ordinær undervisning

7,2

7,5

7,0

Lærerårsverk spesialundervisning

0,8

2,1

2,1

Lærerårsverk særskilt språkopplæring

-

0,3

0,3

Lærerårsverk andre oppgaver

0,8

0,8

0,8

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter)

3,8

3,9

4,2

Årsverk SFO/leksehjelp

1,7

2,1

2,1

[ Tilbake til toppen ]

 

Løten ungdomsskole: Med MOT til å gå nye veier!

Løten ungdomsskole hadde 221 elever ved utgangen av 2016. Det er tre paralleller på alle trinn. 2016 har vært et år hvor resultatene har vært svært positive, både faglig og sosialt. I skoleverket vil slike resultater svinge noe, men vi tror at Løten ungdomsskole nå ser resultater av målrettet og godt arbeid over tid. Den nasjonale skolebidragsindikator-rapporten som ble offentliggjort i januar viste at Løten ungdomsskole ligger på landssnittet når det gjelder skolebidrag. Det som er verdt å merke seg er allikevel at Løten ungdomsskole er den ungdomsskolen i Region 3 (Hamar, Løten, Stange og Ringsaker) som har den største økningen i skolebidrag sett i forhold til utgangspunktet.

Avgangselever ved Løten ungdomsskole 2016
Avgangselever

Blant suksessfaktorene i 2016 bør disse nevnes: dyktige ansatte på alle nivåer, tverrfaglig arbeid og andre yrkesgrupper inn i skolen (bl.a. helsesøster, miljøterapeut og psykiatrisk sykepleier), MOT-satsingen har fått etablert seg og funnet en form som gir resultater, kantine for elevene, med gratis varm grøt en dag og varm mat to dager per uke, elevråd og elevenes skolemiljøutvalg som jobber aktivt med trivselsfremmende tiltak, den nasjonale satsingen Ungdomstrinnet i utvikling, som har praktisk, relevant, utfordrende og variert undervisning som målsetting, ser ut til å være implementert i henhold til målsettingen, gode overgangsrutiner fra barneskole til ungdomsskolen, hvor rådgivere, spesialpedagog og andre ansatte fra ungdomsskolen besøker barneskolene flere ganger for å gjøre overgangen tryggest mulig for elevene.

Årets eksamensresultater er en forbedring i forhold til forrige år. Det er spesielt resultatet i engelsk som er positivt, med en økning på hele 0,6 (en halv karakter). Også i norsk hovedmål var resultatet godt i forhold til målsettingen.

De gode eksamensresultatene, samt svært gode standpunktkarakterer gjorde at Løten ungdomsskole oppnådde hele 41,1 grunnskolepoeng for vårens avgangselever. Dette er en framgang på 5,3 i forhold til forrige år. Det er gledelig å notere seg at Løten ungdomsskole med dette for første gang kommer over «den magiske grensa» på 40 grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng er summen av alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, delt på antall karakterer ganget med 10. 41,1 grunnskolepoeng vil si en snittkarakter på 4,1, noe som er svært bra.

Sykefraværet, både det egenmeldte og det sykemeldte, har gått noe ned. Naturlig avgang og en kontrollert nedbemanning har ført til at det totale antall årsverk har gått noe ned. Stor behov for spesialundervisning hos årets 8. trinn har ført til at skolen bruker flere årsverk på spesialundervisning enn tidligere år.

Veien videre vil innbære utskifting av lærebøker. Denne investeringen dekkes av fondsmidler. Det er i tillegg 10 år siden Løten ungdomsskole ble rehabilitert, og generell modernisering samt utskifting av IKT og annet elektronisk utstyr er nå nødvendig. Investeringene vil dekkes av fondsmidler og midler fra daglig drift.

Hockey-laget ved Løten ungdomsskole
Hockey-laget

Målekort Løten ungdomsskole 2016

Virksomhetsleder: Kjell- Arne Østvold

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen*

 

4,5

-

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,0%

0,5%

0,7%

Sykefravær - sykemeldt

6,1%

5,0%

3,6%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

102%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Eksamen - vår

Norsk

2,9

3,0

3,2

Norsk sidemål

2,8

3,0

2,9

Engelsk

3,4

3,5

4,0

Matematikk

2,5

3,0

2,7

Årsresultat

Standpunkt (gjennomsnitt)

3,6

3,8

4,1

Grunnskolepoeng

35,8

38,0

41,1

Nasjonale prøver 8. trinn. Høstprøver **

Lesing

49

50

47

Regning

51

50

48

Engelsk

49

50

46

Nasjonale prøver 9. trinn. Høstprøver**

Lesing

49

52

53

Regning

50

52

55

Elevundersøkelsen***

Støtte fra lærer

4,0

4,2

4,4

Motivasjon

3,5

3,8

4,0

Mobbing

1,3

1,0

1,2

Trivsel på skolen

4,2

4,4

4,4

Vurdering for læring

3,3

3,8

3,9

*Skala fra 1 til 5, der 5 er beste resultat (ikke gjennomført 2016 pga «Kultur for lærings» foreldreundersøkelse
**Nasjonale prøver måler gjennomsnittet. ***Skala fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Elever i skolen pr. 01.10

226

227

225

Totalt antall årsverk

33,0

34,2

32,2

Lærerårsverk ordinær undervisning

18,0

17,5

17,0

Lærer-årsverk spesialundervisning

3,3

4,1

4,4

Lærer-årsverk særskilt språkopplæring

0,5

0,5

0,6

Lærer-årsverk andre oppgaver

2,3

3,3

3,3

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/assistenter)

8,8

8,7

8,0

 

 

 

 

 

 

 

[ Tilbake til toppen ]